Filozofia nauki Poznań

Filozofia i nauka. Konflikt czy symbioza? Wokół nr. 10 „Filozofuj!” – spotkanie w Poznaniu

Zapraszamy na czwarte w Poznaniu spotkanie Klubu „Filozofuj!”. Tym razem tematem będzie relacja między filozofią i nauką we współczesnym świecie oraz ich oddziaływanie na społeczeństwo. Debata odbędzie się 16 grudnia 2016 r. o godz. 18.00 w Centrum Amarant. Specjalnymi gości będą: prof. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz (Wydział Fizyki UAM) i prof. Antoni Szczuciński (Instytut Filozofii UAM). Czekamy na miłośników mądrości z Poznania i okolic.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o nauce można czytać lub pobrać > tutaj.


Nasz kole­ga redak­cyjny Bartek Kurkows­ki w audy­cji Radia Politech­ni­ki Poz­nańskiej „Afera” na tem­at spotka­nia.


Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do Cen­trum Ama­rant  za udostęp­nie­nie sali.

logo2

 

Pod­czas spotka­nia będzie moż­na zakupić drukowaną wer­sję cza­sopis­ma w pro­mo­cyjnej cenie. Uczest­ni­cy spotka­nia otrzy­ma­ją również kupony raba­towe na zamówie­nie prenu­mer­aty cza­sopis­ma.

W dyskusji wezmą udzi­ał:
onyszkiewicz-zbigniew
Prof. dr hab. Zbig­niew Jacy­na-Onyszkiewicz – Prof. dr hab. dr hon­oris causa Uni­w­er­syte­tu im. A. Mick­iewicza w Poz­na­niu, był kierown­ikiem Zakładu Fizy­ki Kwan­towej, jest członkiem Pol­skiego Towarzyst­wa Fizy­cznego.  Poseł na Sejm IV kadencji. Ma opub­likowanie 199 pozy­cji lit­er­atur­owych, głównie z zakre­su fizy­ki teo­re­ty­cznej, kwan­towej, ter­mo­dy­nami­ki i kos­mologii, w tym 11 książek. Wygłosił pon­ad sto refer­atów na kon­fer­enc­jach zagranicznych i kra­jowych oraz na zaprosze­nie różnych insty­tucji. Wypro­mował pięć dok­torów fizy­ki. Pię­ciokrot­nie, na zaprosze­nie i w obec­noś­ci Ojca Świętego Jana Pawła II, wygłosił 5 refer­atów na Inter­dyscy­pli­narnych Sem­i­nar­i­ach Naukowych w Cas­tel Gan­dol­fo.

Dr hab. Antoni Szczu­cińs­ki, prof. UAM – antoni-szczucinskiFilo­zof, autor pon­ad 130 tek­stów naukowych. Członek Komite­tu Nauk Filo­zoficznych Pol­skiej Akademii Nauk. Jest kierown­ikiem Zakładu Filo­zofii Nau­ki w Insty­tu­cie Filo­zofii UAM. Intere­su­je się z jed­nej strony zagad­nieni­a­mi filo­zofii nau­ki, metodologii ogól­nej, filo­zofii przy­rodoz­naw­st­wa, zwłaszcza filo­zofii fizy­ki i kos­mologii, z drugiej zagad­nieni­a­mi filo­zofii społecznej, głównie filo­zofii poli­ty­ki, prob­le­ma­mi demokracji i samorząd­noś­ci lokalnej.

Spotkanie poprowadzi Stanisław Korzeb.

Koor­dy­na­torem spotka­nia jest Bar­tosz Kurkows­ki.

W przy­go­towa­niu spotka­nia biorą udzi­ał: Bartek Dobies,  Karoli­na Jankows­ka, Ola Kacz­marek, Mar­i­an­na Kaźmier­czak, Paweł Kliks, Jakub Ryszard Maty­ja, Karoli­na Napi­wodz­ka, Tama­ra Stemp­ka i Ada Tom­czak.

Koor­dy­na­torem ogólnopol­skim Klubów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gows­ka.

Zgłosić uczest­nict­wo w spotka­niu moż­na > tutaj.

Spotkanie podzielone jest na dwie częś­ci: najpierw będziemy mogli wysłuchać dyskusji zapros­zonych goś­ci — odpowiedzą oni na następu­jące pyta­nia:

1.Czy moż­na upraw­iać filo­zofię nieza­leżnie od nau­ki i co to miało­by znaczyć?
2.Czy wiedza naukowa jest prawdzi­wa czy jedynie użytecz­na?
3.Jaką rolę odgry­wa bądź może odgry­wać filo­zofia w świecie zdomi­nowanym przez naukę?

Następ­nie głos zostanie odd­any pub­licznoś­ci — każdy z przy­byłych będzie mógł zadać pytanie.

Zaprasza­my do dysku­towa­nia, słucha­nia i dzie­le­nia się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi – filo­zo­fu­jmy!

16 grud­nia, godz. 18.00

Cen­trum Ama­rant, ul. Słowack­iego 19, Poz­nańWspółorganizator

logo-intersophia

Koło naukowe Uni­w­er­syte­tu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu

Partner

logo-bk-1826

Bib­liote­ka Kór­nic­ka PAN

Patroni
logo_if_2-300x75

ptf

Pol­skie Towarzyst­wo Filo­zoficzne Odd­zi­ał w Poz­na­niu

logo03_jpglogometeortrans


Zob. relację WIDEO z ostat­niego spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w Poz­na­niu spotkań w innych mias­tach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.


mkidn_01_cmyk
Zre­al­i­zowano w ramach stype­ndi­um z budże­tu Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy