Aktualności

Wszystko jest filozofią — rozmowy niekontrolowane już dziś w Gdyni

Zapraszamy na kolejne Vademecum Filozoficzne, które odbędzie się już dziś – 14 grudnia w Gdyni. Wydarzenie ponownie przyjmie formę otwartej dyskusji filozoficznej z cyklu „Wszystko jest filozofią — rozmowy niekontrolowane”. Jak i w przypadku poprzednich spotkań, „Filozofuj!” jest patronem medialnym tego przedsięwzięcia.
Tem­at kole­jnego wykładu to „Ciem­na strona nowoczes­noś­ci — o latynoamerykańskiej filo­zofii wyz­wole­nia”. Lata 70-te XX wieku to moment wyłonienia się w Ameryce Łacińskiej nur­tu filo­zofii wyz­wole­nia — kry­ty­cznego wobec spuś­cizny europe­jskiej filo­zofii, ujmu­jącego myśl jako zawsze usy­tuowaną i kon­tek­stową. Naczel­ną kat­e­gorią inter­pre­ta­cyjną sta­je się opozy­c­ja centrum/peryferie. Z tej per­spek­ty­wy, naz­nac­zonej doświad­cze­niem pod­bo­ju, zniszczenia, wyk­luczenia myśli rodz­imej i rodz­imych prak­tyk, europe­js­ki pro­jekt nowoczes­noś­ci jawi się jako z koniecznoś­ci związany z kolo­nial­izmem. Celem spotka­nia będzie uch­wyce­nie głównych tez ruchu, w odniesie­niu do idei nowoczes­noś­ci, a także określe­nie jego potenc­jału filo­zoficznego.
Cały pro­jekt stanowi ser­ię spotkań z pol­ski­mi filo­zo­fa­mi i naukow­ca­mi. Filo­zo­fowie Ci zaj­mu­ją się nie tylko pracą aka­demicką, ale także pop­u­laryza­cją swo­jej dyscy­pliny, co świet­nie wpa­sowu­je się w założe­nia całego cyk­lu „Wszys­tko jest filo­zofią – roz­mowy niekon­trolowane”, czyli otwartych dyskusji filo­zoficznych. Oznacza to, że uczest­ni­cy najpierw wybier­a­ją tem­at dyskusji poprzez głosowanie, a następ­nie stara­ją się prowadz­ić dia­log  prostym, jas­nym językiem. Dzię­ki temu możli­wa jest akty­wiz­a­c­ja osób, które nie są związane zawodowo z filo­zofią. Impulsem do pow­sta­nia tych spotkań jest sprawd­zona for­muła Sokrates Cafe, której głównym założe­niem jest filo­zo­fowanie na demokraty­cznie wybrany tem­at, by doskon­al­ić się w racjon­al­nym sposo­bie prezen­tacji swo­jego świato­poglą­du i by kon­fron­tować go z inny­mi.
opra­cow­ał Mateusz Tofil­s­ki

 

Patroni Medi­al­ni:

Mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”

oraz:
Radio Gdańsk, Teolo­gia Poli­ty­cz­na, „Tygod­nik Powszech­ny”, Machi­na Myśli, „Kwartal­nik Artysty­czny Bliza”, Fun­dac­ja Cen­trum Koperni­ka, Coper­ni­cus Cen­ter Press, Filo­zofia w Prak­tyce, Gdyńs­ka Stre­fa Kul­tu­ry.

Part­nerzy:

CKG, Gdy­nia Kul­tur­al­na, Gdyńskie Cen­trum Fil­mowe, Kon­sulat Hon­orowy Wielkiego Księst­wa Lux­em­bur­ga, Muzeum Mias­ta Gdyni, Teatr Gdy­nia Głów­na.


 

: Gdyńskie Cen­trum Fil­mowe (Pl. Grun­waldz­ki 2, Gdy­nia)
14 grud­nia, 18.30
Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów
Wydarze­nie na face­booku

Bezpłat­ny wstęp

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy