Kluby „Filozofuj!” Kraków

Filozofia i nauka. Konflikt czy symbioza? Wokół nr. 10 „Filozofuj!” – spotkanie w Krakowie

Dotychczas w Krakowie odbyły się cztery spotkania Klubu „Filozofuj!”. Wielkimi krokami nadchodzi już piąte, którego tematem będzie relacja między filozofią i nauką. Zapraszamy na wspólne filozofowanie 17 listopada 2016 r. o godz. 18.00 do księgarnio-kawiarni De Revolutionibus Books&Cafe. Naszymi gośćmi będą: dr hab. Janusz Majcherek (UP) i prof. dr hab. Tomasz Placek (UJ). Czekamy na wszystkich żądnych wiedzy mieszkańców Krakowa.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o nauce można czytać lub pobrać > tutaj.


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do księ­gar­nio-kawiar­ni De Revo­lu­tio­ni­bus Books&Cafe za udo­stęp­nie­nie sali.

logo-de-revo

Pod­czas spo­tka­nia będzie moż­na zaku­pić dru­ko­wa­ną wer­sję cza­so­pi­sma w pro­mo­cyj­nej cenie. Uczest­ni­cy spo­tka­nia otrzy­ma­ją rów­nież kupo­ny raba­to­we na zamó­wie­nie pre­nu­me­ra­ty czasopisma.

W dys­ku­sji wezmą udział:

tomasz_placekprof. dr. hab. Tomasz Pla­cek – Pra­cow­nik Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go. Obec­nie pra­cu­je nad teo­rią roz­ga­łę­zia­ją­cych się histo­rii (bran­ching spa­ce-times) i jej zasto­so­wa­niem do kwe­stii takich jak: deter­mi­nizm i przy­czy­no­wość, inter­pre­ta­cje praw­do­po­do­bień­stwa i mecha­ni­ki kwan­to­wej oraz zagad­nie­nie ludz­kich dzia­łań spraw­czych. Wcze­śniej inte­re­so­wał się filo­zo­fią mate­ma­ty­ki. Jego dru­gą pasją jest pływanie.

janusz-a-majcherekdr hab. Janusz Maj­che­rek, prof. UP – Pra­cow­nik Uni­wer­sy­te­tu Peda­go­gicz­ne­go w Kra­ko­wie, kie­row­nik Kate­dry Socjo­lo­gii Kul­tu­ry. Zaj­mu­je się filo­zo­fią i socjo­lo­gią kul­tu­ry, filo­zo­fią spo­łecz­ną i poli­tycz­ną. Autor dzie­ła  „Źró­dła rela­ty­wi­zmu w nauce i kul­tu­rze XX wie­ku. Od teo­rii względ­no­ści do post­mo­der­ni­zmu”. Publi­cy­sta, współ­pra­cu­je z „Tygo­dni­kiem Powszech­nym,” lau­re­at Nagro­dy Kisiela.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Mar­ta Emi­lia Bie­liń­ska.

Koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia jest Aga­ta Dziu­ba.

Koor­dy­na­to­rem ogól­no­pol­skim Klu­bów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gow­ska.

Zgło­sić uczest­nic­two w spo­tka­niu moż­na > tutaj. 

Spo­tka­nie podzie­lo­ne jest na dwie czę­ści: naj­pierw będzie moż­na wysłu­chać dys­ku­sji zapro­szo­nych gości — odpo­wie­dzą oni na nastę­pu­ją­ce pyta­nia: czy moż­na upra­wiać filo­zo­fię nie­za­leż­nie od nauki i co to mia­ło­by zna­czyć? Czy wie­dza nauko­wa jest praw­dzi­wa czy jedy­nie uży­tecz­na? Jaką rolę odgry­wa bądź może odgry­wać filo­zo­fia w świe­cie zdo­mi­no­wa­nym przez naukę?; następ­nie głos zosta­nie odda­ny publicz­no­ści — każ­dy z przy­by­łych będzie mógł zadać pytanie.

Zapra­sza­my do dys­ku­to­wa­nia, słu­cha­nia i dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi – filozofujmy!

17 listo­pa­da, godz. 18.00

De Revo­lu­tio­ni­bus Books&Cafe, ul. Brac­ka 14, KrakówPartner

logo-de-revo

Patron

logo (1)


zob. rela­cję WIDEO z ostat­nie­go spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w Kra­ko­wie spo­tkań w innych mia­stach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.


mkidn_01_cmyk

Zre­ali­zo­wa­no w ramach sty­pen­dium z budże­tu Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Narodowego.

Najnowszy numer można nabyć od 4 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy