Aktualności Konkursy Patronaty

Filozofia w gimnazjum – XIII Gimnazjalny Konkurs Filozoficzny

Promowanie filozofii wśród młodzieży szkolnej to niezwykle ważne zadanie. Jest to też cel przyświecający XIII Gimnazjalnemu Konkursowi Filozoficznemu, którego finał odbędzie się 12 maja w Szczecinie. „Filozofuj!” objęło to wydarzenie swoim patronatem medialnym.

Zapisz się do naszego newslettera

Konkurs zor­ga­ni­zowany dla uczniów szkół gim­naz­jal­nych wojew­ództ­wa zachod­niopo­morskiego będzie miał swój finał 12 maja 2017 roku w Insty­tu­cie Filo­zofii Wydzi­ału Human­isty­cznego Uni­w­er­syte­tu Szczecińskiego. Weźmie w nim udzi­ał dziesię­ciu młodych miłośników filo­zofii, wyło­nionych pod­czas poprzed­niego eta­pu konkur­su, który odbył się 7 kwiet­nia w Gim­nazjum nr 9 w Szczecinie. Finał skła­da się z dwóch częś­ci: pię­ciomin­u­towego przemówienia na wcześniej przy­go­towany tem­at oraz ust­nych odpowiedzi na wylosowane pyta­nia z wiedzy filo­zoficznej.

Orga­ni­za­torem i inic­ja­torem konkur­su jest Gim­nazjum nr 9 w Szczecinie. Wspar­ciem mery­to­rycznym od kilku lat służy Insty­tut Filo­zofii US, a w tym roku do orga­ni­za­cji wydarzenia dołączyło także Sto­warzysze­nie „Gen­er­a­tor Myśli Human­isty­cznej”. Orga­ni­za­torzy prag­ną pop­u­lary­zować filo­zofię wśród gim­naz­jal­istów wojew­ództ­wa zachod­niopo­morskiego. Sto­warzysze­nie otrzy­mało również dofi­nan­sowanie od Prezy­den­ta Mias­ta Szczecin w ramach konkur­su „Mała dotac­ja” na nagrody rzec­zowe dla final­istów i lau­re­atów.

Orga­ni­za­tor:

Gim­nazjum nr 9 w Szczecinie
Współpra­ca i opieka mery­to­rycz­na:
Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Szczecińskiego
Wydzi­ał Human­isty­czny Uni­w­er­syte­tu Szczecińskiego
Sto­warzysze­nie “Gen­er­a­tor Myśli Human­isty­cznej”

Patroni:

Mece­nat Mias­ta Szczecin
Patronat Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Zachod­niopo­morskiego


Insty­tut Filo­zofii Wydzi­ału Human­isty­cznego Uni­w­er­syte­tu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71–79
12 maja 2017
 Wydarze­nie na Face­booku

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy