Nagrody i wyróżnienia

Filozof jednym z laureatów Nagrody Naukowej „Polityki”

W gronie pięciu laureatów Nagrody Naukowej tygodnika „Polityka” znalazł się dr Adam Andrzejewski – filozof z Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Otrzymał laur w dziedzinie nauk humanistycznych. Gratulujemy!

Badacz zaj­mu­je się filo­zo­ficz­ną este­ty­ką codzien­no­ści oraz filo­zo­fią kul­tu­ry popu­lar­nej. Obec­nie bada wpływ kul­tu­ry popu­lar­nej i nowych form sztu­ki na prze­obra­ża­nie nasze­go doświad­cze­nia, sku­pia­jąc się na filo­zo­ficz­nej ana­li­zie jedze­nia i seria­li tele­wi­zyj­nych. Nauko­wiec jest pio­nie­rem w dzie­dzi­nie takich badań w Polsce

– infor­mu­je ser­wis PAP – Nauka w Polsce.

Każ­dy z nagro­dzo­nych bada­czy otrzy­mał po 30 tys. zło­tych. Uro­czy­stość wrę­cze­nia nagród odby­ła się w nie­dzie­lę 23 paź­dzier­ni­ka w Warszawie.

Nagro­dy Nauko­we „Poli­ty­ki” (daw­niej, do roku 2010 – Sty­pen­dia Fun­da­cji Tygo­dni­ka „Poli­ty­ka”) przy­zna­wa­ne są od 2001 r. Wnio­ski kan­dy­da­tów do nagro­dy oce­nia jury w oso­bach pro­fe­so­rów legi­ty­mu­ją­cych się wybit­nym dorob­kiem w dzie­dzi­nach, w któ­rych pro­wa­dzą lub zamie­rza­ją roz­po­cząć pro­wa­dze­nie prac badaw­czych oso­by wnio­sku­ją­ce o przy­zna­nie sty­pen­dium. Filo­zo­fię wśród juro­rów repre­zen­tu­je prof. dr hab. Bar­ba­ra Markiewicz.

Fot. Mate­ria­ły prasowe.

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy