Numer Ontologia

Filozofuj! 2017 nr 3 (15)

Myśląc o istnieniu, zazwyczaj rozważamy to, co istnieje w sposób dla nas najbardziej oczywisty. Słynne Kartezjańskie „cogito ergo sum” wyraża przekonanie co do naszego własnego istnienia, ale przecież prawie bez namysłu powiemy też, że istnieją nasi rodzice, przyjaciele, zwierzęta, góry, lasy, rzeki, otaczające nas budynki, samochody na ulicach itd. Czy jednak wymieniając najprzeróżniejsze byty (których nazwa bierze się od czasownika „być”, czyli istnieć), zbliżamy się jakoś do odkrycia tajemnicy istnienia, do uchwycenia sensu słowa „istnieć”?

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest

Klik­nij, aby pobrać plik pdf numeru:

Zachęcamy do lektury!


Czy WIESZ, ŻE…


Kalendarium

Ist­nie­nie – mię­dzy bana­łem a tajem­ni­cą > Jacek Wojtysiak

Nigdy nie zapo­mnę, gdy jako stu­dent filo­zo­fii na KUL‑u po raz pierw­szy mia­łem oka­zję roz­ma­wiać ze stu­den­ta­mi z Oxfor­du. Jeden z nich zapy­tał: „Jaki jest twój ulu­bio­ny pro­blem filo­zo­ficz­ny?”. Odpo­wie­dzia­łem bez namy­słu: „Pro­blem ist­nie­nia”. „Pro­blem ist­nie­nia?” – usły­sza­łem po chwi­li. – „Ale w czym tu problem?”.

W ogro­dzie Meinon­ga > Maciej Sendłak

Austriac­ki filo­zof, Ale­xius Meinong, wygło­sił na począt­ku ubie­głe­go wie­ku tezę, któ­ra zapew­ni­ła mu dłu­gie deka­dy ostra­cy­zmu wśród filo­zo­fów. Teza ta gło­si­ła, że wśród ogó­łu sze­ro­ko rozu­mia­nych przed­mio­tów są rów­nież takie, któ­re nie ist­nie­ją. W tym krót­kim tek­ście przyj­rzy­my się temu, co skło­ni­ło Meinon­ga do posta­wie­nia takiej tezy.

Spór o uni­wer­sa­lia > Arka­diusz Chrudzimski

Spór o uni­wer­sa­lia doty­czy pyta­nia, czy w naszym świe­cie – obok przed­mio­tów indy­wi­du­al­nych (indy­wi­du­ów), takich jak kamie­nie czy budyn­ki miesz­kal­ne – znaj­du­ją się rów­nież przed­mio­ty ogól­ne, czy­li tak zwa­ne uni­wer­sa­lia. Kan­dy­da­ta­mi na uni­wer­sa­lia są tu przede wszyst­kim wła­sno­ści, takie jak bycie czer­wo­nym czy kulistym.

Jak ist­nie­ją licz­by? > Krzysz­tof Wójtowicz

Co mamy na myśli, mówiąc, że jakieś twier­dze­nie mate­ma­tycz­ne jest praw­dzi­we? Zgod­nie z kla­sycz­ną kon­cep­cją praw­dy ozna­cza to po pro­stu, że jest ono zgod­ne z rze­czy­wi­sto­ścią. Czym jed­nak może być owa rze­czy­wi­stość, o któ­rej orze­ka­ją zda­nia mate­ma­tycz­ne? O czym mówią zda­nia „2 + 2 = 4” czy „Ist­nie­je nie­skoń­cze­nie wie­le liczb pierw­szych”? Jakiej rze­czy­wi­sto­ści dotyczą?

Mate­ria­lizm > Daniel Stoljar

Wil­frid Sel­lars – dwu­dzie­sto­wiecz­ny filo­zof ame­ry­kań­ski – zapro­po­no­wał nie­gdyś zna­ną defi­ni­cję tego, czym zaj­mu­je się filo­zo­fia. W jego oce­nie „celem filo­zo­fii jest zro­zu­mie­nie, jak rze­czy, naj­ogól­niej poję­te, są ze sobą powią­za­ne w naj­szer­szym sen­sie tego sło­wa”. Bez wzglę­du na to, czy zgo­dzi­my się, iż taki jest w isto­cie wyłącz­ny cel filo­zo­fii, jed­nym z jej zadań jest bez wąt­pie­nia sfor­mu­ło­wa­nie czy opi­sa­nie tego, co czę­sto zwie się „obra­zem świa­ta”: wizji wszyst­kich ist­nie­ją­cych rze­czy oraz zacho­dzą­cych mię­dzy nimi relacji.

Życie po śmier­ci > Eric T. Olson

Wie­lu ludzi wie­rzy w życie poza­gro­bo­we. Uwa­ża­ją, że po śmier­ci będzie­my nadal ist­nieć jako świa­do­me isto­ty. Śmierć nie jest zatem koń­cem, lecz jedy­nie przej­ściem z tego świa­ta do inne­go, a dokład­nie – do nieba.

Wywiad
Ist­nie­nie jest wła­sno­ścią kon­kret­nych bytów > Wywiad z Micha­elem Nelsonem

Narzę­dzia filozofa
Warsz­tat logicz­ny: #9. Współ­pra­ca koniunk­cji z nega­cją w defi­nio­wa­niu innych ope­ra­to­rów > Witold Marciszewski
Sztu­ka argu­men­ta­cji: Argu­men­ty ad igno­ran­tiam > Krzysz­tof A. Wieczorek
Eks­pe­ry­ment myślo­wy: Ska­za­ny na pra­wie-nie­ist­nie­nie > Artur Szutta

Kalen­da­rium problemu

Gre­ka i łaci­na z wiel­ki­mi klasykami
Ist­nie­nie > Michał Bizoń

Ety­ka w literaturze
Auschwitz i spór o ist­nie­nie moral­ne­go zła > Nata­sza Szutta

Saty­ra
„My” i „Nic” > Piotr Bartula

Felie­ton
Wiel­ka Tajem­ni­ca Liter > Jacek Jaśtal
Wyrzut­ki z kró­le­stwa bytu > Adam Grobler

Czy ist­nie­nie jest tajem­ni­cze? > Jan Woleński
Czy moż­na zro­zu­mieć swo­je ist­nie­nie? > Han­na Urbankowska

Filo­zo­fia dla dzieci
Este­ty­ka dla dzie­ci, czy­li edu­ka­cja pięk­na > Doro­ta Monkiewicz-Cybulska

Gdzie na stu­dia filozoficzne?
Insty­tut Filo­zo­fii Aka­de­mii Igna­tia­num w Krakowie 

Filo­zo­ficz­ne zoo
Żuk Wit­t­gen­ste­ina > Jakub Jernajczyk

Filo­zo­fia w filmie
Wydę­ci ze szkła > Jacek Jarocki

Who is who w pol­skiej filozofii
Hen­ryk Elzen­berg > Paweł Rzewuski

Z pół­ki filozofa…
Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: Artur Kosecki.


Dro­dzy Czytelnicy,

być może, słu­cha­jąc czy­ta­nej wam baj­ki, zasta­na­wia­li­ście się, czy kra­sno­lud­ki ist­nie­ją lub przy­naj­mniej kie­dyś napraw­dę ist­nia­ły. A może zaj­mo­wa­ło was ist­nie­nie lub nie­ist­nie­nie wró­żek, cza­ro­dzie­jów, miesz­kań­ców świa­tów rów­no­le­głych. Z pew­no­ścią, przy­naj­mniej w pew­nym okre­sie życia, drę­czy­ło was pyta­nie o wła­sne ist­nie­nie po śmier­ci (a może i przed naro­dzi­na­mi), pyta­nie o ist­nie­nie Boga, anio­łów, nie­ba. Jed­nak czy kie­ro­wa­li­ście wasze myśli w stro­nę same­go ist­nie­nia? Czy zasta­na­wia­li­ście się nad tym, co to zna­czy ist­nieć? Czym jest samo ist­nie­nie? To pro­blem bar­dziej sub­tel­ny, trud­niej­szy do dostrze­że­nia – jed­nak gdy już go odkry­je­my, oka­zu­je się być na mia­rę naj­więk­szej tajem­ni­cy filozoficznej.

Myśląc o ist­nie­niu, zazwy­czaj roz­wa­ża­my to, co ist­nie­je w spo­sób dla nas naj­bar­dziej oczy­wi­sty. Słyn­ne Kar­te­zjań­skie „cogi­to ergo sum” wyra­ża prze­ko­na­nie co do nasze­go wła­sne­go ist­nie­nia, ale prze­cież pra­wie bez namy­słu powie­my też, że ist­nie­ją nasi rodzi­ce, przy­ja­cie­le, zwie­rzę­ta, góry, lasy, rze­ki, ota­cza­ją­ce nas budyn­ki, samo­cho­dy na uli­cach itd. Czy jed­nak wymie­nia­jąc naj­prze­róż­niej­sze byty (któ­rych nazwa bie­rze się od cza­sow­ni­ka „być”, czy­li ist­nieć), zbli­ża­my się jakoś do odkry­cia tajem­ni­cy ist­nie­nia, do uchwy­ce­nia sen­su sło­wa „ist­nieć”?

Prze­cież już przy samym spo­rzą­dza­niu listy tego, co ist­nie­je, napo­ty­ka­my pro­ble­my. Czy ist­nie­ją tyl­ko obiek­ty fizycz­ne, takie jak kwan­ty ener­gii i to, co jest z nich zło­żo­ne: ato­my, związ­ki che­micz­ne, gwiaz­dy, pla­ne­ty, orga­ni­zmy żywe oraz ich wła­ści­wo­ści, np. cię­żar, kształ­ty, tem­pe­ra­tu­ra? Czy życie, inte­li­gen­cja, sta­ny men­tal­ne, np. myśli, jako­ścio­we obra­zy w umy­śle, prze­ko­na­nia, nasze jaź­nie, któ­re prze­cież ist­nie­ją, tak­że są wyni­ka­mi takich złożeń?

A to dopie­ro począ­tek naszych pro­ble­mów. Czyż na tej liście nie umie­ści­li­by­śmy tak­że takich bytów jak licz­by, zasa­dy logi­ki czy też zasa­dy racjo­nal­no­ści (a może i zasa­dy etycz­ne)? A czy ist­nie­ją jakoś pra­wa przy­ro­dy? A byty abs­trak­cyj­ne (albo lepiej – ogól­ne), np. czer­wo­ność, kwa­drat? A czas czy prze­strzeń? Licz­ba kan­dy­da­tów (nie­któ­rzy bar­dziej lub mniej kon­tro­wer­syj­ni) jest dłu­ga: dzie­ła sztu­ki, Bóg, dusza, świa­ty moż­li­we, Ham­let, Gan­dalf Sza­ry, a nawet kwa­dra­to­we koło. Usta­le­nie takiej listy jest trud­ne i wyma­ga reflek­sji nad samym ist­nie­niem. Czym ono jest? Na czym pole­ga? Jakie są jego kry­te­ria? Zachę­ca­my was do reflek­sji nad tymi pyta­nia­mi, a pomoc­ne w tym, jak mamy nadzie­ję, będą pro­po­no­wa­ne w pięt­na­stym nume­rze arty­ku­ły tematyczne.

Poza czę­ścią tema­tycz­ną pro­po­nu­je­my tak­że nasze sta­łe dzia­ły: kolej­ne odcin­ki kur­su logi­ki, sztu­ki argu­men­ta­cji, „who is who” w pol­skiej filo­zo­fii, pro­ble­mów etycz­nych w lite­ra­tu­rze, filo­zo­fii w fil­mie, filo­zo­fii dla dzie­ci, a tak­że eks­pe­ry­ment myślo­wy. Pośród nich znaj­dzie­cie tak­że wie­le odnie­sień do tema­ty­ki istnienia.

Ponie­waż zbli­ża się czas zapi­sów na stu­dia, pre­zen­tu­je­my kolej­ną uczel­nię ofe­ru­ją­cą moż­li­wość stu­dio­wa­nia filo­zo­fii. Wię­cej infor­ma­cji: tutaj.

Jak zawsze tak­że i w tym nume­rze nie może zabrak­nąć filo­zo­ficz­nej roz­ryw­ki: kolej­nej saty­ry filo­zo­ficz­nej, aneg­dot i krzyżówki.

Życzy­my przy­jem­nej i poży­tecz­nej lek­tu­ry! Filozofujcie!

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.Down­lo­ad (PDF, 10.7MB)

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy