Konkursy Media Popularyzacja

Filozofuj!” — magazyn dla zadających trudne pytania

Artykuł w serwisie Polskiej Agencji Prasowej „Nauka w Polsce” na temat naszego magazynu. Ukazał się 5 lutego 2020.

Auto­rzy tego dwu­mie­sięcz­ni­ka i obszer­ne­go ser­wi­su onli­ne nawo­łu­ją ludzi do filo­zo­fo­wa­nia, popu­la­ry­zu­jąc wie­dzę z tej dzie­dzi­ny. W ramach wolon­ta­ria­tu, na łamach pisma wypo­wia­da­ją się świa­to­wej kla­sy filo­zo­fo­wie z Pol­ski z za granicy.

W  2015 r., z ini­cja­ty­wy obec­ne­go sekre­ta­rza redak­cji Rober­ta Kryń­skie­go i redak­to­ra naczel­ne­go Artu­ra Szut­ty powstał dwu­mie­sięcz­nik „Filo­zo­fuj!”. Auto­rów zain­spi­ro­wał popu­lar­ny slo­gan o nega­tyw­nym wydźwię­ku “nie filo­zo­fuj”. Dzię­ki swo­je­mu pomy­sło­wi chcą oni oba­lić ste­reo­typ nie­przy­dat­no­ści wie­dzy huma­ni­stycz­nej, szcze­gól­nie filo­zo­ficz­nej w codzien­nym życiu.

Cza­so­pi­smo zna­la­zło się w fina­le — w kate­go­rii Media — tego­rocz­ne­go kon­kur­su Popu­la­ry­za­tor Nauki, orga­ni­zo­wa­ne­go przez ser­wis PAP — Nauka w Pol­sce oraz Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyższego.

Każ­dy numer poświę­co­ny jest jed­ne­mu tema­to­wi, zwy­kle jakie­muś fun­da­men­tal­ne­mu pro­ble­mo­wi czy filo­zo­ficz­ne­mu uję­ciu waż­nych kwe­stii spo­łecz­nych. Redak­cja podej­mu­je rów­nież “lżej­sze” tema­ty, np. recen­zu­je książ­ki z zakre­su lite­ra­tu­ry pięk­nej i fil­my, wyja­śnia zna­ne przy­po­wie­ści, obja­śnia filo­zo­ficz­ne kon­tek­sty zja­wisk spo­łecz­nych, zasta­na­wia się nad kształ­ce­niem filo­zo­ficz­nym (np. w szko­łach śred­nich). W każ­dym nume­rze czy­tel­nik znaj­dzie tak­że aneg­do­ty z życia filo­zo­fów, filo­zo­ficz­ne dow­ci­py, memy, komik­sy oraz krzy­żów­ki spraw­dza­ją­ce zawar­tą w nume­rze wiedzę.

Tek­stom towa­rzy­szą “kap­suł­ki”, przy­bli­ża­ją­ce syl­wet­ki filo­zo­fów i obja­śnia­ją­ce poję­cia, któ­re laikom mogą spra­wić kło­pot. Do arty­ku­łów dołą­cza­ne są rów­nież pyta­nia, któ­re mają m.in. spro­wo­ko­wać pro­ble­mo­we podej­ście do mate­ria­łu, a tak­że pro­po­zy­cje lek­tur. W ostat­nich latach moż­na było m.in. poczy­tać filo­zo­ficz­ne arty­ku­ły poświę­co­ne np. pro­ble­ma­ty­ce oso­by, rela­ty­wi­zmo­wi, spo­rom bio­etycz­nym, wie­dzy poza­zmy­sło­wej, dzia­ła­niu języ­ka, spra­wie­dli­wo­ści, cza­so­wi, pięk­nu oraz śmier­ci i nie­śmier­tel­no­ści. Co dla wie­lu osób może być waż­ne, auto­rzy nie­rzad­ko pre­zen­tu­ją prze­ciw­staw­ne poglą­dy na dane zagadnienie.

Nad cało­ścią przed­się­wzię­cia czu­wa rada nauko­wa, zło­żo­na z czo­ło­wych pol­skich i zagra­nicz­nych filo­zo­fów. Redak­to­rzy dba­ją jed­no­cze­śnie o to, aby zawar­te w maga­zy­nie tre­ści były przy­stęp­ne i mogły z łatwo­ścią tra­fić do czy­tel­ni­ka nie­oswo­jo­ne­go z filo­zo­ficz­nym językiem.

Twór­cy kła­dą tak­że nacisk na to, aby prze­kaz był atrak­cyj­ny, np. dzię­ki ilu­stra­cjom. Z tych powo­dów z cza­so­pi­sma sko­rzy­sta nawet mło­dzież szkol­na. Dwu­mie­sięcz­nik “Filo­zo­fuj” dostęp­ny jest w dar­mo­wej wer­sji onli­ne, oraz płat­nej — dru­ko­wa­nej. Oprócz tego powstał boga­ty ser­wis inter­ne­to­wy filozofuj.eu.

Mówiąc o ser­wi­sie, war­to wspo­mnieć o dzia­le “Edu­ka­cja Filo­zo­ficz­na”, w któ­rym publi­ko­wa­ne są pomo­ce dydak­tycz­ne dla nauczy­cie­li filo­zo­fii i ety­ki oraz innych osób, chcą­cych krze­wić filo­zo­fię wśród mło­dych ludzi (w tym np. rodzi­ców). Np. dar­mo­wa, elek­tro­nicz­na publi­ka­cja “Sokra­tes i syre­ny. 55 podró­ży filo­zo­ficz­nych po świe­cie pod­księ­ży­co­wym i nad­księ­ży­co­wym” to prze­szło 200-stro­ni­co­wa publi­ka­cja do naucza­nia filo­zo­fii w szko­le. Zawie­ra ilu­stro­wa­ne tek­sty źró­dło­we wraz z obja­śnie­nia­mi i pyta­nia­mi do dys­ku­sji na lekcjach.

Twór­cy pisma pod­kre­śla­ją jego spo­łecz­ny cha­rak­ter: czte­ry tema­ty rocz­nie wybie­ra redak­cja, a dwa wska­zu­ją czy­tel­ni­cy w inter­ne­to­wym ple­bi­scy­cie. Auto­ra­mi są naj­lep­si pol­scy i zagra­nicz­ni filo­zo­fo­wie, któ­rzy — podob­nie jak redak­cja — pra­cu­ją bez pobie­ra­nia wyna­gro­dze­nia. Rów­nież dzia­łal­ność pisma i orga­ni­za­cja towa­rzy­szą­cych mu akcji opie­ra się na wolon­ta­ria­cie, w któ­ry anga­żu­ją się wykła­dow­cy, stu­den­ci, dok­to­ran­ci z całej Polski.

Aktyw­ność zespo­łu wykra­cza dale­ko poza dru­ko­wa­ne łamy i inter­net. Człon­ko­wie zespo­łu redak­cyj­ne­go, przy wspar­ciu wolon­ta­riu­szy i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma, orga­ni­zu­ją klu­by dys­ku­syj­ne na tere­nie całej Pol­ski, poświę­co­ne tema­tom poszcze­gól­nych nume­rów, deba­ty, a tak­że let­nie szko­ły filo­zo­ficz­ne dla mło­dzie­ży. Redak­cja współ­pra­cu­je ze szko­ła­mi, biblio­te­ka­mi, wydaw­nic­twa­mi, insty­tu­cja­mi kul­tu­ry i inny­mi ośrod­ka­mi, z któ­rych pomo­cą może dotrzeć do szer­sze­go gro­na odbior­ców. Na przy­kład np. z Euro­pej­skim Cen­trum Soli­dar­no­ści współ­or­ga­ni­zu­je spo­tka­nia Klu­bu “Filo­zo­fuj!” w Gdań­sku, z Kinem pod Bara­na­mi w Kra­ko­wie — poka­zy przed­pre­mie­ro­we fil­mów i pro­wa­dzo­ne po nich dys­ku­sje filozoficzne.

Zespół “Filo­zo­fuj” patro­nu­je tak­że festi­wa­lom fil­mo­wym, np. Mię­dzy­na­ro­do­we­mu Festi­wa­lo­wi Fil­mu Filo­zo­ficz­ne­go w Kra­ko­wie, kon­kur­som, np. Powia­to­we­mu Kon­kur­so­wi Filo­zo­ficz­ne­mu “Filo­zo­fia­da” dla uczniów Gim­na­zjum nr 4 im. ONZ we Wło­cław­ku, a tak­że wyda­wa­nym książ­kom dla odbior­ców w róż­nym wie­ku, np. w ramach sta­łej współ­pra­cy PWN czy Coper­ni­cus Cen­ter Press. Osob­ny roz­dział to współ­pra­ca z uczel­nia­mi, insty­tu­cja­mi i sto­wa­rzy­sze­nia­mi badaw­czy­mi, w tym — Pol­skim Towa­rzy­stwem Filo­zo­ficz­nym oraz Komi­te­tem Nauk Filo­zo­ficz­nych PAN. W jej ramach redak­cja patro­nu­je lokal­nym i ogól­no­pol­skim kon­fe­ren­cjom filo­zo­ficz­nym i wykła­dom, tak­że poświę­co­nym dydak­ty­ce i skie­ro­wa­nym do nauczy­cie­li. Redak­cja patro­nu­je tak­że ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dzie Filozoficznej.

Nato­miast w ramach współ­pra­cy z insty­tu­ta­mi dzien­ni­kar­stwa (UGKUL) popu­la­ry­zu­je filo­zo­fię z pomo­cą repor­ta­ży ze spo­tkań Klu­bów “Filo­zo­fuj!”, sond ulicz­nych, nagry­wa­nia popu­la­ry­za­tor­skich audy­cji radio­wych czy audio­fo­nicz­nych wer­sji nume­rów maga­zy­nu. Przed­się­wzię­cie “Filo­zo­fuj” reali­zu­je Fun­da­cja Aca­de­mi­con przy wspar­ciu Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go. Choć filo­zo­fia może nie koja­rzyć się z popu­lar­no­ścią, to o suk­ce­sie “Filo­zo­fuj” świad­czy licz­ba “polu­bień” na Face­bo­oku, któ­ra prze­kro­czy­ła 18 tys. W orga­ni­zo­wa­nych w róż­nych mia­stach deba­tach bie­rze tym­cza­sem udział od 50 do 150 osób. Maga­zyn dru­ko­wa­ny roz­cho­dzi się w nagła­dzie 2,8 tys. egzemplarzy.

PAP — Nauka w Pol­sce, Marek Matacz

mat/ zan/

Źró­dło: PAP Nauka w Polsce

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • ps. W obec­nym cho­rym i para­no­icz­nym ustroju/systemie, czy­li demo­kra­cji i socja­li­zmie każ­dy zada­je “trud­ne pyta­nia”. Signum tem­po­ris. ‘A priori.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy