Filozofia dla dzieci Filozofia w szkole

Filozofia dla dzieci – siadamy w milczeniu – propozycja gry

Zapisz się do naszego newslettera

Kto powie­dział, że filo­zo­fia nie jest dla dzie­ci? Pre­zen­tu­je­my nagra­nie, w któ­rym autor porad­ni­ka do filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi, Łukasz Krzy­woń, zdra­dza szcze­gó­ły jed­nej z gier opi­sa­nej w jego książ­ce. Po wię­cej inspi­ru­ją­cych metod będzie moż­na się­gnąć po jej wyda­niu. Tym­cza­sem zapra­sza­my do obej­rze­nia nagra­nia oraz wspar­cia pro­jek­tu wyda­nia porad­ni­ka do filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi “Filo­zo­fuj z dzieć­mi” na Polak­Po­tra­fi.

Autor zdję­cia: tir­lik

 


Łukasz Krzy­woń – autor książ­ki „Filo­zo­fuj z dzieć­mi. Porad­nik do pro­wa­dze­nia filo­zo­ficz­nych docie­kań z dzieć­mi i mło­dzie­żą”. Magi­ster filo­zo­fii, absol­went Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go, od 14 lat żyją­cy w Irlan­dii. Jego pra­ca magi­ster­ska Ukry­ty Blask, W świe­cie Car­lo­sa Casta­ne­dy uka­za­ła się dru­kiem w 2005 roku. Arty­sta, muzyk. Od wie­lu lat pra­cu­je z dzieć­mi i mło­dzie­żą, pro­wa­dząc m.in. docie­ka­nia filo­zo­ficz­ne w szko­łach. Spe­cja­li­sta ds. filo­zo­fii dla dzie­ci z The Phi­lo­so­phy Foun­da­tion w Lon­dy­nie. Uczy o ochro­nie śro­do­wi­ska w szko­łach dla Gre­en-Scho­ols Ire­land. Orga­ni­zu­je kół­ka bęb­niar­skie, męskie krę­gi, uczy poli­ne­zyj­skie­go Sasa, chiń­skie­go tai chi, malu­je arty­stycz­ne mura­le, z róż­ny­mi gru­pa­mi two­rzy arty­stycz­ne man­da­le, uczy prak­ty­ki uważ­no­ści i relak­sa­cji. Lubi podró­żo­wać i uwiel­bia kinematografię.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy