Aktualności Patronaty Wydarzenia

Filozofia w informatyce V

filozofia w informatyce v umcs lublin
Mamy przyjemność już po raz piąty zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „Filozofia w informatyce”, która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2019 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie.

Zapisz się do naszego newslettera

Pier­wsza kon­fer­enc­ja z tego cyk­lu odbyła się na Politech­nice Warsza­wskiej w roku 2015. Dru­ga z kolei na Wydziale Filo­zoficznym UPJPII w Krakowie w roku 2016. Trze­cia edy­c­ja została zor­ga­ni­zowana na Uni­w­er­syte­cie im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu, a czwarta na Wydziale Admin­is­tracji i Nauk Społecznych Politech­ni­ki Warsza­wskiej. Nasze spotka­nia mają za zadanie scalać różne pol­skie środowiska naukowe i badaw­cze zaj­mu­jące się reflek­sją nad infor­matyką i służyć roz­wo­jowi filo­zofii infor­maty­ki rozu­mi­anej jako ogól­na reflek­s­ja nie tylko nad teo­re­ty­czny­mi i tech­no­log­iczny­mi, ale również psy­cho­log­iczny­mi i społeczny­mi aspek­ta­mi tej dyscy­pliny. Mamy nadzieję, że zaprasza­jąc spec­jal­istów z tak różnych dziedzin zaj­mu­ją­cych się infor­ma­cją jak filo­zofia (w tym w szczegól­noś­ci logi­ka, ontolo­gia i epis­te­molo­gia), infor­maty­ka, fizy­ka, infor­ma­tolo­gia i bib­liotekoz­naw­st­wo, psy­cholo­gia i socjolo­gia, przy­czyn­imy się do dal­szego roz­wo­ju badań inter­dyscy­pli­narnych związanych z infor­matyką. Jesteśmy otwar­ci na badaczy spoza Pol­s­ki, dlat­ego część wys­tąpień i pub­likacji może zostać przed­staw­iona w języku ang­iel­skim. Pro­ponowana prob­lematy­ka kon­fer­encji uję­ta jest w dwie sekc­je wraz ze szczegółowy­mi prob­le­ma­mi:

Sekcja I. Ilościowe i fizykalne aspekty informacji
 1. Infor­ma­c­ja w filo­zofii infor­maty­ki
 2. Infor­ma­c­ja a zagad­nienia sztucznej i wspo­ma­ganej inteligencji
 3. Infor­ma­c­ja w filo­zofii matem­aty­ki i statysty­ki, infor­ma­c­ja a praw­dopodobieńst­wo
 4. Mod­e­lowanie infor­ma­cji i algo­ryt­my przetwarza­nia infor­ma­cji
 5. Infor­ma­c­ja a dane, fizy­czne reprezen­tac­je infor­ma­cji
 6. Infor­ma­c­ja kwan­towa
 7. Logi­ka, ontolo­gia i epis­te­molo­gia infor­ma­cji
 8. Infor­ma­c­ja bio­log­icz­na i biose­man­ty­ka
Sekcja II. Zarządzanie informacją w dobie informacyjnego przeciążenia
 1. Wiz­ual­iza­c­ja i dig­i­tal­iza­c­ja danych, infor­ma­cji i wiedzy
 2. Metody big data, data min­ing i text min­ing w nauce
 3. Rozwój zasobów open access
 4. Efek­ty­wne metody dzie­le­nia się infor­ma­cją i wiedzą
 5. Wyzwa­nia dla sys­temów wyszuki­waw­czych
 6. Użytkown­i­cy infor­ma­cji i ksz­tał­towanie ich kom­pe­tencji infor­ma­cyjnych
 7. Ekolo­gia i ekonomi­ka infor­ma­cji
 8. Prze­ciąże­nie infor­ma­cyjne w nauce i edukacji

Orga­ni­za­tor:

Insty­tut Filo­zofii, Wydzi­ał Filo­zofii i Socjologii UMCS

Insty­tut Infor­ma­cji Naukowej i Bib­liotekoz­naw­st­wa, Wydzi­ał Human­isty­czny UMCS

Patroni:

Pol­skie Towarzyst­wo Filo­zoficzne Odd­zi­ał w Lublin­ie

Pol­skie Towarzyst­wo Infor­ma­cji Naukowej

Fun­dac­ja na rzecz Infor­maty­ki, Logi­ki i Matem­aty­ki

Między­nar­o­dowe Cen­trum Ontologii For­mal­nej (przy wydziale WAINS PW)

Filo­zo­fuj!”

Link do strony wydarzenia: http://calculemus.org/

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

 • Filo­zofia infor­maty­cz­na wniosku­je o for­ma­ch zaist­ni­ałej logi­ki i zjawisk. Ciekawe treś­ci umieszc­zone w artykułach infor­maty­cznych np.:
  — w linku http://www.eioba.pl/dzidek1977/articles
  zaw­ier­a­ją ele­men­ty teo­re­ty­czne z zakre­su infor­ma­to­log­icznego, które otwier­a­ją płaszczyzny filo­zoficzne jakie doty­czą kilku aspek­tów takich jak : rozważa­nia na tem­at równoległoś­ci mod­e­lowej i kreaty­wnch form inic­jatyw.
  Info­zoficzne pode­jś­cie do tem­aty­ki artykułów dzieli się na stałe i bieżące, a po przeczy­ta­niu wspo­ma­ga poszuki­wanie głębin infor­ma­cyjnych.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy