Aktualności Wydarzenia

Filozoficzne Zoo” w galerii ulicznej we Wrocławiu

Gdzieś już to widziałam/em! Niektóre rysunki ukazały się w magazynie „Filozofuj!”, teraz będą zdobić i edukować filozoficznie Wrocław. Do końca listopada 2017 r. w galerii ulicznej Szewska Pasja (ul. Szewska, między ulicami Kotlarską a Nożowniczą) można obejrzeć wystawę „Filozoficzne Zoo” autorstwa Jakuba Jernajczyka. Jako patroni medialni wystawy gorąco zapraszamy!

Zapisz się do naszego newslettera

Filo­zo­ficz­ne Zoo” to nauko­wo-arty­stycz­ny pro­jekt popu­la­ry­za­tor­ski, przy­bli­ża­ją­cy kla­sycz­ne zagad­nie­nia z histo­rii filo­zo­fii. Klu­czem do wybo­ru oma­wia­nych pro­ble­mów są zwie­rzę­ta, wystę­pu­ją­ce w ory­gi­nal­nych pismach słyn­nych myśli­cie­li, któ­re słu­ży­ły im do ilu­stro­wa­nia bądź wyja­śnia­nia czę­sto prze­ło­mo­wych kon­cep­cji. Przy­stęp­nym, popu­lar­no­nau­ko­wym opi­som poszcze­gól­nych zagad­nień towa­rzy­szy autor­ski komen­tarz gra­ficz­ny, w posta­ci żywych, kolo­ro­wych ilu­stra­cji o cha­rak­te­rze saty­rycz­nym.

Zało­ży­cie­lem i opie­ku­nem tego filo­zo­ficz­ne­go zoo­lo­gu jest Jakub Jer­naj­czyk, mate­ma­tyk i arty­sta, wykła­dow­ca na wro­cław­skiej ASP. Patro­nem medial­nym wysta­wy jest ogól­no­pol­skie cza­so­pi­smo „Filo­zo­fuj!”.

Zapra­sza­my!

Oto lin­ki do odcin­ków „Filo­zo­ficz­ne­go Zoo” na łamach maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”:

Pole­ca­my też wywiad Bar­tło­mie­ja Skow­ro­na z Jaku­bem Jer­naj­czy­kiem na temat „Filo­zo­ficz­ne­go Zoo”, któ­ry uka­zał się na łamach „Filo­zo­fuj!”.


Wię­cej infor­ma­cji na temat wysta­wy: stro­na „Filo­zo­ficz­ne­go Zoo”, stro­na Gale­rii, stro­na wro­cław­skiej ASP.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy