Aktualności Konferencje Patronaty

Konferencja i konwent w jednym – Filozofikon 2

Filozofia i popkultura to połączenie, które już po raz drugi serwuje nam Koło Naukowe Studentów Filozofii UPJPII i Fundacja Optimum Pareto, zapraszając na Filozofikon 2, który odbędzie się w dniach od 13 do 14 maja w Krakowie. Patronem medialnym wydarzenia jest magazyn „Filozofuj!”.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Niepow­tarzal­ny w swo­jej idei i formie cykl „Filo­zofikon. Kon­went i Kon­fer­enc­ja Naukowa” to pró­ba zestaw­ienia pop­kul­tu­ry z filo­zofią oraz odczy­ta­nia tej drugiej pod kątem filo­zoficznych wątków – ale i świet­na okaz­ja do spotka­nia stu­den­tów i adep­tów filo­zofii z fana­mi pop­kul­tu­ry. Jest to też świet­na okaz­ja do pop­u­laryza­cji filo­zofii i wyjątkowej zabawy.

Jak piszą orga­ni­za­torzy: „Poprzez ten niety­powy wymi­ar kon­fer­encji chce­my przy­bliżyć i zachę­cić szer­sze grono do poz­na­nia tego, czym jest i zaj­mu­je się filo­zofia. Chce­my pokazać, iż jest ona obec­na w każdym aspekcie ludzkiego życia, w tym otacza­jącej nas kul­turze i pop­kul­turze. Pon­ad­to, oprócz typowych dla kon­fer­encji prelekcji i kon­wen­towych quizów przewidu­je­my również zor­ga­ni­zowanie warsz­tatów filo­zoficznych. Kon­kludu­jąc, poprzez tę for­mę rozry­w­ki, jaką dają wydarzenia charak­terysty­czne dla kon­wen­tów, które zysku­ją coraz więk­sze rzesze fanów, prag­niemy spop­u­lary­zować filo­zofię i nie­jako odczarować błędne przeko­na­nia, które zrodz­iły się na przestrzeni lat, stwierdza­jące, iż jest to dziedz­i­na niewarta zain­tere­sowa­nia i zgłębia­nia”.

Pro­gram tegorocznego wydarzenia będzie obe­j­mował między inny­mi różnego rodza­ju prezen­tac­je i prelekc­je na tem­at pop­kul­tu­ry, jak również spotka­nia dyskusyjne, warsz­taty i tzw. games rooms. Nie zabraknie też goś­ci spec­jal­nych, który­mi w tym roku będą m.in.: Sven Dwulec­ki, Anna „Anneke” Kań­toch, Lucas Mis­seri, czy Alek­san­dra Prze­gal­ińs­ka-Skierkows­ka.

Organizatorzy:

Koło Naukowe Stu­den­tów Filo­zofii UPJPII
Fun­dac­ja Opti­mum Pare­to

Patroni medialni:

Mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”
„Cre­atio Fan­tas­ti­ca”
Infor­ma­tor Kon­wen­towy
Kon­wen­ty Połud­nie
Pulpoza­ur
Raport Obieżyświa­ta
Sil­maris


 Artete­ka Wojew­ódzkiej Bib­liote­ki Pub­licznej w Krakowie, kaw­iar­nia Pauza In Gar­den
13–14 maja 2017
Strona inter­ne­towa wydarzenia
 Wydarze­nie na Face­booku

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy