Numer

Filozofuj ! 2015 nr 3

Oto trzeci numer „Filozofuj!” – tak, już wiecie, jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Czasopismo udostępniamy bezpłatnie online. Można je pobrać poniżej.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest

.

Klik­nij, aby pobrać plik pdf nume­ru:


Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „tutaj”.

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2020 moż­na zamó­wić > tutaj.


Wolność słowa | Spis treści

O dobre sło­wo > Adam Gro­bler

– Pani jest bar­dzo brzyd­ka. – A pan jest pija­ny. – Ale jutro będę trzeź­wy!

Trzy sło­wa o wol­no­ści sło­wa > Artur Szut­ta

Wszel­ka dys­ku­sja doty­czą­ca wol­no­ści sło­wa powin­na zacząć się od uświa­do­mie­nia sobie, cze­go ta wol­ność doty­czy, wska­za­nia argu­men­tów, dla­cze­go nam się nale­ży, oraz zakre­śle­nia jej gra­nic.

Je suis Char­lie? > John Hor­ton

Jeste­śmy obu­rze­ni okrut­nym ata­kiem na redak­cję „Char­lie Heb­do”, a wol­ność sło­wa jest dla nas jed­ną z pod­sta­wo­wych war­to­ści i nale­ży jej bro­nić. Jed­nak hasło „Je suis Char­lie” nie­po­koi, zbyt łatwo pro­wa­dzi do pomy­le­nia akcep­ta­cji dla publi­ko­wa­nia obraź­li­wych tre­ści z uzna­niem, że jest to postę­po­wa­nie słusz­ne.

Jak mądrze bro­nić wol­no­ści sło­wa? > Glen Newey

Nasz sto­su­nek do wol­no­ści sło­wa jest ambi­wa­lent­ny. Z jed­nej stro­ny uzna­je­my ją za pod­sta­wo­wą war­tość i doma­ga­my się jej jak naj­szer­sze­go zakre­su, z dru­giej jed­nak stro­ny obwa­ro­wu­je­my nasze prak­ty­ki wyra­ża­nia sło­wa wie­lo­ma ogra­ni­cze­nia­mi i zaka­za­mi. Jak wyja­śnić tę ambi­wa­len­cję?

Abso­lut czy fra­zes? > Michał Urbań­czyk

Wol­ność sło­wa w teo­rii czę­sto jawi się jako abso­lut­nie nie­zbęd­ny ele­ment spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go i demo­kra­tycz­ne­go pań­stwa. Rów­nie czę­sto jed­nak w prak­ty­ce oka­zu­je się, że jej isto­ta rozu­mia­na jest pobież­nie jako „wytrych” pozwa­la­ją­cy na wszyst­ko. Wsku­tek tego ta jed­na z naj­waż­niej­szych swo­bód sta­je się nie do koń­ca rozu­mia­nym fra­ze­sem.

O cen­zu­rze w PRL > Alek­san­dra Bagień­ska-Masio­ta

W Pol­sce przed 1990 rokiem wol­ność sło­wa była bar­dzo ogra­ni­czo­na. Ist­niał bowiem sys­tem cen­zu­ry, czy­li zor­ga­ni­zo­wa­nej przez apa­rat pań­stwo­wy kon­tro­li wypo­wie­dzi. Jak dzia­łał i co obej­mo­wał?

Wywiad
Brak edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej odbi­ja się na jako­ści życia poli­tycz­ne­go > Wywiad z prof. dr hab. Justy­ną Mikla­szew­ską

Filo­zo­fia indyj­ska

Upa­ni­sza­dy i Maha­bha­ra­ta, czy­li joga w dro­dze ku wyzwo­le­niu > Nina Budzi­szew­ska

Filo­zo­fia a lite­ra­tu­ra

Ja piszę, ty filo­zo­fu­jesz > Adam Fitas

Ana­li­za filo­zo­ficz­na

Filo­zo­fia flir­to­wa­nia > Car­rie Jen­kins

Echa poprzed­nich nume­rów
War­to pytać o sens życia? > Jerzy W. Gał­kow­ski
W poszu­ki­wa­niu sen­su życia > Agniesz­ka Lek­ka-Kowa­lik

Filo­zo­fia a nauka

Meta­fi­zy­ka w ogro­dzie anar­chii > Marek Wosz­czek

Narzę­dzia filo­zo­fa
Logi­ka: Pre­da­to­ry­za­cja logi­ki, cz. 2 > Rafał Urba­niak
Logi­ka: Od Eubu­li­de­sa do Gor­ta­ta, czy­li jak udo­wod­nić, że koszy­ka­rze są niscy, a milio­ne­rzy bied­ni, cz. 1 > Krzysz­tof A. Wie­czo­rek
Eks­pe­ry­ment myślo­wy: Repu­bli­ka Bez­hej­tu i Laj­klo­nii > Artur Szut­ta
Gre­ka z wiel­ki­mi kla­sy­ka­mi: Tuki­dy­des i Pla­ton o wol­no­ści i roz­sąd­ku > Andrzej P. Ste­fań­czyk

Naucza­nie filo­zo­fii

Dia­log – dys­ku­sja – deba­ta > Joan­na Maria Chrza­now­ska

Who is who w filo­zo­fii pol­skiej

Jan Łuka­sie­wicz > Paweł Rze­wu­ski

Filo­zo­fia w fil­mie

Ex machi­na, czy­li test Turin­ga w fil­mo­wej fabu­le > Robert Kryń­ski, Moni­ka Woj­cie­cho­wicz

Rela­cje z wyda­rzeń

Finał XXVII Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej > Mag­da­le­na Gawin
Finał III Kon­kur­su Logicz­ne­go > Boże­na Czer­nec­ka-Rej

Z pół­ki filo­zo­fa…

List – kalen­da­rium – wyda­rze­nia

Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

 

Down­lo­ad (PDF, 11.06MB)

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy