Aktualności Filozofia dla dzieci Filozofia w szkole Przegląd prasy

Filozofia uczy dzieci tego, czego Google nie może?

Charlotte Blease w felietonie w „Guardianie” przedstawia przewidywania co do roli filozofii w świecie zawładniętym przez nowe technologie i roboty. Wskazuje na korzyści z ćwiczenia elastyczności umysłu i – opierając się na przykładzie Irlandii – podaje rozwiązanie, które może zaprocentować w przyszłości.

Ble­ase, powo­łu­jąc się na bada­nia Oxford University’s Mar­tin Scho­ol, nie ma wąt­pli­wo­ści: w cią­gu 20 lat wię­cej niż poło­wa obec­nie ist­nie­ją­cych zawo­dów zosta­nie zastą­pio­na sztucz­ną inte­li­gen­cją; taki los cze­ka zarów­no sta­no­wi­ska pra­cy fizycz­nej, jak i umy­sło­wej. Autor­ka zasta­na­wia się, jak w toku edu­ka­cji nale­ży przy­go­to­wać do takiej przy­szło­ści mło­dych ludzi. Wska­zu­je na przy­szłe pro­ble­my etycz­ne i spo­łecz­ne powią­za­ne z nowy­mi tech­no­lo­gia­mi, któ­re będą musia­ły roz­wią­zy­wać przy­szłe poko­le­nia. Ble­ase ma na nie roz­wią­za­nie – edu­ka­cję filozoficzną.

Cytu­jąc pre­zy­den­ta Irlan­dii, Micha­ela D. Hig­gin­sa, odpo­wie­dzial­ne­go za wpro­wa­dze­nie kur­su filo­zo­ficz­ne­go w irlandz­kich szko­łach pod­sta­wo­wych, autor­ka przed­sta­wia kolej­ne argu­men­ty sto­ją­ce za tezą, że to wła­śnie filo­zo­fia pozwo­li roz­wią­zać przy­naj­mniej część futu­ry­stycz­nych zagad­nień. W listo­pa­dzie 2016 Hig­gins prze­ko­ny­wał, że 

naucza­nie filo­zo­fii jest jed­nym z naj­po­tęż­niej­szych narzę­dzi, jakie mamy do swo­jej dys­po­zy­cji, zachę­ca­ją­ce dzie­ci do wol­ne­go i odpo­wie­dzial­ne­go dzia­ła­nia w coraz bar­dziej zło­żo­nym, wza­jem­nie połą­czo­nym i nie­pew­nym świecie.

Ble­ase zwra­ca uwa­gę, że edu­ka­cja w zakre­sie filo­zo­fii jest koniecz­na ze wzglę­du na to, że nie przy­cho­dzi natu­ral­nie, nie jest instynk­tow­nym odru­chem. Według autor­ki zdol­ność do filo­zo­fo­wa­nia wyma­ga tre­nin­gu i pogłę­bia­nia, tym bar­dziej że sama w sobie jest trud­na i wyma­ga­ją­ca. Jed­nak zda­niem Ble­ase korzy­ści są nie­za­prze­czal­ne: wyro­bie­nie umie­jęt­no­ści arty­ku­la­cji pytań i wąt­pli­wo­ści oraz odkry­wa­nie odpo­wie­dzi na nie. Dla­te­go według niej filo­zo­fia nie tyl­ko powin­na zostać osa­dzo­na w szko­łach, ale tak­że w życiu publicznym.

Mimo tak zde­cy­do­wa­nej opi­nii, Char­lot­te Ble­ase nie łudzi się, że filo­zo­fia może być reme­dium na wszyst­kie bolącz­ki współ­cze­sne­go i przy­szłe­go świa­ta, nie uwa­ża też, że przy­wró­ci ona czy stwo­rzy nowe miej­sca pra­cy dla ludzi wypar­tych przez robo­ty. Wie­rzy jed­nak, że dobra filo­zo­ficz­na edu­ka­cja może zbu­do­wać odpor­ność na nie­ostroż­ne sądy czy niczym nie­uza­sad­nio­ne prze­ko­na­nia i lepiej wypo­sa­ży nas wszyst­kich w zdol­ność do dostrze­ga­nia i pro­ble­ma­ty­zo­wa­nia ste­reo­ty­po­wej wiedzy.

Opra­co­wa­ła: Ire­na Kołtun

Źró­dło: The Guar­dian

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy