Filozofia nauki Poznań

Filozofia i nauka. Konflikt czy symbioza? Wokół nr. 10 „Filozofuj!” – spotkanie w Poznaniu

Zapraszamy na czwarte w Poznaniu spotkanie Klubu „Filozofuj!”. Tym razem tematem będzie relacja między filozofią i nauką we współczesnym świecie oraz ich oddziaływanie na społeczeństwo. Debata odbędzie się 16 grudnia 2016 r. o godz. 18.00 w Centrum Amarant. Specjalnymi gości będą: prof. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz (Wydział Fizyki UAM) i prof. Antoni Szczuciński (Instytut Filozofii UAM). Czekamy na miłośników mądrości z Poznania i okolic.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o nauce można czytać lub pobrać > tutaj.


Nasz kole­ga redak­cyj­ny Bar­tek Kur­kow­ski w audy­cji Radia Poli­tech­ni­ki Poznań­skiej „Afe­ra” na temat spotkania.


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do Cen­trum Ama­rant  za udo­stęp­nie­nie sali.

logo2

 

Pod­czas spo­tka­nia będzie moż­na zaku­pić dru­ko­wa­ną wer­sję cza­so­pi­sma w pro­mo­cyj­nej cenie. Uczest­ni­cy spo­tka­nia otrzy­ma­ją rów­nież kupo­ny raba­to­we na zamó­wie­nie pre­nu­me­ra­ty czasopisma.

W dys­ku­sji wezmą udział:
onyszkiewicz-zbigniew
Prof. dr hab. Zbi­gniew Jacy­na-Onysz­kie­wicz – Prof. dr hab. dr hono­ris cau­sa Uni­wer­sy­te­tu im. A. Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, był kie­row­ni­kiem Zakła­du Fizy­ki Kwan­to­wej, jest człon­kiem Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Fizycz­ne­go.  Poseł na Sejm IV kaden­cji. Ma opu­bli­ko­wa­nie 199 pozy­cji lite­ra­tu­ro­wych, głów­nie z zakre­su fizy­ki teo­re­tycz­nej, kwan­to­wej, ter­mo­dy­na­mi­ki i kosmo­lo­gii, w tym 11 ksią­żek. Wygło­sił ponad sto refe­ra­tów na kon­fe­ren­cjach zagra­nicz­nych i kra­jo­wych oraz na zapro­sze­nie róż­nych insty­tu­cji. Wypro­mo­wał pięć dok­to­rów fizy­ki. Pię­cio­krot­nie, na zapro­sze­nie i w obec­no­ści Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II, wygło­sił 5 refe­ra­tów na Inter­dy­scy­pli­nar­nych Semi­na­riach Nauko­wych w Castel Gandolfo.

Dr hab. Anto­ni Szczu­ciń­ski, prof. UAM – antoni-szczucinskiFilo­zof, autor ponad 130 tek­stów nauko­wych. Czło­nek Komi­te­tu Nauk Filo­zo­ficz­nych Pol­skiej Aka­de­mii Nauk. Jest kie­row­ni­kiem Zakła­du Filo­zo­fii Nauki w Insty­tu­cie Filo­zo­fii UAM. Inte­re­su­je się z jed­nej stro­ny zagad­nie­nia­mi filo­zo­fii nauki, meto­do­lo­gii ogól­nej, filo­zo­fii przy­ro­do­znaw­stwa, zwłasz­cza filo­zo­fii fizy­ki i kosmo­lo­gii, z dru­giej zagad­nie­nia­mi filo­zo­fii spo­łecz­nej, głów­nie filo­zo­fii poli­ty­ki, pro­ble­ma­mi demo­kra­cji i samo­rząd­no­ści lokalnej.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Sta­ni­sław Korzeb.

Koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia jest Bar­tosz Kur­kow­ski.

W przy­go­to­wa­niu spo­tka­nia bio­rą udział: Bar­tek Dobies,  Karo­li­na Jan­kow­ska, Ola Kacz­ma­rek, Marian­na Kaź­mier­czak, Paweł Kliks, Jakub Ryszard Maty­ja, Karo­li­na Napi­wodz­ka, Tama­ra Stemp­ka i Ada Tomczak.

Koor­dy­na­to­rem ogól­no­pol­skim Klu­bów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gow­ska.

Zgło­sić uczest­nic­two w spo­tka­niu moż­na > tutaj.

Spo­tka­nie podzie­lo­ne jest na dwie czę­ści: naj­pierw będzie­my mogli wysłu­chać dys­ku­sji zapro­szo­nych gości — odpo­wie­dzą oni na nastę­pu­ją­ce pytania:

1.Czy moż­na upra­wiać filo­zo­fię nie­za­leż­nie od nauki i co to mia­ło­by znaczyć?
2.Czy wie­dza nauko­wa jest praw­dzi­wa czy jedy­nie użyteczna?
3.Jaką rolę odgry­wa bądź może odgry­wać filo­zo­fia w świe­cie zdo­mi­no­wa­nym przez naukę?

Następ­nie głos zosta­nie odda­ny publicz­no­ści — każ­dy z przy­by­łych będzie mógł zadać pytanie.

Zapra­sza­my do dys­ku­to­wa­nia, słu­cha­nia i dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi – filozofujmy!

16 grud­nia, godz. 18.00

Cen­trum Ama­rant, ul. Sło­wac­kie­go 19, PoznańWspółorganizator

logo-intersophia

Koło nauko­we Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go w Poznaniu

Partner

logo-bk-1826

Biblio­te­ka Kór­nic­ka PAN

Patroni
logo_if_2-300x75

ptf

Pol­skie Towa­rzy­stwo Filo­zo­ficz­ne Oddział w Poznaniu

logo03_jpglogometeortrans


Zob. rela­cję WIDEO z ostat­nie­go spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w Pozna­niu spo­tkań w innych mia­stach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.


mkidn_01_cmyk
Zre­ali­zo­wa­no w ramach sty­pen­dium z budże­tu Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Narodowego

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy