Antropologia Numer

Filozofuj! 2017 nr 4 (16)

Co czyni emocję emocją? Czym ona różni się od innych naszych stanów mentalnych takich jak przekonania, pragnienia, percepcje? A pytań jest jeszcze wiele. Co właściwie robią emocje? „Koloryzują” świat, w którym żyjemy, projektując nań wartości takie jak piękno, brzydota, dobro lub zło? Motywują nas do podejmowania działań, które służą przetrwaniu? Czy może pozwalają odkrywać autentyczne cechy piękna, brzydoty, dobra lub zła, które istnieją w świecie? Czy bez emocji bylibyśmy w stanie podejmować decyzje? Czy zachodzą bardziej w naszym umyśle, czy bardziej mają charakter cielesny, fizjologiczny? Czy emocje są racjonalne? Jaką rolę odgrywają w naszym życiu moralnym? Czy są koniecznym składnikiem cnoty, czy cnoty tej wrogiem, który musi zostać ujarzmiony?

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­cą cza­sopis­ma jest

Kliknij, aby pobrać plik pdf numeru:

Zachęcamy do lektury!


Czy WIESZ, ŻE…


Kalen­dar­i­um

Przewrót emocjon­al­ny w filo­zofii > Joan­na Krzemkows­ka-Saja
Mogło­by się wydawać, że są takie zagad­nienia i pyta­nia filo­zoficzne, które zostały dawno i w sposób defin­i­ty­wny rozstrzyg­nięte. Prob­lem emocji jas­no pokazu­je, iż jest to złudze­nie, które­mu może­my ulec, patrząc na pon­ad dwadzieś­cia pięć wieków rozważań filo­zoficznych. Filo­zofia nieustan­nie na nowo pode­j­mu­je stare prob­le­my, by dojść do ich pełniejszego zrozu­mienia. A jak dzisi­aj filo­zo­fowie patrzą na emocjon­al­ną stronę naszej natu­ry?

O naturze emocji > Andrzej Dąbrows­ki
Współcześnie emoc­ja­mi zaj­mu­je się wiele różnych dziedzin naukowych. Zagad­nie­niem tym od zara­nia dziejów intere­sowali się filo­zo­fowie. Pro­ponowali prz­eróżne rozwiąza­nia i kon­cepc­je. Częs­to ory­gi­nalne, niein­tu­icyjne i kon­trow­er­syjne.

Czy maszyny mogą mieć emoc­je? > Krysty­na Bielec­ka
Maszyny są zdolne do odczuwa­nia emocji płyną­cych z naszego ciała i do pode­j­mowa­nia decyzji pod wpły­wem agresji. Nie potrafimy dzisi­aj stworzyć algo­ryt­mu, który dawał­by robot­om zdol­ność odczuwa­nia wyższych uczuć, w tym empatii, gdyż najpierw musielibyśmy odpowiedzieć na pytanie o związek emocji z inteligencją. Pro­jekt stworzenia takiego algo­ryt­mu uczy nas jed­nak czegoś o nas samych.

Czy emoc­je dobrze nam doradza­ją? > Woj­ciech Żełaniec
Gosposia znowu schowała gdzieś moje cygara… Do stu tysię­cy kar­taczy!… Chy­ba ją zwol­nię!

Moral­ność a emoc­je > Peter Singer, Katarzy­na de Lazari-Radek
Czy moral­ność bazu­je na emoc­jach czy na rozu­mie? Stanowisko, wedle którego moral­ność opiera się na emoc­jach, jest częs­to kojar­zone z Davi­dem Hume’em, osiem­nas­towiecznym szkockim filo­zofem, znanym z powiedzenia, że „rozum jest i powinien być jedynie sługą namięt­noś­ci”.

Spór o emoc­je moralne > Artur Szut­ta
Wielu ludzi wierzy w życie poza­grobowe. Uważa­ją, że po śmier­ci będziemy nadal ist­nieć jako świadome isto­ty. Śmierć nie jest zatem końcem, lecz jedynie prze­jś­ciem z tego świa­ta do innego, a dokład­nie – do nie­ba.

Kalen­dar­i­um prob­le­mu

Wywiad
Peł­nia naszego jestest­wa uobec­nia się w najgłęb­szych emoc­jach > Wywiad z Johnem F. Cros­bym, jed­nym z najwybit­niejszych współczes­nych filo­zofów chrześ­ci­jańs­kich, uczniem Diet­richa von Hilde­bran­da.

Narzędzia filo­zo­fa
Warsz­tat log­iczny: #10. Moc ekspresyj­na teorii kwan­ty­fika­torów > Witold Mar­ciszews­ki

Sztu­ka argu­men­tacji: #12. Serce czy rozum? Emoc­je w argu­men­tacji i per­swazji > Krzysztof A. Wiec­zorek

Ekspery­ment myślowy: E moc ja życia > Artur Szut­ta

Gre­ka i łaci­na z wielki­mi klasyka­mi
Emoc­je > Michał Bizoń

Ety­ka w lit­er­aturze
Duma i uprzedze­nie – o tym, że trze­ba tem­per­ować swo­jego sło­nia > Natasza Szut­ta

Satyra
Dobre złe uczu­cia > Piotr Bar­tu­la

Feli­eton
Sto­ic­ki gniew Katona > Jacek Jaś­tal
Feli­eton
Konie po Pla­tonie > Adam Grob­ler
Feli­eton
Emo­ty­c­ja i ety­ka > Jan Woleńs­ki

Filo­zofia w szkole
Świat emocji. Sce­nar­iusz lekcji dla klas IVVIII szkoły pod­sta­wowej > Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka

Who is who w pol­skiej filo­zofii
Euge­niusz Jar­ra albo filo­zofia prawa > Paweł Rzewus­ki

Filo­zofia w filmie
Zwiew­na zasłona oby­cza­jów > Iwona Kru­pec­ka

Z pół­ki filo­zo­fa…
Filo­zofia z przym­ruże­niem oka


Redak­tor prowadzą­cy numeru: dr Joan­na Krzemkows­ka-Saja.


Drodzy Czytel­ni­cy,

emoc­je towarzyszą nam na co dzień, moglibyśmy się więc spodziewać, że nie mają przed nami żad­nych tajem­nic. Nic bardziej myl­nego. To jedne z najbardziej tajem­niczych zjawisk, których naturę próbu­ją przeniknąć nie tylko filo­zo­fowie. Pier­wsza tajem­ni­ca to samo znacze­nie słowa „emoc­ja”. Owszem, każdy z nas był przy­na­jm­niej raz zakochany, smut­ny, zaz­dros­ny, wpadł w gniew albo się bał. To wszys­tko przy­pad­ki emocji, które moglibyś­cie wymienić bez dłuższego namysłu. Ale czy emocją jest np. poczu­cie zain­tere­sowa­nia czymś lub kimś, poczu­cie pewnoś­ci, że coś jest prawdą, albo nuda? Co czyni emocję emocją? Czym ona różni się od innych naszych stanów men­tal­nych takich jak przeko­na­nia, prag­nienia, per­cepc­je? A pytań jest jeszcze wiele. Co właś­ci­wie robią emoc­je? „Koloryzu­ją” świat, w którym żyje­my, pro­jek­tu­jąc nań wartoś­ci takie jak pię­kno, brzy­do­ta, dobro lub zło? Moty­wu­ją nas do pode­j­mowa­nia dzi­ałań, które służą przetr­wa­niu? Czy może pozwala­ją odkry­wać aut­en­ty­czne cechy pięk­na, brzy­do­ty, dobra lub zła, które ist­nieją w świecie? Czy bez emocji bylibyśmy w stanie pode­j­mować decyz­je? Czy zachodzą bardziej w naszym umyśle, czy bardziej mają charak­ter cielesny, fizjo­log­iczny? Czy emoc­je są racjon­alne? Jaką rolę odgry­wa­ją w naszym życiu moral­nym? Czy są koniecznym skład­nikiem cno­ty, czy cno­ty tej wro­giem, który musi zostać ujarzmiony?

U pod­staw rozważań o emoc­jach leży nadzie­ja na lep­sze zrozu­mie­nie natu­ry ludzkiej i rozwiązanie zagad­ki doświad­cza­nia roz­dar­cia wewnętrznego, którego bolesna świado­mość pobrzmiewa już w rozważa­ni­ach Pla­tona, a które w sposób niezwyk­le wyrazisty i dra­maty­czny ujął św. Paweł: „Nie rozu­miem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nien­aw­idzę – to właśnie czynię” (Rz 7, 15).

Autorzy niniejszego numeru mają na celu przy­bliżyć Wam, drodzy Czytel­ni­cy, niek­tóre z wyżej wymienionych prob­lemów i pytań związanych z ludzki­mi (i nie tylko) emoc­ja­mi, jakie zada­ją sobie filo­zo­fowie. Na kole­jnych stronach numeru będziecie mogli zapoz­nać się z rozważa­ni­a­mi doty­czą­cy­mi m.in. tego, czym są emoc­je, czy tylko ludzie są zdol­ni do ich przeży­wa­nia, jaki jest ich związek z moral­noś­cią i wol­ną wolą, czy emoc­je dostar­cza­ją nam jakiejś wiedzy na tem­at świa­ta, czy jedynie zniek­sz­tał­ca­ją jego obraz, a także czy maszyny mogą mieć emoc­je.

Poza częś­cią tem­aty­czną zna­jdziecie również nasze stałe dzi­ały: kole­jne odcin­ki kur­su logi­ki, sztu­ki argu­men­tacji, „who is who” w pol­skiej filo­zofii, prob­lemów ety­cznych w lit­er­aturze, filo­zofii w filmie, a także ekspery­ment myślowy. Dla nauczy­cieli szkół pod­sta­wowych przy­go­towal­iśmy sce­nar­iusz lekcji na tem­at emocji. Pon­ad­to czeka Was także kole­j­na por­c­ja filo­zoficznej rozry­w­ki: filo­zoficzne zoo, aneg­do­ty i krzyżówka. Zatem zaprasza­my do lek­tu­ry! Filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.Down­load (PDF, 9.8MB)

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Emoc­je to pod­miotowa cecha języ­ka i sty­lu komu­nikacji oso­by mówiącej. Co może wyprowadzać z równowa­gi człowieka słucha­jącego cud­zej wypowiedzi? To pod­miotowy sposób rozu­mienia cud­zej wypowiedzi. Ta dyscy­plina nazy­wa się Seman­ty­ka Ling­wisty­cz­na. Ona potwierdza że sposób odbioru cud­zej wypowiedzi kreu­je pod­miotowe reakc­je. Są ludzie szanu­ją­cy cud­ze zdanie i sposób rozu­mienia wypowiada­jącego się co może doprowadz­ić do dyskur­su w celu ustal­e­nia różnic w rozu­mie­niu i doprowadzenia do stworzenia strate­gii celowego uzgod­nienia różnic aby uzgod­nić wspólne cele.
    Ale cza­sa­mi ist­nieje pod­miotowe zaburze­nie deik­ty­czne (wg prof Romanienko):” ja jestem cen­trum świa­ta a świat się krę­ci wokół mnie”…to naukow­cy, poli­ty­cy, biz­nes­meni, bogaci.…którzy nie chcą ani rozu­mieć innych dyscy­plin naukowych ani innych ludzi, ani niko­go kto ma inne zdanie.….

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy