Nagrody i wyróżnienia

Filozof jednym z laureatów Nagrody Naukowej „Polityki”

W gronie pięciu laureatów Nagrody Naukowej tygodnika „Polityka” znalazł się dr Adam Andrzejewski – filozof z Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Otrzymał laur w dziedzinie nauk humanistycznych. Gratulujemy!

Zapisz się do naszego newslettera

Badacz zaj­mu­je się filo­zoficzną este­tyką codzi­en­noś­ci oraz filo­zofią kul­tu­ry pop­u­larnej. Obec­nie bada wpływ kul­tu­ry pop­u­larnej i nowych form sztu­ki na przeo­brażanie naszego doświad­czenia, sku­pi­a­jąc się na filo­zoficznej anal­izie jedzenia i seri­ali telewiz­yjnych. Naukowiec jest pio­nierem w dziedzinie takich badań w Polsce

– infor­mu­je ser­wis PAP – Nau­ka w Polsce.

Każdy z nagrod­zonych badaczy otrzy­mał po 30 tys. zło­tych. Uroczys­tość wręczenia nagród odbyła się w niedzielę 23 październi­ka w Warsza­w­ie.

Nagrody Naukowe „Poli­ty­ki” (dawniej, do roku 2010 – Stype­n­dia Fun­dacji Tygod­ni­ka „Poli­ty­ka”) przyz­nawane są od 2001 r. Wnios­ki kandy­datów do nagrody oce­nia jury w osobach pro­fe­sorów legi­t­y­mu­ją­cych się wybit­nym dorobkiem w dziedz­i­nach, w których prowadzą lub zamierza­ją rozpocząć prowadze­nie prac badaw­czych oso­by wniosku­jące o przyz­nanie stype­ndi­um. Filo­zofię wśród jurorów reprezen­tu­je prof. dr hab. Bar­bara Markiewicz.

Fot. Mate­ri­ały pra­sowe.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy