Filozofia dla dzieci Filozofia w szkole

Filozofia dla dzieci – siadamy w milczeniu – propozycja gry

Zapisz się do naszego newslettera

Kto powiedzi­ał, że filo­zofia nie jest dla dzieci? Prezen­tu­je­my nagranie, w którym autor porad­ni­ka do filo­zo­fowa­nia z dzieć­mi, Łukasz Krzy­woń, zdradza szczegóły jed­nej z gier opisanej w jego książce. Po więcej inspiru­ją­cych metod będzie moż­na sięgnąć po jej wyda­niu. Tym­cza­sem zaprasza­my do obe­jrzenia nagra­nia oraz wspar­cia pro­jek­tu wyda­nia porad­ni­ka do filo­zo­fowa­nia z dzieć­mi “Filo­zo­fuj z dzieć­mi” na PolakPo­trafi.

Autor zdję­cia: tir­lik

 


Łukasz Krzy­woń – autor książ­ki „Filo­zo­fuj z dzieć­mi. Porad­nik do prowadzenia filo­zoficznych dociekań z dzieć­mi i młodzieżą”. Mag­is­ter filo­zofii, absol­went Uni­w­er­syte­tu Śląskiego, od 14 lat żyją­cy w Irlandii. Jego pra­ca mag­is­ter­s­ka Ukry­ty Blask, W świecie Car­losa Cas­tanedy ukaza­ła się drukiem w 2005 roku. Artys­ta, muzyk. Od wielu lat pracu­je z dzieć­mi i młodzieżą, prowadząc m.in. docieka­nia filo­zoficzne w szkołach. Spec­jal­ista ds. filo­zofii dla dzieci z The Phi­los­o­phy Foun­da­tion w Lon­dynie. Uczy o ochronie środowiska w szkołach dla Green-Schools Ire­land. Orga­nizu­je kół­ka bęb­niarskie, męskie krę­gi, uczy polinezyjskiego Sasa, chińskiego tai chi, malu­je artysty­czne murale, z różny­mi gru­pa­mi tworzy artysty­czne man­dale, uczy prak­ty­ki uważnoś­ci i relak­sacji. Lubi podróżować i uwiel­bia kine­matografię.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy