Filozofia nauki Poznań

Filozofia i nauka. Konflikt czy symbioza? Wokół nr. 10 „Filozofuj!” – spotkanie w Poznaniu

Zapraszamy na czwarte w Poznaniu spotkanie Klubu „Filozofuj!”. Tym razem tematem będzie relacja między filozofią i nauką we współczesnym świecie oraz ich oddziaływanie na społeczeństwo. Debata odbędzie się 16 grudnia 2016 r. o godz. 18.00 w Centrum Amarant. Specjalnymi gości będą: prof. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz (Wydział Fizyki UAM) i prof. Antoni Szczuciński (Instytut Filozofii UAM). Czekamy na miłośników mądrości z Poznania i okolic.

Numer o nauce można czytać lub pobrać > tutaj.


Nasz kole­ga redak­cyj­ny Bar­tek Kur­kow­ski w audy­cji Radia Poli­tech­ni­ki Poznań­skiej „Afe­ra” na temat spotkania.


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do Cen­trum Ama­rant  za udo­stęp­nie­nie sali.

logo2

 

Pod­czas spo­tka­nia będzie moż­na zaku­pić dru­ko­wa­ną wer­sję cza­so­pi­sma w pro­mo­cyj­nej cenie. Uczest­ni­cy spo­tka­nia otrzy­ma­ją rów­nież kupo­ny raba­to­we na zamó­wie­nie pre­nu­me­ra­ty czasopisma.

W dys­ku­sji wezmą udział:
onyszkiewicz-zbigniew
Prof. dr hab. Zbi­gniew Jacy­na-Onysz­kie­wicz – Prof. dr hab. dr hono­ris cau­sa Uni­wer­sy­te­tu im. A. Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, był kie­row­ni­kiem Zakła­du Fizy­ki Kwan­to­wej, jest człon­kiem Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Fizycz­ne­go.  Poseł na Sejm IV kaden­cji. Ma opu­bli­ko­wa­nie 199 pozy­cji lite­ra­tu­ro­wych, głów­nie z zakre­su fizy­ki teo­re­tycz­nej, kwan­to­wej, ter­mo­dy­na­mi­ki i kosmo­lo­gii, w tym 11 ksią­żek. Wygło­sił ponad sto refe­ra­tów na kon­fe­ren­cjach zagra­nicz­nych i kra­jo­wych oraz na zapro­sze­nie róż­nych insty­tu­cji. Wypro­mo­wał pięć dok­to­rów fizy­ki. Pię­cio­krot­nie, na zapro­sze­nie i w obec­no­ści Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II, wygło­sił 5 refe­ra­tów na Inter­dy­scy­pli­nar­nych Semi­na­riach Nauko­wych w Castel Gandolfo.

Dr hab. Anto­ni Szczu­ciń­ski, prof. UAM – antoni-szczucinskiFilo­zof, autor ponad 130 tek­stów nauko­wych. Czło­nek Komi­te­tu Nauk Filo­zo­ficz­nych Pol­skiej Aka­de­mii Nauk. Jest kie­row­ni­kiem Zakła­du Filo­zo­fii Nauki w Insty­tu­cie Filo­zo­fii UAM. Inte­re­su­je się z jed­nej stro­ny zagad­nie­nia­mi filo­zo­fii nauki, meto­do­lo­gii ogól­nej, filo­zo­fii przy­ro­do­znaw­stwa, zwłasz­cza filo­zo­fii fizy­ki i kosmo­lo­gii, z dru­giej zagad­nie­nia­mi filo­zo­fii spo­łecz­nej, głów­nie filo­zo­fii poli­ty­ki, pro­ble­ma­mi demo­kra­cji i samo­rząd­no­ści lokalnej.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Sta­ni­sław Korzeb.

Koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia jest Bar­tosz Kur­kow­ski.

W przy­go­to­wa­niu spo­tka­nia bio­rą udział: Bar­tek Dobies,  Karo­li­na Jan­kow­ska, Ola Kacz­ma­rek, Marian­na Kaź­mier­czak, Paweł Kliks, Jakub Ryszard Maty­ja, Karo­li­na Napi­wodz­ka, Tama­ra Stemp­ka i Ada Tomczak.

Koor­dy­na­to­rem ogól­no­pol­skim Klu­bów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gow­ska.

Zgło­sić uczest­nic­two w spo­tka­niu moż­na > tutaj.

Spo­tka­nie podzie­lo­ne jest na dwie czę­ści: naj­pierw będzie­my mogli wysłu­chać dys­ku­sji zapro­szo­nych gości — odpo­wie­dzą oni na nastę­pu­ją­ce pytania:

1.Czy moż­na upra­wiać filo­zo­fię nie­za­leż­nie od nauki i co to mia­ło­by znaczyć?
2.Czy wie­dza nauko­wa jest praw­dzi­wa czy jedy­nie użyteczna?
3.Jaką rolę odgry­wa bądź może odgry­wać filo­zo­fia w świe­cie zdo­mi­no­wa­nym przez naukę?

Następ­nie głos zosta­nie odda­ny publicz­no­ści — każ­dy z przy­by­łych będzie mógł zadać pytanie.

Zapra­sza­my do dys­ku­to­wa­nia, słu­cha­nia i dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi – filozofujmy!

16 grud­nia, godz. 18.00

Cen­trum Ama­rant, ul. Sło­wac­kie­go 19, PoznańWspółorganizator

logo-intersophia

Koło nauko­we Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go w Poznaniu

Partner

logo-bk-1826

Biblio­te­ka Kór­nic­ka PAN

Patroni
logo_if_2-300x75

ptf

Pol­skie Towa­rzy­stwo Filo­zo­ficz­ne Oddział w Poznaniu

logo03_jpglogometeortrans


Zob. rela­cję WIDEO z ostat­nie­go spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w Pozna­niu spo­tkań w innych mia­stach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.


mkidn_01_cmyk
Zre­ali­zo­wa­no w ramach sty­pen­dium z budże­tu Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Narodowego

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy