Patronaty Wydarzenia

Filozofia czasu i przestrzeni w Otwartym Jazdowie

Już w tę sobotę, 16 czerwca o godz. 13, Koło Filozofii Nauki UW zaprasza do Otwartego Jazdowa w Warszawie na unikalne wydarzenie o nazwie Czas/Przestrzeń, łączące ze sobą filozofię, nauki ścisłe oraz sztukę. Motywem przewodnim będzie filozofia czasu, inspirowana nr 2/2018 naszego czasopisma. „Filozofuj!” objęło patronat medialny nad wydarzeniem. Gorąco zapraszamy do uczestnictwa.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Św. Augustyn powiedzi­ał: „Czymże jest czas? Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pyta­jące­mu usiłu­ję wytłu­maczyć, nie wiem”.

Nie łatwiej jest z przestrzenią…

A może powin­niśmy mówić tylko o cza­so­przestrzeni? Tylko czy wtedy sta­je się to jaśniejsze? Czy ist­nieją także inne przestrze­nie, nie tylko ta w której żyje­my? A jeśli tak, to jakie to ma kon­sek­wenc­je? I co do tego wszys­tkiego ma sztu­ka?

Te i podob­ne pyta­nia zostaną postaw­ione pod­czas wydarze­nie „CZAS/PRZESTRZEŃ”.

Jeśli chcesz usłyszeć różne opinie na ten tema­cie, uczest­niczyć w pokazach twór­c­zoś­ci nieza­leżnych artys­tów i jesteś gotowy do dyskusji – to wydarze­nie jest dla Ciebie.

Orga­ni­za­torzy spotka­nia mają na celu zachętę uczest­ników do chwili reflek­sji – połączenia różnych per­spek­tyw – umożli­wia­jącą stworze­nie dro­gi do lep­szego rozu­mienia otacza­jącego nas świa­ta.

Har­mono­gram wydarzenia

I. Sekc­ja filo­zoficzno-naukowa
13:00 – pow­i­tanie uczest­ników wydarzenia
13:10 – prof. dr hab. Tomasz Bigaj „Czy możli­we są podróże w cza­sie?”
14:10 – dr Bartłomiej Skowron „Filo­zoficzne zas­tosowa­nia topologii”
15:10 – prof. dr hab. Marcin Porę­ba „Poję­cie przestrzeni – przestrzeń w filo­zofii”

II. Sekc­ja Artysty­cz­na
II.1. Wys­tawa stała:
Edka Jarząb – „Dźwięk w przestrzeni”
Paweł Rewuc­ki – „Struk­tu­ra nicoś­ci – metafizy­ka anal­i­ty­cz­na cza­su i przestrzeni”
Teodor Tuszko – „Forty­fikac­je z rene­san­su i ich sym­e­tryczne struk­tu­ry” – szkice porów­naw­cze

II.2. Wykłady:
16:10 – Bartek Kiełbow­icz – „O przestrzeni w w Capoeirze” (wykładopokaz)
17:00–18:00 – Czas utra­cony

III. Sekc­ja Kon­cer­towa
18:10 – SYRENY
19:00 –Life After Stroke
19:40 – Lounge Rzyszards
20:30 –Duy Gebord

Pro­gram do pobra­nia > tutaj.

Osiedle Jazdów [Sola­to­ri­um (3/9)]
16 czer­w­ca 2018, godz. 13.00
Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów
Wydarze­nie na face­booku

Wstęp na wydarze­nie jest bezpłat­ny.

Orga­ni­za­tor
Koło Filo­zofii Nau­ki UW

Patron medi­al­ny
Mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”

Koło Filo­zofii Nau­ki UW zaprasza zain­tere­sowanych do kon­tak­tu w spraw­ie pomo­cy w orga­ni­za­cji podob­nych wydarzeń planowanych w przyszłoś­ci.

Dwóch spośród zapros­zonych goś­ci jest autora­mi „Filo­zo­fuj!”.


Prof. dr hab. Tomasz Bigaj – kierown­ik Zakładu Filo­zofii Nau­ki Insty­tu­tu Filo­zofii UW. Zaj­mu­je się filo­zoficzny­mi prob­le­ma­mi nauk ścisłych, głównie matem­aty­ki i fizy­ki, oraz logiką filo­zoficzną i metodologią nauk. Pra­cow­ał w na wielu renomowanych uni­w­er­syte­tach za granicą, m.in. Uni­ver­si­ty of Michi­gan, Uni­ver­si­ty of Cal­i­for­nia, San Diego i Uni­ver­si­ty of Bris­tol.


Dr Bartłomiej Skowron – adi­unkt Zakładu Filo­zofii na Wydziale Admin­is­tracji i Nauk Społecznych Politech­ni­ki Warsza­wskiej. W upraw­ia­n­iu filo­zofii wyko­rzys­tu­ję matem­aty­czne struk­tu­ry, który­mi mod­elu­je zagad­nienia filo­zoficzne. Wierzy, że struk­tu­ry topo­log­iczne moż­na z sukce­sem wyko­rzysty­wać w filo­zofii, w szczegól­noś­ci w ontologii. Intere­su­ję się również filo­zofią teorii kat­e­gorii, etyką, logiką, teorią argu­men­tacji, antropologią oraz poli­tyką i admin­is­tracją nau­ki.


Prof. Marcin Porę­ba – kierown­ik Zakładu Filo­zofii Nowożyt­nej Insty­tu­tu Filo­zofii UW. Zaj­mu­je się klasy­czną filo­zofią niemiecką (w szczegól­noś­ci filo­zofią Kan­ta) oraz filo­zofią anal­i­ty­czną (m.in. prag­matyzmem i filo­zofią umysłu), łącząc w swoich pra­cach style myśle­nia dwóch różnych trady­cji filo­zoficznych: anal­i­ty­cznej i kon­ty­nen­tal­nej.. Lau­re­at konkur­su zor­ga­ni­zowanego przez Fun­dację na Rzecz Myśle­nia im. Bar­bary Skar­gi za esej pt. „Granice względ­noś­ci. Opis metafizy­czny”


 

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy