Aktualności Festiwale Patronaty

Filozofia w kinie – XI Festiwal Filmów Filozoficznych

Filozofia ma z kinem więcej wspólnego, niż może się w pierwszej chwili wydawać, czego dowody znajdziemy podczas kolejnej edycji Festiwalu Filmów Filozoficznych. Odbywać się on będzie w Krakowie od 8 do 10 maja. „Filozofuj!” jest patronem medialnym festiwalu.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Orga­ni­za­torzy Fes­ti­walu, czyli Sto­warzysze­nie Eksit, Staromiejskie Cen­trum Kul­tu­ry Młodzieży oraz Kaw­iar­nia Lit­er­ac­ka Book Book w Krakowie, wychodzą z założe­nia, że sam akt fil­mowa­nia jest już w pewnym sen­sie filo­zo­fowaniem. Zawsze niesie w sobie pewną określoną wiz­ję świa­ta. Dlat­ego też, już po raz jede­nasty, wszyscy zain­tere­sowani są serdecznie zaproszeni na Fes­ti­w­al, który nie ogranicza się do wyświ­et­la­nia filmów na dużym ekranie, ale jest prawdzi­wym, inter­dyscy­pli­narnym przed­sięwz­ię­ciem. Pier­wszą i jedyną tego typu imprezą w Polsce i na świecie.

Jak piszą orga­ni­za­torzy: „U pod­staw naszego myśle­nia o kinie zna­j­du­je się przeświad­cze­nie, że kino filo­zoficzne wyras­ta z tych samych przesłanek, co myśle­nie filo­zoficzne: zdzi­wienia, wąt­pi­enia, cier­pi­enia. Czer­pie z tych samych pytań, szu­ka odpowiedzi. Jest to również myśle­nie o kinie jako medi­um odsła­ni­a­ją­cym jakąś tajem­nicę człowieka w relacji do innego człowieka, do samego siebie, do rzeczy­wis­toś­ci, w której egzys­tu­je i która go przekracza”.

Tem­at tegorocznej edy­cji fes­ti­walu to: „Kino, człowiek Ori­en­tu, marzenia i rzeczy­wis­tość”, a goś­ciem spec­jal­nym będzie Ashkan Ahma­di – urod­zony w Iranie reżyser, oper­a­tor, pro­du­cent, mon­tażys­ta oraz kura­tor, twór­ca związany z Łódzką Szkołą Fil­mową, w której stu­diował na wydziale reży­serii. Autor dziesię­ciu krót­kich filmów nagradzanych na między­nar­o­dowych fes­ti­walach. O specy­fice kina irańskiego i wschod­nim misty­cyzmie poroz­maw­ia z goś­ciem kry­tyk fil­mowy Artur Zaborows­ki.

Pro­gram wydarzenia:

  • 8 maja, godz. 17.30 – „Jed­no społeczeńst­wo – wiele spo­jrzeń”, spotkanie z reży­serem Ashkanem Ahmadim;
  • 9 maja, godz. 18.00 – „Kur­dyjs­ka per­spek­ty­wa w kinie”, spotkanie z reży­serem Ashkanem Ahmadim;
  • 10 maja, godz. 18.00 – „Dwie wiz­je człowieka Ori­en­tu”.

Szczegółowy opis filmów wyświ­et­lanych na fes­ti­walu dostęp­ny jest na stron­ie orga­ni­za­torów.

Opra­cow­ał: Mateusz Tofil­s­ki


Kaw­iar­nia Lit­er­ac­ka BOOK BOOK, Krakows­ka 41, Kraków
8–10 maja 2017 r.
Strona inter­ne­towa wydarzenia
 Wydarze­nie na Face­booku

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy