Aktualności Konferencje

Filozofia znów na szczycie – V Górskie Filozofowanie

Na przełomie czerwca i lipca odbędzie się już V Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Górskie Filozofowanie, tym razem pod hasłem: Kim jesteś, człowieku XXI wieku? Współczesna problematyka antropologiczna. „Filozofuj!” jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Górskie Filo­zo­fowanie to jedy­na w swoim rodza­ju inic­jaty­wa łączą­ca w sobie pełno­prawną kon­fer­encję naukową z górską wędrówką. Jak piszą orga­ni­za­torzy: „Jesteśmy przeko­nani, że theo­riaprax­is tworzą w filo­zofii swoiste com­posi­tum, stąd nasze myślowe wyzwanie chce­my osadz­ić w kli­ma­cie górskiej wędrów­ki – inny­mi słowy zaprasza­my na wspólne wędrowanie górskim szlakiem, połąc­zone z filo­zoficzną ucztą i noclegiem w schro­nisku”.

W tym roku uczest­ni­cy wydarzenia zostaną zachęceni do pod­ję­cia współczes­nych prob­lemów antropo­log­icznych. Zgod­nie z myślą, że człowiek stanowi sam dla siebie nie tylko jed­no z pytań, jeden z prob­lemów, ale zarazem warunek wszelkiego doświad­czenia pyta­jnoś­ci i prob­lematy­cznoś­ci, tak, iż pytanie człowieka o człowieka jawi się poniekąd jako pytanie ludzkie par excel­lence. Jed­nocześnie pytanie to jest i musi być staw­iane nieustan­nie na nowo; po pier­wsze dlat­ego, że okolicznoś­ci cza­sowo-his­to­ryczne odsła­ni­a­ją co rusz nowe jego odcie­nie; po drugie – być może najważniejsze – ostate­cznie każdy człowiek sam musi zmierzyć się ze sobą i wyzwaniem włas­nego bytu i egzys­tencji. Pro­fil kon­fer­encji i pro­ponowanej tem­aty­ki jest jak najbardziej filo­zoficzny i inter­dyscy­pli­narny – filo­zoficzny w najsz­er­szym możli­wym rozu­mie­niu. Dlat­ego też do udzi­ału zaproszeni są wszyscy, dla których reflek­s­ja na tem­at człowieczeńst­wa nie jest obo­jęt­na.

W tym roku w trak­cie kon­fer­encji planowanych jest maksy­mal­nie 10–12 wys­tąpień po 20–30 min­ut, które zaprezen­tu­ją różnorodne możli­woś­ci pode­jś­cia do tytułowego zagad­nienia i sporą dawkę dyskusji wokół każdego z refer­atów. Na zgłoszenia propozy­cji tem­atów orga­ni­za­torzy czeka­ją do 10 czer­w­ca, a najlep­sze refer­aty będą mogły być opub­likowane w cza­sopiśmie naukowym „Filo­zofia. Prace Naukowe Akademii im. Jana Dłu­gosza w Częs­to­chowie”. Udzi­ał w kon­fer­encji jest bezpłat­ny, a zgłaszać się moż­na poprzez wysłanie for­mu­la­rza dostęp­nego na stron­ie orga­ni­za­torów.

 

Orga­ni­za­tor:

dr hab. prof. AJD Maciej Woźnicz­ka

mgr Michał Płó­ci­en­nik (AJD)

lic. Dami­an Nowak (AJD)

Koło Naukowe Filo­zofów Akademii im. Jana Dłu­gosza w Częs­to­chowie

 

Patroni wydarzenia:

Filo­zo­fuj!”

Cen­trum Dia­logu Międzykul­tur­owego w Częs­to­chowie

Pol­skie Towarzyst­wo Filo­zoficzne Odd­zi­ał w Częs­to­chowie

Koło Naukowe Filo­zofii Socjologii i Psy­chologii „Era­nos”

Radio „Fiat”

Częstochowskie24.pl

Światły”

Tem­plum­Christi”

 


Schro­nisko PTTK na Tur­baczu (Gorce) 29 czer­w­ca — 1 lip­ca 2018 r.

 Pro­fil kon­fer­encji na Face­book

Strona inter­ne­towa wydarzenia

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy