Kluby „Filozofuj!” Lublin

Filozofia i nauka. Konflikt czy symbioza? Wokół nr. 10 „Filozofuj!” – spotkanie w Lublinie

Klub „Filozofuj!” wraca do Lublina. Zapraszamy do Pubu Czarna Owca – 8 listopada, we wtorek, o godz. 17.00 dyskutować będą: prof. Andrzej Łukasik (UMCS) i prof. Zenon Roskal (KUL). Tym razem na warsztat bierzemy relacje między filozofią i nauką. Przyjdź, posłuchaj i włącz się do dyskusji.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o nauce można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do Pubu Czarna Owca  za udostęp­nie­nie sali.

czarna-owca-lublin

Pod­czas spotka­nia będzie moż­na zakupić drukowaną wer­sję cza­sopis­ma w pro­mo­cyjnej cenie. Uczest­ni­cy spotka­nia otrzy­ma­ją również kupony raba­towe na zamówie­nie prenu­mer­aty cza­sopis­ma.


W dyskusji wezmą udzi­ał:

lukasik-umcsdr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS – Pro­fe­sor nadzwycza­jny UMCS, pra­cown­ik Zakładu Ontologii i Teorii Poz­na­nia Insty­tu­tu Filo­zofii UMCS.  Autor dzieł: “Atom. Od greck­iej filo­zofii przy­rody do fizy­ki współczes­nej” (Wyd. UMCS, Lublin 2000) i “Filo­zofia atom­iz­mu. Atom­isty­czny mod­el świa­ta w filo­zofii przy­rody, fizyce klasy­cznej i współczes­nej a prob­lem ele­men­tarnoś­ci” (Wyd. UMCS, Lublin 2006). Obec­nie pracu­je nad zas­tosowaniem for­mal­iz­mu mechani­ki kwan­towej (teorii przestrzeni Hilber­ta) do mod­e­lowa­nia czyn­noś­ci poz­naw­czych i pro­cesów decyzyjnych (Quan­tum Cog­ni­tion). Zain­tere­sowa­nia pozanaukowe – gitara fla­men­co. 

roskal-fotoprof. dr hab. Zenon Roskal – Pra­cown­ik Kat­edry Filo­zofii Przy­rody KUL. W swo­jej dzi­ałal­noś­ci badaw­czej zaj­mu­je się przed­miotową i metaprzed­miotową prob­lematyką z zakre­su sze­roko rozu­mi­anej filo­zofii przy­rody nieoży­wionej z ele­men­ta­mi his­torii i filo­zofii nau­ki zori­en­towanej na eksplo­rację relacji nau­ka – tech­ni­ka – społeczeńst­wo. W wol­nych chwilach zaj­mu­je się fotografią przy­rod­niczą.

Spotkanie poprowadzi Jacek Jaroc­ki.

Koor­dy­na­tora­mi spotka­nia są: Łukasz KołodziejczykAdam Raińs­ki.

Koor­dy­na­torem ogólnopol­skim Klubów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gows­ka.

Zgłosić uczest­nict­wo w spotka­niu moż­na > tutaj. 


Spotkanie podzielone jest na dwie częś­ci: najpierw będzie moż­na wysłuchać dyskusji zapros­zonych goś­ci — odpowiedzą oni na następu­jące pyta­nia: czy moż­na upraw­iać filo­zofię nieza­leżnie od nau­ki i co to miało­by znaczyć? Czy wiedza naukowa jest prawdzi­wa czy jedynie użytecz­na? Jaką rolę odgry­wa bądź może odgry­wać filo­zofia w świecie zdomi­nowanym przez naukę?; następ­nie głos zostanie odd­any pub­licznoś­ci — każdy z przy­byłych będzie mógł zadać pytanie.

Zaprasza­my do dysku­towa­nia, słucha­nia i dzie­le­nia się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi – filo­zo­fu­jmy!

8 listopa­da, godz. 17.00

Pub Czarna Owca, ul. Naru­tow­icza 9, LublinPartner

czarna-owca-lublin


zob. relację WIDEO z ostat­niego spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w Lublin­ie spotkań w innych mias­tach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.


mkidn_01_cmyk

Zre­al­i­zowano w ramach stype­ndi­um z budże­tu Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy