Aktualności Patronaty Spotkanie

Wszystko jest filozofią – kolejna rozmowa niekontrolowana

Projekt „Wszystko jest filozofią – rozmowy niekontrolowane” to organizowany przez fundację Vademecum i miasto Gdynia cykl otwartych dyskusji filozoficznych połączonych ze spotkaniami z polskimi filozofami znanymi z pracy akademickiej oraz popularyzacji swojej dyscypliny. 11 maja odbędzie się kolejne spotkanie cyklu, tym razem z dr Andrzejem Kalarusem. Patronat medialny nad projektem objął magazyn „Filozofuj!”.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

W ramach pro­jek­tu „Wszys­tko jest filo­zofią” orga­ni­zowane będą dwa różne cyk­liczne wydarze­nie, które łączy filo­zofia. Pier­wsze z nich to „Vade­me­cum filo­zoficzne”, czyli seria otwartych dyskusji na tem­aty zapro­ponowane w formie pyta­nia przez samych uczest­ników, a następ­nie wybrane metodą głosowa­nia. Jak pod­kreśla­ją orga­ni­za­torzy, tem­aty te będą wyma­gać ogól­nego zain­tere­sowa­nia tem­atyką filo­zoficzną, ale nie spec­jal­isty­cznej wiedzy czy zna­jo­moś­ci wybranego dzieła kul­tu­ry. Tak zor­ga­ni­zowane debaty odby­wa­ją się w przestrzeni Café Księ­gar­nia Vade­me­cum w Gdyni. Sama for­muła pochodzi z inspiracji orga­ni­za­torów podob­ną inic­jaty­wą orga­ni­zowaną w kilku mias­tach w Polsce pod nazwą „Sokrates Café”.

Drugie wydarze­nie składa­jące się na całość pro­jek­tu to sie­dem spotkań ze znany­mi i ceniony­mi naukow­ca­mi z prężnie dzi­ała­ją­cych środowisk filo­zoficznych, którzy aktu­al­nie zaj­mu­ją się zarówno pracą aka­demicką, jak i pop­u­laryza­cją filo­zofii, cho­ci­aż­by poprzez pub­likac­je swoich tek­stów w formie książek i cza­sop­ism naukowych. Spotka­nia zostały zaplanowane w układzie: jed­no spotkanie w miesiącu od kwiet­nia do czer­w­ca 2017 roku i, po prz­er­wie waka­cyjnej, od wrześ­nia do grud­nia 2017 roku.

Goś­ciem najbliższego spotka­nia, które odbędzie się w czwartek 11 maja o 18.30 w Teatrze Gdy­nia Głów­na, będzie dr Andrzej Kalarus. Filo­zof, socjolog, tłu­macz który od 2013 roku orga­nizu­je na Politech­nice Gdańskiej kon­fer­enc­je między­nar­o­dowe: „Ekonomia/Kultura/Wartości” postara się razem z uczest­nika­mi spotka­nia odpowiedzieć na pytanie: Czym jest nowoczes­ność? Jak piszą orga­ni­za­torzy: „Wraz z Andrze­jem Kar­alusem zrekon­stru­u­je­my zasad­niczą ideę i pro­jekt nowoczes­noś­ci. Arche­olo­gia nowoczes­noś­ci obe­jmie jej intelek­tu­alne źródła i filo­zoficzne artyku­lac­je, napędzane przez tak ważne poję­cia, jak „wal­ka o uznanie”, „eman­cy­pac­ja” oraz „postęp”. Zas­tanow­imy się też nad kon­trow­er­s­ja­mi związany­mi z pro­jek­tem nowoczes­noś­ci, a doty­czą­cy­mi takich ważnych kwestii jak: równość, glob­al­na spraw­iedli­wość, kos­mopoli­tyzm czy tol­er­anc­ja.

Wszyscy zaproszeni goś­cie to:

  • Artur Szut­ta („Filo­zo­fuj!”);
  • Marek Cichoc­ki („Teolo­gia Poli­ty­cz­na”);
  • Aga­ta Bielik-Rob­son („Kry­ty­ka Poli­ty­cz­na”, prze­wod­niczą­ca Kapituły Nagrody Lit­er­ack­iej Gdy­nia);
  • Łukasz Lamża i Mateusz Hohol (CC Press, współpra­cown­i­cy prof. ks. M. Hellera);
  • Tomasz Swo­bo­da (pol­s­ki tłu­macz i lit­er­atur­oz­naw­ca);
  • Andrzej Kar­alus (wykład­ow­ca Politech­ni­ki Gdańskiej z Kat­edry Nauk Społecznych i Filo­zoficznych);
  • Anna Dziedz­ic (Wydzi­ał Filo­zofii UW, pub­liku­je w KRONOS).

Mece­nasem pro­jek­tu jest Mias­to Gdy­nia.


: Gdyńskie Cen­trum Fil­mowe (Pl. Grun­waldz­ki 2, Gdy­nia)
11 maja, 18.30
Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów
Wydarze­nie na face­booku

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy