Kluby „Filozofuj!” Kraków

Filozofia i nauka. Konflikt czy symbioza? Wokół nr. 10 „Filozofuj!” – spotkanie w Krakowie

Dotychczas w Krakowie odbyły się cztery spotkania Klubu „Filozofuj!”. Wielkimi krokami nadchodzi już piąte, którego tematem będzie relacja między filozofią i nauką. Zapraszamy na wspólne filozofowanie 17 listopada 2016 r. o godz. 18.00 do księgarnio-kawiarni De Revolutionibus Books&Cafe. Naszymi gośćmi będą: dr hab. Janusz Majcherek (UP) i prof. dr hab. Tomasz Placek (UJ). Czekamy na wszystkich żądnych wiedzy mieszkańców Krakowa.

Numer o nauce można czytać lub pobrać > tutaj.


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do księ­gar­nio-kawiar­ni De Revo­lu­tio­ni­bus Books&Cafe za udo­stęp­nie­nie sali.

logo-de-revo

Pod­czas spo­tka­nia będzie moż­na zaku­pić dru­ko­wa­ną wer­sję cza­so­pi­sma w pro­mo­cyj­nej cenie. Uczest­ni­cy spo­tka­nia otrzy­ma­ją rów­nież kupo­ny raba­to­we na zamó­wie­nie pre­nu­me­ra­ty czasopisma.

W dys­ku­sji wezmą udział:

tomasz_placekprof. dr. hab. Tomasz Pla­cek – Pra­cow­nik Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go. Obec­nie pra­cu­je nad teo­rią roz­ga­łę­zia­ją­cych się histo­rii (bran­ching spa­ce-times) i jej zasto­so­wa­niem do kwe­stii takich jak: deter­mi­nizm i przy­czy­no­wość, inter­pre­ta­cje praw­do­po­do­bień­stwa i mecha­ni­ki kwan­to­wej oraz zagad­nie­nie ludz­kich dzia­łań spraw­czych. Wcze­śniej inte­re­so­wał się filo­zo­fią mate­ma­ty­ki. Jego dru­gą pasją jest pływanie.

janusz-a-majcherekdr hab. Janusz Maj­che­rek, prof. UP – Pra­cow­nik Uni­wer­sy­te­tu Peda­go­gicz­ne­go w Kra­ko­wie, kie­row­nik Kate­dry Socjo­lo­gii Kul­tu­ry. Zaj­mu­je się filo­zo­fią i socjo­lo­gią kul­tu­ry, filo­zo­fią spo­łecz­ną i poli­tycz­ną. Autor dzie­ła  „Źró­dła rela­ty­wi­zmu w nauce i kul­tu­rze XX wie­ku. Od teo­rii względ­no­ści do post­mo­der­ni­zmu”. Publi­cy­sta, współ­pra­cu­je z „Tygo­dni­kiem Powszech­nym,” lau­re­at Nagro­dy Kisiela.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Mar­ta Emi­lia Bie­liń­ska.

Koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia jest Aga­ta Dziu­ba.

Koor­dy­na­to­rem ogól­no­pol­skim Klu­bów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gow­ska.

Zgło­sić uczest­nic­two w spo­tka­niu moż­na > tutaj. 

Spo­tka­nie podzie­lo­ne jest na dwie czę­ści: naj­pierw będzie moż­na wysłu­chać dys­ku­sji zapro­szo­nych gości — odpo­wie­dzą oni na nastę­pu­ją­ce pyta­nia: czy moż­na upra­wiać filo­zo­fię nie­za­leż­nie od nauki i co to mia­ło­by zna­czyć? Czy wie­dza nauko­wa jest praw­dzi­wa czy jedy­nie uży­tecz­na? Jaką rolę odgry­wa bądź może odgry­wać filo­zo­fia w świe­cie zdo­mi­no­wa­nym przez naukę?; następ­nie głos zosta­nie odda­ny publicz­no­ści — każ­dy z przy­by­łych będzie mógł zadać pytanie.

Zapra­sza­my do dys­ku­to­wa­nia, słu­cha­nia i dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi – filozofujmy!

17 listo­pa­da, godz. 18.00

De Revo­lu­tio­ni­bus Books&Cafe, ul. Brac­ka 14, KrakówPartner

logo-de-revo

Patron

logo (1)


zob. rela­cję WIDEO z ostat­nie­go spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w Kra­ko­wie spo­tkań w innych mia­stach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.


mkidn_01_cmyk

Zre­ali­zo­wa­no w ramach sty­pen­dium z budże­tu Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Narodowego.

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy