Patronaty Wydarzenia

Filozoficzne atrakcje dla małych i dużych w IKM w Gdańsku

Od września w Instytucie Kultury Miejskiej odbywać się będą warsztaty dla dzieci i opiekunów, cykle wykładów, spotkania, projekcje filmowe, konferencje, koncerty, wydarzenia interdyscyplinarne z filozofią w tytule. Dlaczego z nią? Jak mówią organizatorzy, filozofia pomaga w tworzeniu przestrzeni do rozmowy – wolnej od potrzeby postawienia na swoim, otwartej na poznanie innych punktów widzenia. „Filozofuj!” objęło patronatem cały cykl wydarzeń „Filozofii w IKM”. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału.

Zapisz się do naszego newslettera

Poka­że­my, że filo­zo­fia jest tam, gdzie się jej nie spo­dzie­wa­my, u pod­staw wie­lu zja­wisk, z któ­ry­mi sty­ka­my się na co dzień. Nie zamknie­my jedy­nie w for­mach dys­ku­sji i wykła­du. Filo­zo­fię moż­na łączyć z aktyw­no­ścią kul­tu­ral­ną, a nawet spor­to­wą i z.… jedze­niem – zapo­wia­da Sła­wo­mir Czar­nec­ki, koor­dy­na­tor pro­gra­mu Filo­zo­fia w IKM.

Program

zMYŚL­ne zaba­wy – warsz­ta­ty filo­zo­ficz­ne dla dzie­ci, pro­wa­dze­nie Paweł Paniec

  • MIASTO — zMYŚL­ne zwie­dza­nie, warsz­tat filo­zo­ficz­ny dla dzie­ci
: Insty­tut Kul­tu­ry Miej­skiej, ul. Dłu­gi Targ 39/40
29 wrze­śnia, godz. 11.00
Wyda­rze­nie na Face­bo­oku
Obo­wią­zu­ją zapi­sy > tutaj.

 

Co to jest mia­sto? Każ­de­mu wyda­je się, że wie, dopó­ki nie usły­szy takie­go pyta­nia. Biblio­te­ki peł­ne są odpo­wie­dzi, ale my chce­my dotknąć mia­sta bez­po­śred­nio. Posta­no­wi­li­śmy zapy­tać dzie­ci i razem z nimi zasta­no­wić się, czym jest mia­sto, któ­re­go doświad­cza­ją. Będzie­my zwie­dzać, ale nie na nogach, tyl­ko przy pomo­cy myśli, dzię­ki cze­mu zba­da­my nie tyl­ko prze­strzeń, ale i czas mia­sta, jego fak­tycz­ność, ale rów­nież jego moż­li­wo­ści. Nasze myśli to naj­lep­sza zabaw­ka, któ­rą zawsze mamy przy sobie. Będzie­my dzie­lić się myśla­mi, a żeby to było moż­li­we, wyko­na­my róż­ne ćwi­cze­nia warsz­ta­to­we meto­da­mi filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi.

Warsz­ta­ty popro­wa­dzi Paweł Paniec, zna­ny z ini­cja­tyw popu­la­ry­zu­ją­cych edu­ka­cję filo­zo­ficz­ną wśród dzie­ci i doro­słych, mię­dzy inny­mi, autor pro­jek­tów „Myśl doj­rza­ła”, „Mapa myśli”, „Tato, a kto to?”.

Kolej­ne ter­mi­ny warsz­ta­tów zMYŚL­ne zaba­wy: 6 i 13 paź­dzier­ni­ka.

Cykl wykładów, prowadzenie Robert Dolewski

11 paź­dzier­ni­ka, godz. 18.00, Wykład mul­ti­me­dial­ny połą­czo­ny z dys­ku­sją

  • Coaching” Nie­tz­sche­go. Szko­ła życia „dla wszyst­kich i dla niko­go”.

Nie­miec­ki pisarz, filo­zof i filo­log, Fry­de­ryk Nie­tz­sche zysku­je współ­cze­śnie dużą popu­lar­ność, nie tyl­ko w śro­do­wi­skach aka­de­mic­kich, ale rów­nież wśród osób nie­zwią­za­nych na co dzień z filo­zo­fią. Co wła­ści­wie do zaofe­ro­wa­nia współ­cze­sne­mu czło­wie­ko­wi ma ten myśli­ciel i jego filo­zo­fia życia, koja­rzo­na głów­nie z ide­ami „śmier­ci Boga”, „nad­czło­wie­ka” oraz „woli mocy”? To pyta­nie zosta­nie posta­wio­ne w kon­tek­ście tak popu­lar­nych dziś zja­wisk coachin­gu, men­to­rin­gu, psy­cho­te­ra­pii czy też tre­nin­gu per­so­nal­ne­go, nasta­wio­nych na cią­głe roz­wi­ja­nie ludz­kiej oso­bo­wo­ści. Czy Nie­tz­sche­go moż­na uznać ze swe­go rodza­ju filo­zo­ficz­ne­go coacha, a jeśli tak, to jakie prak­tycz­ne życio­we mądro­ści ma nam do prze­ka­za­nia współ­cze­śnie? A może to dzi­siej­si spe­cja­li­ści od roz­wo­ju oso­bi­ste­go w jakiś spo­sób czer­pią z nauk auto­ra To rzekł Zara­tu­stra?

Stro­na inter­ne­to­wa orga­ni­za­to­rów

 

W pla­nach pro­gra­mu „Filo­zo­fia w IKM” są rów­nież spo­tka­nia filo­zo­ficz­ne z fil­ma­mi Gutek Film, kon­fe­ren­cje, kon­cer­ty, wyda­rze­nia inter­dy­scy­pli­nar­ne i wydaw­ni­cze.


Robert Dolew­ski – pre­zes fun­da­cji Ogród Filo­zo­fii. Dok­to­rant filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie War­miń­sko-Mazur­skim w Olsz­ty­nie. Pra­cow­nik dydak­tycz­ny na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku. Hob­by­stycz­nie od wie­lu lat udzie­la się rów­nież na Trój­miej­skiej sce­nie rapo­wej.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy