Patronaty Wydarzenia

Filozoficzne atrakcje dla małych i dużych w IKM w Gdańsku

Od września w Instytucie Kultury Miejskiej odbywać się będą warsztaty dla dzieci i opiekunów, cykle wykładów, spotkania, projekcje filmowe, konferencje, koncerty, wydarzenia interdyscyplinarne z filozofią w tytule. Dlaczego z nią? Jak mówią organizatorzy, filozofia pomaga w tworzeniu przestrzeni do rozmowy – wolnej od potrzeby postawienia na swoim, otwartej na poznanie innych punktów widzenia. „Filozofuj!” objęło patronatem cały cykl wydarzeń „Filozofii w IKM”. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału.

Zapisz się do naszego newslettera

Pokaże­my, że filo­zofia jest tam, gdzie się jej nie spodziewamy, u pod­staw wielu zjawisk, z który­mi stykamy się na co dzień. Nie zamkniemy jedynie w for­ma­ch dyskusji i wykładu. Filo­zofię moż­na łączyć z akty­wnoś­cią kul­tur­al­ną, a nawet sportową i z.… jedze­niem – zapowia­da Sła­womir Czar­nec­ki, koor­dy­na­tor pro­gra­mu Filo­zofia w IKM.

Program

zMYŚLne zabawy – warsz­taty filo­zoficzne dla dzieci, prowadze­nie Paweł Paniec

  • MIASTO — zMYŚLne zwiedzanie, warsz­tat filo­zoficzny dla dzieci
: Insty­tut Kul­tu­ry Miejskiej, ul. Dłu­gi Targ 39/40
29 wrześ­nia, godz. 11.00
Wydarze­nie na Face­booku
Obow­iązu­ją zapisy > tutaj.

 

Co to jest mias­to? Każde­mu wyda­je się, że wie, dopó­ki nie usłyszy takiego pyta­nia. Bib­liote­ki pełne są odpowiedzi, ale my chce­my dotknąć mias­ta bezpośred­nio. Postanow­iliśmy zapy­tać dzieci i razem z nimi zas­tanow­ić się, czym jest mias­to, którego doświad­cza­ją. Będziemy zwiedzać, ale nie na nogach, tylko przy pomo­cy myśli, dzię­ki czemu zbadamy nie tylko przestrzeń, ale i czas mias­ta, jego fak­ty­czność, ale również jego możli­woś­ci. Nasze myśli to najlep­sza zabawka, którą zawsze mamy przy sobie. Będziemy dzielić się myśla­mi, a żeby to było możli­we, wykon­amy różne ćwiczenia warsz­ta­towe meto­da­mi filo­zo­fowa­nia z dzieć­mi.

Warsz­taty poprowadzi Paweł Paniec, znany z inic­jatyw pop­u­laryzu­ją­cych edukację filo­zoficzną wśród dzieci i dorosłych, między inny­mi, autor pro­jek­tów „Myśl dojrza­ła”, „Mapa myśli”, „Tato, a kto to?”.

Kole­jne ter­miny warsz­tatów zMYŚLne zabawy: 6 i 13 październi­ka.

Cykl wykładów, prowadzenie Robert Dolewski

11 październi­ka, godz. 18.00, Wykład mul­ti­me­di­al­ny połąc­zony z dyskusją

  • Coach­ing” Niet­zschego. Szkoła życia „dla wszys­t­kich i dla niko­go”.

Niemiec­ki pis­arz, filo­zof i filolog, Fry­deryk Niet­zsche zysku­je współcześnie dużą pop­u­larność, nie tylko w środowiskach aka­demic­kich, ale również wśród osób niezwiązanych na co dzień z filo­zofią. Co właś­ci­wie do zaofer­owa­nia współczes­ne­mu człowiekowi ma ten myśli­ciel i jego filo­zofia życia, kojar­zona głównie z idea­mi „śmier­ci Boga”, „nad­człowieka” oraz „woli mocy”? To pytanie zostanie postaw­ione w kon­tekś­cie tak pop­u­larnych dziś zjawisk coachin­gu, men­toringu, psy­choter­apii czy też treningu per­son­al­nego, nastaw­ionych na ciągłe rozwi­janie ludzkiej osobowoś­ci. Czy Niet­zschego moż­na uznać ze swego rodza­ju filo­zoficznego coacha, a jeśli tak, to jakie prak­ty­czne życiowe mądroś­ci ma nam do przekaza­nia współcześnie? A może to dzisiejsi spec­jal­iś­ci od roz­wo­ju oso­bis­tego w jak­iś sposób czer­pią z nauk auto­ra To rzekł Zara­tus­tra?

Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów

 

W planach pro­gra­mu „Filo­zofia w IKM” są również spotka­nia filo­zoficzne z fil­ma­mi Gutek Film, kon­fer­enc­je, kon­cer­ty, wydarzenia inter­dyscy­pli­narne i wydawnicze.


Robert Dolews­ki – prezes fun­dacji Ogród Filo­zofii. Dok­torant filo­zofii na Uni­w­er­syte­cie Warmińsko-Mazurskim w Olsz­tynie. Pra­cown­ik dydak­ty­czny na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Hob­bysty­cznie od wielu lat udziela się również na Trójmiejskiej sce­nie rapowej.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy