Patronaty Wydarzenia

Filozofia czasu i przestrzeni w Otwartym Jazdowie

Już w tę sobotę, 16 czerwca o godz. 13, Koło Filozofii Nauki UW zaprasza do Otwartego Jazdowa w Warszawie na unikalne wydarzenie o nazwie Czas/Przestrzeń, łączące ze sobą filozofię, nauki ścisłe oraz sztukę. Motywem przewodnim będzie filozofia czasu, inspirowana nr 2/2018 naszego czasopisma. „Filozofuj!” objęło patronat medialny nad wydarzeniem. Gorąco zapraszamy do uczestnictwa.

Zapisz się do naszego newslettera

Św. Augu­styn powie­dział: „Czym­że jest czas? Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pyta­ją­ce­mu usi­łu­ję wytłu­ma­czyć, nie wiem”.

Nie łatwiej jest z przestrzenią…

A może powin­ni­śmy mówić tyl­ko o cza­so­prze­strze­ni? Tyl­ko czy wte­dy sta­je się to jaśniej­sze? Czy ist­nie­ją tak­że inne prze­strze­nie, nie tyl­ko ta w któ­rej żyje­my? A jeśli tak, to jakie to ma kon­se­kwen­cje? I co do tego wszyst­kie­go ma sztuka?

Te i podob­ne pyta­nia zosta­ną posta­wio­ne pod­czas wyda­rze­nie „CZAS/PRZESTRZEŃ”.

Jeśli chcesz usły­szeć róż­ne opi­nie na ten tema­cie, uczest­ni­czyć w poka­zach twór­czo­ści nie­za­leż­nych arty­stów i jesteś goto­wy do dys­ku­sji – to wyda­rze­nie jest dla Ciebie.

Orga­ni­za­to­rzy spo­tka­nia mają na celu zachę­tę uczest­ni­ków do chwi­li reflek­sji – połą­cze­nia róż­nych per­spek­tyw – umoż­li­wia­ją­cą stwo­rze­nie dro­gi do lep­sze­go rozu­mie­nia ota­cza­ją­ce­go nas świata.

Har­mo­no­gram wydarzenia

I. Sek­cja filozoficzno-naukowa
13:00 – powi­ta­nie uczest­ni­ków wydarzenia
13:10 – prof. dr hab. Tomasz Bigaj „Czy moż­li­we są podró­że w czasie?”
14:10 – dr Bar­tło­miej Skow­ron „Filo­zo­ficz­ne zasto­so­wa­nia topologii”
15:10 – prof. dr hab. Mar­cin Porę­ba „Poję­cie prze­strze­ni – prze­strzeń w filozofii”

II. Sek­cja Artystyczna
II.1. Wysta­wa stała:
Edka Jarząb – „Dźwięk w przestrzeni”
Paweł Rewuc­ki – „Struk­tu­ra nico­ści – meta­fi­zy­ka ana­li­tycz­na cza­su i przestrzeni”
Teo­dor Tusz­ko – „For­ty­fi­ka­cje z rene­san­su i ich syme­trycz­ne struk­tu­ry” – szki­ce porównawcze

II.2. Wykła­dy:
16:10 – Bar­tek Kieł­bo­wicz – „O prze­strze­ni w w Capo­eirze” (wykła­do­po­kaz)
17:00–18:00 – Czas utracony

III. Sek­cja Koncertowa
18:10 – SYRENY
19:00 –Life After Stroke
19:40 – Loun­ge Rzyszards
20:30 –Duy Gebord

Pro­gram do pobra­nia > tutaj.

Osie­dle Jaz­dów [Sola­to­rium (3/9)]
16 czerw­ca 2018, godz. 13.00
Stro­na inter­ne­to­wa organizatorów
Wyda­rze­nie na facebooku

Wstęp na wyda­rze­nie jest bezpłatny.

Orga­ni­za­tor
Koło Filo­zo­fii Nauki UW

Patron medial­ny
Maga­zyn „Filo­zo­fuj!”

Koło Filo­zo­fii Nauki UW zapra­sza zain­te­re­so­wa­nych do kon­tak­tu w spra­wie pomo­cy w orga­ni­za­cji podob­nych wyda­rzeń pla­no­wa­nych w przyszłości.

Dwóch spo­śród zapro­szo­nych gości jest auto­ra­mi „Filo­zo­fuj!”.


Prof. dr hab. Tomasz Bigaj – kie­row­nik Zakła­du Filo­zo­fii Nauki Insty­tu­tu Filo­zo­fii UW. Zaj­mu­je się filo­zo­ficz­ny­mi pro­ble­ma­mi nauk ści­słych, głów­nie mate­ma­ty­ki i fizy­ki, oraz logi­ką filo­zo­ficz­ną i meto­do­lo­gią nauk. Pra­co­wał w na wie­lu reno­mo­wa­nych uni­wer­sy­te­tach za gra­ni­cą, m.in. Uni­ver­si­ty of Michi­gan, Uni­ver­si­ty of Cali­for­nia, San Die­go i Uni­ver­si­ty of Bristol.


Dr Bar­tło­miej Skow­ron – adiunkt Zakła­du Filo­zo­fii na Wydzia­le Admi­ni­stra­cji i Nauk Spo­łecz­nych Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. W upra­wia­niu filo­zo­fii wyko­rzy­stu­ję mate­ma­tycz­ne struk­tu­ry, któ­ry­mi mode­lu­je zagad­nie­nia filo­zo­ficz­ne. Wie­rzy, że struk­tu­ry topo­lo­gicz­ne moż­na z suk­ce­sem wyko­rzy­sty­wać w filo­zo­fii, w szcze­gól­no­ści w onto­lo­gii. Inte­re­su­ję się rów­nież filo­zo­fią teo­rii kate­go­rii, ety­ką, logi­ką, teo­rią argu­men­ta­cji, antro­po­lo­gią oraz poli­ty­ką i admi­ni­stra­cją nauki.


Prof. Mar­cin Porę­ba – kie­row­nik Zakła­du Filo­zo­fii Nowo­żyt­nej Insty­tu­tu Filo­zo­fii UW. Zaj­mu­je się kla­sycz­ną filo­zo­fią nie­miec­ką (w szcze­gól­no­ści filo­zo­fią Kan­ta) oraz filo­zo­fią ana­li­tycz­ną (m.in. prag­ma­ty­zmem i filo­zo­fią umy­słu), łącząc w swo­ich pra­cach sty­le myśle­nia dwóch róż­nych tra­dy­cji filo­zo­ficz­nych: ana­li­tycz­nej i kon­ty­nen­tal­nej.. Lau­re­at kon­kur­su zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję na Rzecz Myśle­nia im. Bar­ba­ry Skar­gi za esej pt. „Gra­ni­ce względ­no­ści. Opis metafizyczny”


 

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy