Kluby „Filozofuj!” Kraków

Filozofia i nauka. Konflikt czy symbioza? Wokół nr. 10 „Filozofuj!” – spotkanie w Krakowie

Dotychczas w Krakowie odbyły się cztery spotkania Klubu „Filozofuj!”. Wielkimi krokami nadchodzi już piąte, którego tematem będzie relacja między filozofią i nauką. Zapraszamy na wspólne filozofowanie 17 listopada 2016 r. o godz. 18.00 do księgarnio-kawiarni De Revolutionibus Books&Cafe. Naszymi gośćmi będą: dr hab. Janusz Majcherek (UP) i prof. dr hab. Tomasz Placek (UJ). Czekamy na wszystkich żądnych wiedzy mieszkańców Krakowa.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o nauce można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do księ­gar­nio-kaw­iarni De Rev­o­lu­tion­ibus Books&Cafe za udostęp­nie­nie sali.

logo-de-revo

Pod­czas spotka­nia będzie moż­na zakupić drukowaną wer­sję cza­sopis­ma w pro­mo­cyjnej cenie. Uczest­ni­cy spotka­nia otrzy­ma­ją również kupony raba­towe na zamówie­nie prenu­mer­aty cza­sopis­ma.

W dyskusji wezmą udzi­ał:

tomasz_placekprof. dr. hab. Tomasz Placek – Pra­cown­ik Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego. Obec­nie pracu­je nad teorią roz­gałęzi­a­ją­cych się his­torii (branch­ing space-times) i jej zas­tosowaniem do kwestii takich jak: deter­minizm i przy­czynowość, inter­pre­tac­je praw­dopodobieńst­wa i mechani­ki kwan­towej oraz zagad­nie­nie ludz­kich dzi­ałań spraw­czych. Wcześniej intere­sował się filo­zofią matem­aty­ki. Jego drugą pasją jest pły­wanie.

janusz-a-majcherekdr hab. Janusz Majcherek, prof. UP – Pra­cown­ik Uni­w­er­syte­tu Ped­a­gog­icznego w Krakowie, kierown­ik Kat­edry Socjologii Kul­tu­ry. Zaj­mu­je się filo­zofią i socjologią kul­tu­ry, filo­zofią społeczną i poli­ty­czną. Autor dzieła  „Źródła relaty­wiz­mu w nauce i kul­turze XX wieku. Od teorii względ­noś­ci do post­mod­ern­iz­mu”. Pub­l­i­cys­ta, współpracu­je z „Tygod­nikiem Powszech­nym,” lau­re­at Nagrody Kisiela.

Spotkanie poprowadzi Mar­ta Emil­ia Bielińs­ka.

Koor­dy­na­torem spotka­nia jest Aga­ta Dzi­u­ba.

Koor­dy­na­torem ogólnopol­skim Klubów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gows­ka.

Zgłosić uczest­nict­wo w spotka­niu moż­na > tutaj. 

Spotkanie podzielone jest na dwie częś­ci: najpierw będzie moż­na wysłuchać dyskusji zapros­zonych goś­ci — odpowiedzą oni na następu­jące pyta­nia: czy moż­na upraw­iać filo­zofię nieza­leżnie od nau­ki i co to miało­by znaczyć? Czy wiedza naukowa jest prawdzi­wa czy jedynie użytecz­na? Jaką rolę odgry­wa bądź może odgry­wać filo­zofia w świecie zdomi­nowanym przez naukę?; następ­nie głos zostanie odd­any pub­licznoś­ci — każdy z przy­byłych będzie mógł zadać pytanie.

Zaprasza­my do dysku­towa­nia, słucha­nia i dzie­le­nia się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi – filo­zo­fu­jmy!

17 listopa­da, godz. 18.00

De Rev­o­lu­tion­ibus Books&Cafe, ul. Brac­ka 14, KrakówPartner

logo-de-revo

Patron

logo (1)


zob. relację WIDEO z ostat­niego spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w Krakowie spotkań w innych mias­tach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.


mkidn_01_cmyk

Zre­al­i­zowano w ramach stype­ndi­um z budże­tu Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy