Kluby „Filozofuj!” Lublin

Filozofia i nauka. Konflikt czy symbioza? Wokół nr. 10 „Filozofuj!” – spotkanie w Lublinie

Klub „Filozofuj!” wraca do Lublina. Zapraszamy do Pubu Czarna Owca – 8 listopada, we wtorek, o godz. 17.00 dyskutować będą: prof. Andrzej Łukasik (UMCS) i prof. Zenon Roskal (KUL). Tym razem na warsztat bierzemy relacje między filozofią i nauką. Przyjdź, posłuchaj i włącz się do dyskusji.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o nauce można czytać lub pobrać > tutaj.


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do Pubu Czar­na Owca  za udo­stęp­nie­nie sali.

czarna-owca-lublin

Pod­czas spo­tka­nia będzie moż­na zaku­pić dru­ko­wa­ną wer­sję cza­so­pi­sma w pro­mo­cyj­nej cenie. Uczest­ni­cy spo­tka­nia otrzy­ma­ją rów­nież kupo­ny raba­to­we na zamó­wie­nie pre­nu­me­ra­ty cza­so­pi­sma.


W dys­ku­sji wezmą udział:

lukasik-umcsdr hab. Andrzej Łuka­sik, prof. UMCS – Pro­fe­sor nad­zwy­czaj­ny UMCS, pra­cow­nik Zakła­du Onto­lo­gii i Teo­rii Pozna­nia Insty­tu­tu Filo­zo­fii UMCS.  Autor dzieł: “Atom. Od grec­kiej filo­zo­fii przy­ro­dy do fizy­ki współ­cze­snej” (Wyd. UMCS, Lublin 2000) i “Filo­zo­fia ato­mi­zmu. Ato­mi­stycz­ny model świa­ta w filo­zo­fii przy­ro­dy, fizy­ce kla­sycz­nej i współ­cze­snej a pro­blem ele­men­tar­no­ści” (Wyd. UMCS, Lublin 2006). Obec­nie pra­cu­je nad zasto­so­wa­niem for­ma­li­zmu mecha­ni­ki kwan­to­wej (teo­rii prze­strze­ni Hil­ber­ta) do mode­lo­wa­nia czyn­no­ści poznaw­czych i pro­ce­sów decy­zyj­nych (Quan­tum Cogni­tion). Zain­te­re­so­wa­nia poza­nau­ko­we – gita­ra fla­men­co. 

roskal-fotoprof. dr hab. Zenon Roskal – Pra­cow­nik Kate­dry Filo­zo­fii Przy­ro­dy KUL. W swo­jej dzia­łal­no­ści badaw­czej zaj­mu­je się przed­mio­to­wą i meta­przed­mio­to­wą pro­ble­ma­ty­ką z zakre­su sze­ro­ko rozu­mia­nej filo­zo­fii przy­ro­dy nie­oży­wio­nej z ele­men­ta­mi histo­rii i filo­zo­fii nauki zorien­to­wa­nej na eks­plo­ra­cję rela­cji nauka – tech­ni­ka – spo­łe­czeń­stwo. W wol­nych chwi­lach zaj­mu­je się foto­gra­fią przy­rod­ni­czą.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Jacek Jaroc­ki.

Koor­dy­na­to­ra­mi spo­tka­nia są: Łukasz Koło­dziej­czykAdam Raiń­ski.

Koor­dy­na­to­rem ogól­no­pol­skim Klu­bów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gow­ska.

Zgło­sić uczest­nic­two w spo­tka­niu moż­na > tutaj. 


Spo­tka­nie podzie­lo­ne jest na dwie czę­ści: naj­pierw będzie moż­na wysłu­chać dys­ku­sji zapro­szo­nych gości — odpo­wie­dzą oni na nastę­pu­ją­ce pyta­nia: czy moż­na upra­wiać filo­zo­fię nie­za­leż­nie od nauki i co to mia­ło­by zna­czyć? Czy wie­dza nauko­wa jest praw­dzi­wa czy jedy­nie uży­tecz­na? Jaką rolę odgry­wa bądź może odgry­wać filo­zo­fia w świe­cie zdo­mi­no­wa­nym przez naukę?; następ­nie głos zosta­nie odda­ny publicz­no­ści — każ­dy z przy­by­łych będzie mógł zadać pyta­nie.

Zapra­sza­my do dys­ku­to­wa­nia, słu­cha­nia i dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi – filo­zo­fuj­my!

8 listo­pa­da, godz. 17.00

Pub Czar­na Owca, ul. Naru­to­wi­cza 9, LublinPartner

czarna-owca-lublin


zob. rela­cję WIDEO z ostat­nie­go spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w Lubli­nie spo­tkań w innych mia­stach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.


mkidn_01_cmyk

Zre­ali­zo­wa­no w ramach sty­pen­dium z budże­tu Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy