Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Filozofia na KUL

Dlaczego filozofia? By myśleć krytycznie, wiedzieć więcej, dogłębniej, lepiej odnaleźć się w zróżnicowanym społeczeństwie, zaoferować unikalne na rynku pracy umiejętności. Dlaczego filozofia na KUL? Ponieważ jesteśmy jednym z najstarszych, a zarazem najlepszych wydziałów filozofii w kraju, dającym możliwość intelektualnego rozwoju i realizowania własnych pasji.

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj!” 2021 nr 3 (39), s. 56. W peł­nej wer­sji gra­ficz­nej jest dostęp­ny w pli­ku PDF.


> arty­kuł sponsorowany

Od począt­ku ist­nie­nia uczel­ni – a zatem od ponad stu lat – zgłę­bia­my fun­da­men­tal­ne pyta­nia doty­czą­ce świa­ta i czło­wie­ka. Czer­pie­my z dorob­ku filo­zo­fii kla­sycz­nej, a zara­zem bie­rze­my aktyw­ny udział w aktu­al­nie pro­wa­dzo­nych deba­tach, poszu­ku­jąc racjo­nal­nych roz­wią­zań dla istot­nych pro­ble­mów współ­cze­snej rze­czy­wi­sto­ści. Uczy­my naszych absol­wen­tów wytrwa­ło­ści w poszu­ki­wa­niu praw­dy, sztu­ki jasne­go myśle­nia i mówie­nia, argu­men­ta­cji i wraż­li­wo­ści na wartości.

Co oferujemy?

Kie­run­ki stu­diów reali­zo­wa­ne na Wydzia­le Filo­zo­fii obej­mu­ją – oprócz filo­zo­fii w języ­ku pol­skim i angiel­skim – kogni­ty­wi­sty­kę, reto­ry­kę, a tak­że ang­lojęzyczne stu­dia z antro­po­lo­gii sto­so­wa­nej (applied anth­ro­po­lo­gy). Choć każ­dy z nich cechu­je się wła­sną spe­cy­fi­ką, wzno­szą się na wspól­nych fun­da­men­tach. Dzię­ki temu każ­dy z naszych absol­wen­tów posia­da grun­tow­ną wie­dzę w zakre­sie: (a) histo­rii filo­zo­fii, dzię­ki któ­rej świa­do­my jest pod­sta­wo­wych pojęć i pro­ble­mów, nie­jed­no­krot­nie nur­tu­ją­cych nas aż do dzi­siaj; (b) logi­ki i meto­do­lo­gii, któ­re pozwa­la­ją mu na pre­cy­zję wypo­wie­dzi, sku­tecz­ną argu­men­ta­cję i kontr­ar­gu­men­ta­cję; © meta­fi­zy­ki, dają­cej wie­dzę na temat odpo­wie­dzi na naj­bar­dziej ogól­ne pyta­nia doty­czą­ce świa­ta, czło­wie­ka i Boga; (d) ety­ki, w szcze­gól­no­ści tej zwią­za­nej z per­so­na­li­zmem, współ­two­rzo­nym przez pro­fe­so­ra nasze­go Wydzia­łu, Karo­la Woj­ty­łę – Jana Paw­ła II.

Co możesz zyskać?

Stu­dia na Wydzia­le Filo­zo­fii KUL dają moż­li­wość inte­lek­tu­al­ne­go roz­wo­ju pod okiem kom­pe­tent­nej i życz­li­wej kadry, w sty­mu­lu­ją­cym, wie­lo­kul­tu­ro­wym śro­do­wi­sku. Nasi stu­den­ci mogą przy­łą­czyć się do Koła Filo­zo­ficz­ne­go Stu­den­tów KUL, brać udział w licz­nie orga­ni­zo­wa­nych kon­fe­ren­cjach (m.in. w Tygo­dniu Filo­zo­ficz­nym, któ­re­go tra­dy­cja się­ga prze­szło sześć­dzie­się­ciu lat), anglo­ję­zycz­nych wykła­dach gościn­nych pro­wa­dzo­nych przez naj­waż­niej­szych filo­zo­fów świa­ta i szko­łach let­nich. Dzię­ki wyko­rzy­sta­niu tych ini­cja­tyw nasi stu­den­ci i absol­wen­ci otrzy­mu­ją licz­ne wyróż­nie­nia, nagro­dy, sty­pen­dia i gran­ty, a tak­że odno­szą suk­ce­sy na polu zawodowym.

Wydział Filo­zo­fii KUL inten­syw­nie współ­pra­cu­je z czo­ło­wy­mi ośrod­ka­mi filo­zo­ficz­ny­mi na świe­cie. Co roku gości­my u sie­bie naj­więk­szych uczo­nych, takich jak John Sear­le, Simon Black­burn, Peter van Inwa­gen, Richard Swin­bur­ne czy John Cot­tin­gham. Nasi pra­cow­ni­cy reali­zu­ją mię­dzy­na­ro­do­we pro­jek­ty badaw­cze i publi­ku­ją w naj­lep­szych cza­so­pi­smach. Sta­no­wi to nie tyl­ko potwier­dze­nie reno­my Wydzia­łu, ale zapew­nia rów­nież naszym stu­den­tom moż­li­wość uczest­nic­twa w naj­bar­dziej aktu­al­nych dys­ku­sjach filozoficznych.

Co filozof może zaoferować przyszłemu pracodawcy?

Bar­dzo wie­le! Umie­jęt­ność ana­li­tycz­ne­go, logicz­ne­go myśle­nia, sta­ran­ne for­mu­ło­wa­nie wypo­wie­dzi, umie­jęt­no­ści mięk­kie, goto­wość do szyb­kie­go i efek­tyw­ne­go zdo­by­wa­nia nowej wie­dzy – to wła­śnie cechy, jakie daje wykształ­ce­nie filo­zo­ficz­ne. Wie­lość ście­żek reali­zo­wa­nych na naszym Wydzia­le pozwa­la speł­niać swo­je indy­wi­du­al­ne pasje w zakre­sie infor­ma­ty­ki, logi­ki i sztucz­nej inte­li­gen­cji, ety­ki, filo­zo­fii sztu­ki czy filo­zo­fii reli­gii. Absol­went nasze­go Wydzia­łu zysku­je zatem zarów­no kon­kret­ne umie­jęt­no­ści, jak i ela­stycz­ność, tak cen­ną na dyna­micz­nie zmie­nia­ją­cym się ryn­ku pracy.


Dane tele­adre­so­we

Ale­je Racła­wic­kie 14
20–950 Lublin
81 445 42 51
filozofia@kul.pl
filozofia.kul.pl
philosphy.kul.pl
fb.com/kul.filozofia
fb.com/philosophy.kul

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy