Aktualności

Filozofia w jesiennej ramówce TVP Kultura

TVP Kultura przygotowała nie lada gratkę dla miłośników filozofii. Jesienna ramówka prezentuje nowy cykl: „Dziennik filozofa”, który prowadzą znakomici filozofowie i autorzy tekstów w „Filozofuj!”: prof. Robert Piłat – członek rady naukowej naszego czasopisma – oraz prof. Jacek Hołówka.

Zapisz się do naszego newslettera

Codzien­ne życie sta­wia przed nami wie­le pytań natu­ry filo­zo­ficz­nej, a każ­dy z nas wie, że czę­sto posta­wie­nie odpo­wied­nie­go pyta­nia jest waż­niej­sze, niż uzy­ska­nie odpo­wie­dzi. Zaj­mu­je nas to, kim jeste­śmy, jaki jest cel naszej egzy­sten­cji? Co spra­wia, że jeste­śmy tacy, a nie inni? Na sze­reg pytań o ludz­ką natu­rę znaj­dzie­my odpo­wie­dzi w pro­gra­mie „Dzien­nik filo­zo­fa”.

Pro­wa­dzą­cy­mi pro­gram i jego pomy­sło­daw­ca­mi są filo­zo­fo­wie zwią­za­ni z naszym cza­so­pi­smem. Prof. dr hab. Robert Piłat z Wydzia­łu Filo­zo­fii Chrze­ści­jań­skiej UKSW w War­sza­wie oraz prof. dr hab. Jacek Hołów­ka z Zakła­du Filo­zo­fii Ana­li­tycz­nej IF UW. Prof. Piłat zasia­da  w radzie nauko­wej „Filo­zo­fuj!” oraz gości na łamach nasze­go cza­so­pi­sma jako autor, podob­nie jak pro­fe­sor Hołów­ka. „Dzien­nik filo­zo­fa” w TVP Kul­tu­ra nie jest pierw­szą sytu­acją, gdzie obaj filo­zo­fo­wie dzia­ła­ją razem na rzecz popu­la­ry­za­cji swo­jej dys­cy­pli­ny. Prof. Piłat oraz prof. Hołów­ka byli gość­mi spe­cjal­ny­mi na pierw­szym spo­tka­niu klu­bu „Filo­zo­fuj!” w War­sza­wie, gdzie mogli­ście posłu­chać o kul­tu­rze, jej isto­cie i zna­cze­niu.

Zachę­ca­my do oglą­da­nia „Dzien­ni­ka filo­zo­fa” i dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi. Napraw­dę war­to! Na ten pro­gram zare­zer­wuj­cie sobie kwa­drans od ponie­dział­ku do piąt­ku o godzi­nie 8:00. Jed­nak, jak dekla­ru­je TVP Kul­tu­ra, od paź­dzier­ni­ka pla­no­wa­ne są wie­czor­ne powtór­ki pro­gra­mu (po godz. 22). Ma też być moż­li­wość oglą­da­nia wcze­śniej­szych odcin­ków na VOD!

Bie­żą­ce infor­ma­cje o pro­gra­mie moż­na prze­czy­tać tutaj!

Dzien­nik filo­zo­fa

❔?❔Kim jeste­śmy, kie­dy śpi­my? Czy robie­nie pla­nów ma sens? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia znaj­dzie­cie w nowym pro­gra­mie DZIENNIK FILOZOFA, w któ­rym prof. dr hab. Robert Piłat oraz prof. dr hab. Jacek Hołów­ka w przy­stęp­ny spo­sób wytłu­ma­czą filo­zo­ficz­ne pro­ble­my życia codzien­ne­go. Zapra­sza­my od ponie­dział­ku do piąt­ku — o 08:00. Jutro pierw­szy odci­nek!

Gepla­atst door TVP Kul­tu­ra op zon­dag 3 sep­tem­ber 2017

 

 

Opra­co­wa­ła: Lilia­na Rad­kie­wicz

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy