Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Filozofia na KUL

Filozofią zajmujemy się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II od początku istnienia uczelni, od ponad 100 lat. Reprezentujemy klasyczne podejście, podejmując fundamentalne problemy człowieka i współczesnego świata i poszukując ich racjonalnych rozwiązań.

Zapisz się do naszego newslettera

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj” 2020 nr 3 (33), s. 51.


> arty­kuł sponsorowany

Pro­gram kształ­ce­nia obej­mu­je naj­waż­niej­sze obsza­ry badań wypra­co­wa­ne w dzie­jach filo­zo­fii. Nasza tra­dy­cja filo­zo­ficz­na nazy­wa­na lubel­ską szko­łą filo­zo­ficz­ną opie­ra się na kil­ku fila­rach: 1) histo­rii filo­zo­fii, ze szcze­gól­nym akcen­tem na bada­nie dzie­jów filo­zo­fii sta­ro­żyt­nej i śre­dnio­wiecz­nej (tra­dy­cja medie­wi­sty­ki), 2) logi­ce z meto­do­lo­gią nauk i teo­rią pozna­nia nawią­zu­ją­cy­mi do tra­dy­cji szko­ły lwow­sko-war­szaw­skiej, feno­me­no­lo­gii i współ­cze­śnie wypra­co­wy­wa­nych narzę­dzi for­mal­nych, 3) meta­fi­zy­ce i antro­po­lo­gii filo­zo­ficz­nej oraz filo­zo­fii reli­gii nale­żą­cych do kla­sycz­nej tra­dy­cji filo­zo­fii reali­stycz­nej, mają­cej pod­sta­wy w filo­zo­fii Ary­sto­te­le­sa i św. Toma­sza z Akwi­nu, 4) per­so­na­li­stycz­nej ety­ce, współ­two­rzo­nej przez Karo­la Woj­ty­łę – Jana Paw­ła II, 5) uni­kal­nej filo­zo­fii przy­ro­dy otwar­tej na wyni­ki nauk przy­rod­ni­czych. Łączy­my tra­dy­cję z naj­now­szy­mi tren­da­mi w bada­niach filozoficznych.

Tworzymy unikalne, twórcze i przyjazne środowisko rozwoju

Skła­da się na nie dosko­na­ła kadra aka­de­mic­ka kom­pe­tent­nych, życz­li­wych i peł­nych pasji pro­fe­so­rów oraz wie­lo­kul­tu­ro­wa wspól­no­ta stu­diu­ją­cych filo­zo­fię w języ­ku pol­skim i angiel­skim, a tak­że stu­den­tów innych kie­run­ków nasze­go Wydzia­łu, jak applied anth­ro­po­lo­gy, kogni­ty­wi­sty­ka i reto­ry­ka sto­so­wa­na. Ci, któ­rzy zetknę­li się z naszym śro­do­wi­skiem, zauwa­ża­ją, że panu­je tu nie­po­wta­rzal­na atmos­fe­ra, w któ­rej dobrze się pra­cu­je i studiuje.

Jesteśmy w stałym kontakcie z czołowymi światowymi ośrodkami myśli filozoficznej

Współ­pra­cu­je­my z wybit­ny­mi filo­zo­fa­mi ze śro­do­wisk aka­de­mic­kich na całym świe­cie, z Euro­py, Ame­ry­ki, Chin. W ramach naszych pro­gra­mów stu­diów regu­lar­nie pro­wa­dzą zaję­cia wybit­ni filo­zo­fo­wie zagra­nicz­ni, dotąd mię­dzy inny­mi: John Sear­le (Uni­ver­si­ty of Cali­for­nia, Ber­ke­ley), Richard Swin­bur­ne (Oxford Uni­ver­si­ty), Bar­ry Smith (Sta­te Uni­ver­si­ty of New York in Buf­fa­lo), Peter Simons (Uni­ver­si­ty of Leeds), Simon Black­burn (Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge), Susan Haack (Uni­ver­si­ty of Mia­mi), Peter van Inwa­gen (Uni­ver­si­ty of Notre Dame, USA), Lin­da Zagzeb­ski (Uni­ver­si­ty of Okla­ho­ma). Pro­wa­dzi­my peł­ne stu­dia filo­zo­ficz­ne w języ­ku angielskim.

Zapewniamy najwyższą jakość kształcenia

Filo­zo­fia na KUL cie­szy się trwa­le wyso­ką kate­go­rią w zakre­sie badań nauko­wych i kształ­ce­nia, a wyso­ki poziom dydak­ty­ki znaj­du­je odzwier­cie­dle­nie w licz­nych suk­ce­sach naszych stu­den­tów i absol­wen­tów, któ­rzy się­ga­ją po ogól­no­pol­skie wyróż­nie­nia, w tym pre­sti­żo­we sty­pen­dia Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyższego.

Uczymy dyskusji i zajmowania własnego stanowiska

Na stu­diach wszech­stron­nie pre­zen­tu­je­my pale­tę moż­li­wych sta­no­wisk w pod­sta­wo­wych i współ­cze­śnie waż­nych filo­zo­ficz­nych spo­rach, poka­zu­jąc, jak badać ich zale­ty i wady oraz jak je dys­ku­to­wać. Uczy­my, jak rze­tel­nie zaj­mo­wać sta­no­wi­sko w opar­ciu o racje i wartości.

Marka naszych absolwentów jest niekwestionowana na rynku pracy

Pra­cu­ją oni w licz­nych ośrod­kach uni­wer­sy­tec­kich i aka­de­mic­kich w całej Pol­sce. Osią­ga­ją tak­że wyso­ką pozy­cję zawo­do­wą i suk­ce­sy w innych niż nauka dzie­dzi­nach, jak biz­nes, admi­ni­stra­cja pań­stwo­wa czy media.

STUDIUJ FILOZOFIĘ NA KUL!
w języ­ku polskim
Filo­zo­fia
Stu­dia I i II stopnia
lub w języ­ku angielskim
Phi­lo­so­phy
Stu­dia I i II stopnia.

Stu­dia po angiel­sku dostęp­ne są rów­nież dla kan­dy­da­tów z Pol­ski. Stu­dia te dla pol­skich stu­den­tów są bezpłatne.


Dane tele­adre­so­we

Ale­je Racła­wic­kie 14
20–950 Lublin
81 445 42 51
filozofia@kul.pl
filozofia.kul.pl
fb.com/kul.filozofia

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy