Aktualności

Wszystko jest filozofią — rozmowy niekontrolowane już dziś w Gdyni

Zapraszamy na kolejne Vademecum Filozoficzne, które odbędzie się już dziś – 14 grudnia w Gdyni. Wydarzenie ponownie przyjmie formę otwartej dyskusji filozoficznej z cyklu „Wszystko jest filozofią — rozmowy niekontrolowane”. Jak i w przypadku poprzednich spotkań, „Filozofuj!” jest patronem medialnym tego przedsięwzięcia.
Temat kolej­ne­go wykła­du to „Ciem­na stro­na nowo­cze­sno­ści — o laty­no­ame­ry­kań­skiej filo­zo­fii wyzwo­le­nia”. Lata 70-te XX wie­ku to moment wyło­nie­nia się w Ame­ry­ce Łaciń­skiej nur­tu filo­zo­fii wyzwo­le­nia — kry­tycz­ne­go wobec spu­ści­zny euro­pej­skiej filo­zo­fii, ujmu­ją­ce­go myśl jako zawsze usy­tu­owa­ną i kon­tek­sto­wą. Naczel­ną kate­go­rią inter­pre­ta­cyj­ną sta­je się opo­zy­cja centrum/peryferie. Z tej per­spek­ty­wy, nazna­czo­nej doświad­cze­niem pod­bo­ju, znisz­cze­nia, wyklu­cze­nia myśli rodzi­mej i rodzi­mych prak­tyk, euro­pej­ski pro­jekt nowo­cze­sno­ści jawi się jako z koniecz­no­ści zwią­za­ny z kolo­nia­li­zmem. Celem spo­tka­nia będzie uchwy­ce­nie głów­nych tez ruchu, w odnie­sie­niu do idei nowo­cze­sno­ści, a tak­że okre­śle­nie jego poten­cja­łu filozoficznego.
Cały pro­jekt sta­no­wi serię spo­tkań z pol­ski­mi filo­zo­fa­mi i naukow­ca­mi. Filo­zo­fo­wie Ci zaj­mu­ją się nie tyl­ko pra­cą aka­de­mic­ką, ale tak­że popu­la­ry­za­cją swo­jej dys­cy­pli­ny, co świet­nie wpa­so­wu­je się w zało­że­nia całe­go cyklu „Wszyst­ko jest filo­zo­fią – roz­mo­wy nie­kon­tro­lo­wa­ne”, czy­li otwar­tych dys­ku­sji filo­zo­ficz­nych. Ozna­cza to, że uczest­ni­cy naj­pierw wybie­ra­ją temat dys­ku­sji poprzez gło­so­wa­nie, a następ­nie sta­ra­ją się pro­wa­dzić dia­log  pro­stym, jasnym języ­kiem. Dzię­ki temu moż­li­wa jest akty­wi­za­cja osób, któ­re nie są zwią­za­ne zawo­do­wo z filo­zo­fią. Impul­sem do powsta­nia tych spo­tkań jest spraw­dzo­na for­mu­ła Sokra­tes Cafe, któ­rej głów­nym zało­że­niem jest filo­zo­fo­wa­nie na demo­kra­tycz­nie wybra­ny temat, by dosko­na­lić się w racjo­nal­nym spo­so­bie pre­zen­ta­cji swo­je­go świa­to­po­glą­du i by kon­fron­to­wać go z innymi.
opra­co­wał Mate­usz Tofilski

 

Patro­ni Medialni:

Maga­zyn „Filo­zo­fuj!”

oraz:
Radio Gdańsk, Teo­lo­gia Poli­tycz­na, „Tygo­dnik Powszech­ny”, Machi­na Myśli, „Kwar­tal­nik Arty­stycz­ny Bli­za”, Fun­da­cja Cen­trum Koper­ni­ka, Coper­ni­cus Cen­ter Press, Filo­zo­fia w Prak­ty­ce, Gdyń­ska Stre­fa Kultury.

Part­ne­rzy:

CKG, Gdy­nia Kul­tu­ral­na, Gdyń­skie Cen­trum Fil­mo­we, Kon­su­lat Hono­ro­wy Wiel­kie­go Księ­stwa Luxem­bur­ga, Muzeum Mia­sta Gdy­ni, Teatr Gdy­nia Główna.


 

: Gdyń­skie Cen­trum Fil­mo­we (Pl. Grun­waldz­ki 2, Gdynia)
14 grud­nia, 18.30
Stro­na inter­ne­to­wa organizatorów
Wyda­rze­nie na facebooku

Bez­płat­ny wstęp

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy