Konferencje Patronaty

Filozofia, matematyka i filozofia matematyczna – seminarium we Wrocławiu

Co wspólnego ma matematyka i filozofia? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nic. Matematycy to „ścisłowcy”, a filozofowie to humaniści. Matematycy nie przepadają za humanistyką, a humaniści chwalą się, że nie znają matematyki. Czy taki jednak obraz matematyki i filozofii jest adekwatny? Nie jest! Wielcy matematycy byli filozofami i na odwrót, wielcy filozofowie uprawiali też matematykę.

Na styku filo­zofii i matem­aty­ki od zawsze była logi­ka, raz będąc bliżej filo­zofii, raz będąc bliżej matem­aty­ki. Log­i­cy wyko­rzys­tu­ją zarówno narzędzia matem­aty­czne, na przykład teorię mno­goś­ci lub teorię mod­eli, z drugiej zaś strony w log­ice akty­wne rozwi­jane są wąt­ki logi­ki niefor­mal­nej, która zanur­zona jest głęboko w trady­cji filo­zoficznej.

Filo­zofię z matem­atyką łączą też  rozważa­nia nad filo­zoficznym sta­tusem obiek­tów matem­aty­cznych oraz nad sposoba­mi poz­na­nia tego, co matem­aty­czne, czyli zagad­nienia z zakre­su filo­zofii matem­aty­ki. Wszys­tkie te wąt­ki pojaw­ią się pod­czas orga­ni­zowanego we Wrocław­iu sem­i­nar­i­um w dni­ach 5–6 październi­ka 2018 r. pt. Filo­zofia i matem­aty­ka. Główny­mi orga­ni­za­tora­mi sem­i­nar­i­um są Między­nar­o­dowe Cen­trum Ontologii For­mal­nej (Wydzi­ał Admin­is­tracji i Nauk Społecznych, Politech­ni­ka Warsza­wska) oraz Wrocławskie Cen­trum Aka­demick­ie  (Acad­e­mia Europaea oraz Akademia Młodych Uczonych i Artys­tów). Sem­i­nar­i­um wspiera Mias­to Wrocław a patronat medi­al­ny objęło nasze cza­sopis­mo. Sem­i­nar­i­um odbędzie się w siedz­i­bie Wrocławskiego Cen­trum Aka­demick­iego we Wrocław­iu, Rynek 13,  pier­wsze piętro.

Mniej oczy­wistym połącze­niem niż logi­ka z filo­zofią matem­aty­czną, jest filo­zofia matem­aty­cz­na. Jest ona obec­na w naszej trady­cji od cza­sów Pla­tona, przez cza­sy Leib­niza, aż do naszych cza­sów, czyli czasów–m.in.– Göd­la.

Filo­zofię matem­aty­czną nazy­wa się  cza­sem filo­zofią for­mal­ną lub filo­zofią log­iczną.  Matem­aty­ka wtedy służy jako narzędzie do mod­e­lowa­nia zagad­nień filo­zoficznych, podob­nie jak we współczes­nej fizyce, gdzie struk­tu­ry matem­aty­czne są swoistym mate­ri­ałem dla teorii fizy­cznych.

Matem­aty­ka poma­ga w zaawan­sowanych rozważa­ni­ach filo­zoficznych. Jed­nym z najszy­b­ciej rozwi­ja­ją­cych się cen­trów filo­zofii matem­aty­cznej na świecie jest Munich Cen­ter for Math­e­mat­i­cal Phi­los­o­phy. Cen­trum tym kieru­je prof. Hannes Leit­geb, członek Acad­e­mii Europaea, który weźmie udzi­ał w sem­i­nar­i­um, zarówno jako prele­gent, jak i jako pan­elista w deba­cie pt. “Math­e­mat­ics, Phi­los­o­phy and Math­e­mat­i­cal Phi­los­o­phy”.

Wśród uczest­ników sem­i­nar­i­um są  członkowie Acad­e­mii Europaea: prof. Jan Woleńs­ki (filo­zof, logik) oraz prof. Marek Kuś (fizyk, filo­zof fizy­ki). Sem­i­nar­i­um otworzy prof. Tadeusz Luty (chemik). Wśród prele­gen­tów wys­tąpią także prof. Roman Muraws­ki (matem­atyk, filo­zof matem­aty­ki), prof. Krzysztof Wój­tow­icz (filo­zof matem­aty­ki), dr Jakub Jer­na­jczyk (artys­ta, filo­zof), dr Bartłomiej Skowron (filo­zof) oraz prof. Ludomir Newel­s­ki (matem­atyk, logik).

: Acad­e­mia Europaea Wrocław Knowl­edge Hub
ul. Rynek 13 50–101 Wrocław
5–6 pazdzierni­ka
Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów
Wydarze­nie na Face­booku

Orga­ni­za­torzy:
Acad­e­mia Europaea, Wrocławskie Cen­trum Aka­demick­ie,
Między­nar­o­dowe Cen­trum Ontologii For­mal­nej, Wydzi­ał Admin­is­tracji i Nauk Społecznych, Politech­ni­ka Warsza­wska

Akademia Młodych Uczonych i Artys­tów

Patroni:
„Filo­zo­fuj!”

Pro­gram sem­i­nar­i­um dostęp­ny jest poniżej na plaka­cie. Sem­i­nar­i­um jest otwarte. Zaprasza­my!

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 13 grudnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Zarówno Filo­zofia jak i Matem­aty­ka wyma­ga wyższych umiejęt­noś­ci: Rozu­mu, czyli czterech wyższych umiejęt­noś­ci umysłowych: Myśle­nia , akty­wnoś­ci Poz­naw­czej oraz WOLI i SĄDZENIA o swoich pod­miotowych WYBORACH. A gdy włączą się w tej różnorod­noś­ci Rozu­mowej Pod­mio­ty w cza­sie DYSKURSU, to pow­sta­je wspani­ała możli­wość Kon­struk­ty­wisty­cznych wyborów połączeń poprzez stworze­nie między pod­mio­ta­mi wspól­nej strate­gii.

  • Czy na pewno jest tu jeszcze jakaś Tajem­ni­ca, jakieś prob­le­my nierozpoz­nane, niezrozu­mi­ałe ?

    Matem­aty­ka ( pomi­ja­jąc wieloz­naczny źródłosłów- ja przyj­mu­ję, że pochodzi od staroegip­skiego “maat” czyli ład, har­mo­nia, porządek ) jest dla mnie jako oso­by rozważa­jącej prob­le­my metafizy­czne czy onto­log­iczne po pros­tu prze­jawem akty­wnoś­ci Abso­lu­tu, językiem w jaki został pomyślany i wykre­owany Świat/Wszechświat.

    Nato­mi­ast my porusza­my się w prze­ci­w­prądzie, dokonu­jąc na powrót kom­presji zjawisk ele­men­tarnych i naszego myśle­nia w zapis sym­bol­iczny, abstrak­cyjny, mod­e­lowy, ide­al­ny a więc za pomocą odkry­wanej i coraz bardziej skom­p­likowanej matem­aty­ki potrafimy zrozu­mieć Rzeczy­wis­tość i poniekąd jej Auto­ra, który jest Czystym Myśle­niem real­i­zowanym w jakiejś meta-, meta-, matem­atyce.

    Wyda­je się, że wszys­tkie fenome­ny, łącznie ze świado­moś­cią dają się zal­go­ryt­mi­zować i zrozu­mieć na grun­cie matem­aty­ki i przetwarza­nia infor­ma­cji. Co samo w sobie jest oczy­wiś­cie wtórne i odtwór­cze w sto­sunku do Kon­cepcji w której się zna­j­du­je­my.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy