Filozofia dla dzieci Opinie

Filozofowanie z dziećmi przeciw terroryzmowi

Co ma wspólnego filozofia z atakami terrorystycznymi? Wbrew pozorom dużo, bo młodzi ludzie występujący do organizacji terrorystycznej często mają braki w wykształceniu filozoficznym oraz w logicznym myśleniu. Przez to są szczególnie podatni na manipulacje. Wprowadzenie zajęć z filozofii od najmłodszych lat ma rozwijać umiejętności intelektualne m.in. logicznego myślenia i odróżniania rzeczy szkodliwych od użytecznych, by chronić dzieci przed groźnymi ideologiami. Z tego założenia wyszło UNESCO i po atakach w Paryżu w 2015 zainicjowało we Francji spotkania filozoficzne z dziećmi ze szkół podstawowych.

Une­sco zwró­ci­ło się z proś­bą do Edwi­ge Chi­ro­uter, wykła­dow­czy­ni filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie w Nan­tes, aby pro­wa­dzi­ła zaję­cia filo­zo­ficz­ne z dzieć­mi oraz koor­dy­no­wa­ła utwo­rzo­ny przez UNESCO pro­gram filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi. Ma on sta­no­wić wycho­waw­czą pod­sta­wę dia­lo­gu mię­dzy­kul­tu­ro­we­go i prze­mian spo­łecz­nych. Celem jest nauka kry­tycz­ne­go myśle­nia u dzie­ci. W sen­sie filo­zo­ficz­nym ozna­cza to racjo­nal­ny i ana­li­tycz­ny namysł nad świa­tem i nie przyj­mo­wa­nie goto­wych prawd bez ich spraw­dze­nia. Taka edu­ka­cja ma dzia­łać u źró­deł pro­ble­mu wstę­po­wa­nia mło­dych ludzi do orga­ni­za­cji prze­stęp­czych i ter­ro­ry­stycz­nych. W pro­jek­cie bio­rą udział wybra­ne dzie­ci we Fran­cji, uczęsz­cza­ją­ce do szkół pod­sta­wo­wych. Doce­lo­wo UNESCO jest zaan­ga­żo­wa­ne we wdro­że­nie całe­go pro­gra­mu filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi wraz z nie­zbęd­ny­mi narzę­dzia­mi dydak­tycz­ny­mi. Zaję­cia spo­ty­ka­ją się z dużym entu­zja­zmem i zaan­ga­żo­wa­niem u dzie­ci, bo pobu­dza­ją wyobraź­nię i dają szan­sę na swo­bod­ne wypowiedzi.

Trend do filo­zo­fo­wa­nia z ucznia­mi ze szkół pod­sta­wo­wych jest widocz­ny we Fran­cji od oko­ło 2010 roku i cią­gle się roz­wi­ja. Filo­zo­fia dla naj­młod­szych jest tam szcze­gól­nie zale­ca­na w nowych pro­gra­mach edu­ka­cji oby­wa­tel­skiej i etycz­nej. Sam pro­gram „Filo­zo­fia dla dzie­ci”, zapo­cząt­ko­wa­ny w Sta­nach Zjed­no­czo­nych przez Mat­thew Lip­ma­na, roz­wi­ja się na świe­cie już od oko­ło czter­dzie­stu lat. Coraz czę­ściej pro­gram Lip­ma­na jest widocz­ny nie tyl­ko w szko­łach na całym świe­cie, ale rów­nież w róż­nych sek­to­rach kul­tu­ral­nych: biblio­te­kach, teatrach i kinach.

Dla Edwi­ge Chi­ro­uter, któ­ra regu­lar­nie inter­we­niu­je w szko­łach pod­sta­wo­wych i przed­szko­lach, filo­zo­fia jest wła­śnie spo­so­bem na roz­wój kry­tycz­ne­go myśle­nia u dzie­ci. Poprzez filo­zo­fo­wa­nie uczy się je zada­wa­nia pyta­nia oraz wygła­sza­nia swo­ich poglą­dów. Zarów­no według Chi­ro­uter, jak i według Frédéri­ca Leno­ir, filo­zo­fa i auto­ra, zaan­ga­żo­wa­ne­go w filo­zo­fo­wa­nie z dzieć­mi, naj­młod­si posia­da­ją nie­zwy­kłą zdol­ność do myśle­nia, nale­ży je tyl­ko zachę­cać i dawać głęb­sze tre­ści do prze­my­śleń. Zaję­cia filo­zo­ficz­ne opie­ra­ją się na sta­wia­niu pytań, a nie poda­wa­niu goto­wych roz­wią­zań. Edwi­ge Chi­ro­uter zauwa­ży­ła, że jej pyta­nia dopro­wa­dza­ją dzie­ci do wła­snych wnio­sków bli­skich np. ety­ce Epi­ku­ra i jego spo­so­bu osią­ga­nia szczę­ścia lub filo­zo­fii Imma­nu­ela Kan­ta. Przy­kła­do­we zaję­cia w szko­le pod­sta­wo­wej, na któ­rych oma­wia­no rolę pra­wa w naszym spo­łe­czeń­stwie, pro­wa­dzo­ne były na kan­wie opo­wia­da­nia Pla­to­na o pier­ście­niu Gyge­sa (zawar­tym w Pań­stwie). W opo­wia­da­niu tym tytu­ło­wy boha­ter ma moc bycia nie­wi­dzial­nym i to zachę­ca go do nie­go­dzi­wo­ści, bo nikt nie może go pochwy­cić i uka­rać. W obli­czu ano­ni­mo­wych zbrod­ni ter­ro­ry­stycz­nych treść nabie­ra szcze­gól­ne­go wyrazu.

Roz­wój samo­dziel­ne­go myśle­nia już na począt­ku edu­ka­cji jest koniecz­no­ścią. Bez tego nasze spo­łe­czeń­stwo sta­je się bez­sil­ne wobec eska­la­cji prze­mo­cy, bio­rą­cej się głów­nie z nie­wie­dzy i nie­zdol­no­ści samo­dziel­ne­go myśle­nia. Filo­zo­fo­wa­nie z dzieć­mi może stać się reme­dium na to zjawisko.

Opra­co­wa­nie Doro­ta Monkiewicz-Cybulska

Źró­dło: Paris Match


Wysłu­chaj audy­cji na powyż­szy temat w radio TOK FM.

Klik­nij > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy