Filozofia dla dzieci Opinie

Filozofowanie z dziećmi przeciw terroryzmowi

Co ma wspólnego filozofia z atakami terrorystycznymi? Wbrew pozorom dużo, bo młodzi ludzie występujący do organizacji terrorystycznej często mają braki w wykształceniu filozoficznym oraz w logicznym myśleniu. Przez to są szczególnie podatni na manipulacje. Wprowadzenie zajęć z filozofii od najmłodszych lat ma rozwijać umiejętności intelektualne m.in. logicznego myślenia i odróżniania rzeczy szkodliwych od użytecznych, by chronić dzieci przed groźnymi ideologiami. Z tego założenia wyszło UNESCO i po atakach w Paryżu w 2015 zainicjowało we Francji spotkania filozoficzne z dziećmi ze szkół podstawowych.

Zapisz się do naszego newslettera

Unesco zwró­ciło się z prośbą do Edwige Chi­router, wykład­ow­czyni filo­zofii na Uni­w­er­syte­cie w Nantes, aby prowadz­iła zaję­cia filo­zoficzne z dzieć­mi oraz koor­dynowała utwor­zony przez UNESCO pro­gram filo­zo­fowa­nia z dzieć­mi. Ma on stanow­ić wychowaw­czą pod­stawę dia­logu międzykul­tur­owego i przemi­an społecznych. Celem jest nau­ka kry­ty­cznego myśle­nia u dzieci. W sen­sie filo­zoficznym oznacza to racjon­al­ny i anal­i­ty­czny namysł nad światem i nie przyj­mowanie gotowych prawd bez ich sprawdzenia. Taka edukac­ja ma dzi­ałać u źródeł prob­le­mu wstępowa­nia młodych ludzi do orga­ni­za­cji przestępczych i ter­ro­rysty­cznych. W pro­jek­cie biorą udzi­ał wybrane dzieci we Francji, uczęszcza­jące do szkół pod­sta­wowych. Docelowo UNESCO jest zaan­gażowane we wdroże­nie całego pro­gra­mu filo­zo­fowa­nia z dzieć­mi wraz z niezbęd­ny­mi narzędzi­a­mi dydak­ty­czny­mi. Zaję­cia spo­tyka­ją się z dużym entuz­jazmem i zaan­gażowaniem u dzieci, bo pobudza­ją wyobraźnię i dają szan­sę na swo­bodne wypowiedzi.

Trend do filo­zo­fowa­nia z ucz­ni­a­mi ze szkół pod­sta­wowych jest widoczny we Francji od około 2010 roku i cią­gle się rozwi­ja. Filo­zofia dla najmłod­szych jest tam szczegól­nie zale­cana w nowych pro­gra­mach edukacji oby­wa­tel­skiej i ety­cznej. Sam pro­gram „Filo­zofia dla dzieci”, zapoc­zątkowany w Stanach Zjed­noc­zonych przez Matthew Lip­mana, rozwi­ja się na świecie już od około czter­dzi­es­tu lat. Coraz częś­ciej pro­gram Lip­mana jest widoczny nie tylko w szkołach na całym świecie, ale również w różnych sek­torach kul­tur­al­nych: bib­liotekach, teatra­ch i kinach.

Dla Edwige Chi­router, która reg­u­larnie inter­we­ni­u­je w szkołach pod­sta­wowych i przed­szko­lach, filo­zofia jest właśnie sposobem na rozwój kry­ty­cznego myśle­nia u dzieci. Poprzez filo­zo­fowanie uczy się je zadawa­nia pyta­nia oraz wygłasza­nia swoich poglądów. Zarówno według Chi­router, jak i według Frédéri­ca Lenoir, filo­zo­fa i auto­ra, zaan­gażowanego w filo­zo­fowanie z dzieć­mi, najmłod­si posi­ada­ją niezwykłą zdol­ność do myśle­nia, należy je tylko zachę­cać i dawać głęb­sze treś­ci do prze­myśleń. Zaję­cia filo­zoficzne opier­a­ją się na staw­ia­n­iu pytań, a nie podawa­niu gotowych rozwiązań. Edwige Chi­router zauważyła, że jej pyta­nia doprowadza­ją dzieci do włas­nych wniosków blis­kich np. etyce Epiku­ra i jego sposobu osią­ga­nia szczęś­cia lub filo­zofii Immanuela Kan­ta. Przykład­owe zaję­cia w szkole pod­sta­wowej, na których omaw­iano rolę prawa w naszym społeczeńst­wie, prowad­zone były na kan­wie opowiada­nia Pla­tona o pierś­cie­niu Gyge­sa (zawartym w Państ­wie). W opowiada­niu tym tytułowy bohater ma moc bycia niewidzial­nym i to zachę­ca go do niegodzi­woś­ci, bo nikt nie może go pochwycić i ukarać. W obliczu anon­i­mowych zbrod­ni ter­ro­rysty­cznych treść nabiera szczegól­nego wyrazu.

Rozwój samodziel­nego myśle­nia już na początku edukacji jest koniecznoś­cią. Bez tego nasze społeczeńst­wo sta­je się bezsilne wobec eskalacji prze­mo­cy, biorącej się głównie z niewiedzy i niez­dol­noś­ci samodziel­nego myśle­nia. Filo­zo­fowanie z dzieć­mi może stać się remedi­um na to zjawisko.

Opra­cow­anie Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka

Źródło: Paris Match


Wysłuchaj audy­cji na powyższy tem­at w radio TOK FM.

Kliknij > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy