Akcje Ogłoszenia

Filozofowie ważni i bliscy według czytelników „Filozofuj!” [plebiscyt]

Z okazji nadchodzącego Światowego Dnia Filozofii postanowiliśmy zorganizować plebiscyt. Jesteśmy ciekawi, które postaci z dziejów filozofii uznacie za najważniejsze w historii (powszechniej i tej Waszej, osobistej). Wyniki głosowania opublikujemy w dzień naszego święta, czyli 19 listopada.

Wła­dy­sław Tatar­kie­wicz dzie­lił filo­zo­fów na wiel­kich i bli­skich. Filo­zo­fa­mi bli­ski­mi mu byli Ary­sto­te­les i Pas­cal, a wiel­ki­mi – m.in. Kar­te­zjusz, św. Tomasz, Spi­no­za, Leib­niz i bry­tyj­scy ana­li­ty­cy. My rów­nież chce­my zapro­po­no­wać Wam w ramach nasze­go ple­bi­scy­tu pró­bę takie­go roz­róż­nie­nia. Jakie posta­ci z dzie­jów filo­zo­fii są Waszym zda­niem wiel­kie, obiek­tyw­nie waż­ne, a jakie są Wam (subiek­tyw­nie) bli­skie, donio­słe egzy­sten­cjal­nie dla Wasze­go życia?

Te dwie kate­go­rie nie muszą się, oczy­wi­ście, wyklu­czać, ale i nie muszą się pokry­wać. Nie nale­ży też ich rozu­mieć tak, że wpi­sa­nie filo­zo­fa do kate­go­rii wiel­kich ozna­cza auto­ma­tycz­nie, że w naj­mniej­szym stop­niu nie jest nam bli­ski. I odwrot­nie: wpi­sa­nie filo­zo­fa do kate­go­rii bli­skich nie ozna­cza auto­ma­tycz­nie, że w naszej opi­nii wca­le nie był wielki.

W poniż­szym for­mu­la­rzu nale­ży zamie­ścić po 3 nazwi­ska filo­zo­fów z każ­dej z dwóch wymie­nio­nych kate­go­rii w kolej­no­ści od najważniejszego/najbliższego. Każ­da oso­ba może zagło­so­wać tyl­ko raz.

Zbie­ra­nie gło­sów trwa do 18 listo­pa­da do g. 23:59. 19 listo­pa­da, w Świa­to­wy Dzień Filo­zo­fii opu­bli­ku­je­my wyniki!

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Oraz wszy­scy anty­de­mo­kra­ci, anty­so­cy­ali­sci, anty­le­wi­cow­cy, anty­ma­rxi­sci, anty­po­st­mo­der­ni­sci, anty­ra­cy­ona­li­sci, anty­so­cjo­lo­dzy, anty­po­li­to­lo­dzy, anty­pi­sma­cy, antypsycholodzy…
    =-O 😉 🙂 :-! :O 😀 O:-)

  • WT w samo sedno!
    Plus co oczy­wi­ste: O. Spen­gler, SI Wit­kie­wicz, JOY Gas­set, Ojco­wie Kościo­ła Wscho­du i Zacho­du, Bene­dykt XVI /J. Ratzinger/, JM Bocheń­ski, B. Wol­nie­wicz a może i Ty, o czym jesz­cze nie wiesz, choć pozna­les, rozu­miesz, wiesz! Znasz isto­tę rze­czy! Co było, jest i będzie…

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy