Konkursy Media Popularyzacja

Filozofuj!” — magazyn dla zadających trudne pytania

Artykuł w serwisie Polskiej Agencji Prasowej „Nauka w Polsce” na temat naszego magazynu. Ukazał się 5 lutego 2020.

Zapisz się do naszego newslettera

Autorzy tego dwu­miesięczni­ka i obsz­ernego ser­wisu online nawołu­ją ludzi do filo­zo­fowa­nia, pop­u­laryzu­jąc wiedzę z tej dziedziny. W ramach wolon­tariatu, na łamach pis­ma wypowiada­ją się świa­towej klasy filo­zo­fowie z Pol­s­ki z za grani­cy.

W  2015 r., z inic­jaty­wy obec­nego sekre­tarza redakcji Rober­ta Kryńskiego i redak­to­ra naczel­nego Artu­ra Szut­ty pow­stał dwu­miesięcznik „Filo­zo­fuj!”. Autorów zain­spirował pop­u­larny slo­gan o negaty­wnym wydźwięku “nie filo­zo­fuj”. Dzię­ki swo­je­mu pomysłowi chcą oni obal­ić stereo­typ nieprzy­dat­noś­ci wiedzy human­isty­cznej, szczegól­nie filo­zoficznej w codzi­en­nym życiu.

Cza­sopis­mo znalazło się w finale — w kat­e­gorii Media — tegorocznego konkur­su Pop­u­laryza­tor Nau­ki, orga­ni­zowanego przez ser­wis PAP — Nau­ka w Polsce oraz Min­is­terst­wo Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego.

Każdy numer poświę­cony jest jed­ne­mu tem­atowi, zwyk­le jakiemuś fun­da­men­tal­ne­mu prob­le­mowi czy filo­zoficzne­mu uję­ciu ważnych kwestii społecznych. Redakc­ja pode­j­mu­je również “lże­jsze” tem­aty, np. recen­zu­je książ­ki z zakre­su lit­er­atu­ry pięknej i filmy, wyjaś­nia znane przy­powieś­ci, objaś­nia filo­zoficzne kon­tek­sty zjawisk społecznych, zas­tanaw­ia się nad ksz­tałce­niem filo­zoficznym (np. w szkołach śred­nich). W każdym numerze czytel­nik zna­jdzie także aneg­do­ty z życia filo­zofów, filo­zoficzne dow­cipy, memy, komiksy oraz krzyżów­ki sprawdza­jące zawartą w numerze wiedzę.

Tek­stom towarzyszą “kap­suł­ki”, przy­bliża­jące syl­wet­ki filo­zofów i objaś­ni­a­jące poję­cia, które laikom mogą spraw­ić kłopot. Do artykułów dołączane są również pyta­nia, które mają m.in. sprowokować prob­le­mowe pode­jś­cie do mate­ri­ału, a także propozy­c­je lek­tur. W ostat­nich lat­ach moż­na było m.in. poczy­tać filo­zoficzne artykuły poświę­cone np. prob­lematyce oso­by, relaty­wiz­mowi, sporom bioe­ty­cznym, wiedzy pozazmysłowej, dzi­ała­niu języ­ka, spraw­iedli­woś­ci, cza­sowi, pięknu oraz śmier­ci i nieśmiertel­noś­ci. Co dla wielu osób może być ważne, autorzy nierzad­ko prezen­tu­ją prze­ci­w­stawne poglądy na dane zagad­nie­nie.

Nad całoś­cią przed­sięwz­ię­cia czuwa rada naukowa, złożona z czołowych pol­s­kich i zagranicznych filo­zofów. Redak­torzy dba­ją jed­nocześnie o to, aby zawarte w mag­a­zynie treś­ci były przys­tęp­ne i mogły z łat­woś­cią trafić do czytel­ni­ka nieoswo­jonego z filo­zoficznym językiem.

Twór­cy kładą także nacisk na to, aby przekaz był atrak­cyjny, np. dzię­ki ilus­tracjom. Z tych powodów z cza­sopis­ma sko­rzys­ta nawet młodzież szkol­na. Dwu­miesięcznik “Filo­zo­fuj” dostęp­ny jest w dar­mowej wer­sji online, oraz płat­nej — drukowanej. Oprócz tego pow­stał bogaty ser­wis inter­ne­towy filozofuj.eu.

Mówiąc o ser­wisie, warto wspom­nieć o dziale “Edukac­ja Filo­zoficz­na”, w którym pub­likowane są pomoce dydak­ty­czne dla nauczy­cieli filo­zofii i ety­ki oraz innych osób, chcą­cych krzewić filo­zofię wśród młodych ludzi (w tym np. rodz­iców). Np. dar­mowa, elek­tron­icz­na pub­likac­ja “Sokrates i syre­ny. 55 podróży filo­zoficznych po świecie pod­księży­cowym i nad­księży­cowym” to przeszło 200-stron­i­cowa pub­likac­ja do naucza­nia filo­zofii w szkole. Zaw­iera ilus­trowane tek­sty źródłowe wraz z objaśnieni­a­mi i pyta­ni­a­mi do dyskusji na lekc­jach.

Twór­cy pis­ma pod­kreśla­ją jego społeczny charak­ter: cztery tem­aty rocznie wybiera redakc­ja, a dwa wskazu­ją czytel­ni­cy w inter­ne­towym plebis­cy­cie. Autora­mi są najlep­si polscy i zagraniczni filo­zo­fowie, którzy — podob­nie jak redakc­ja — pracu­ją bez pobiera­nia wyna­grodzenia. Również dzi­ałal­ność pis­ma i orga­ni­za­c­ja towarzyszą­cych mu akcji opiera się na wolon­taria­cie, w który angażu­ją się wykład­ow­cy, stu­den­ci, dok­toran­ci z całej Pol­s­ki.

Akty­wność zespołu wykracza daleko poza drukowane łamy i inter­net. Członkowie zespołu redak­cyjnego, przy wspar­ciu wolon­tar­iuszy i sym­pa­tyków cza­sopis­ma, orga­nizu­ją klu­by dyskusyjne na tere­nie całej Pol­s­ki, poświę­cone tem­atom poszczegól­nych numerów, debaty, a także let­nie szkoły filo­zoficzne dla młodzieży. Redakc­ja współpracu­je ze szkoła­mi, bib­lioteka­mi, wydawnict­wa­mi, insty­tuc­ja­mi kul­tu­ry i inny­mi ośrod­ka­mi, z których pomocą może dotrzeć do szer­szego grona odbior­ców. Na przykład np. z Europe­jskim Cen­trum Sol­i­darnoś­ci współor­ga­nizu­je spotka­nia Klubu “Filo­zo­fuj!” w Gdańsku, z Kinem pod Barana­mi w Krakowie — pokazy przed­premierowe filmów i prowad­zone po nich dyskus­je filo­zoficzne.

Zespół “Filo­zo­fuj” patronu­je także fes­ti­walom fil­mowym, np. Między­nar­o­dowe­mu Fes­ti­walowi Fil­mu Filo­zoficznego w Krakowie, konkur­som, np. Powia­towe­mu Konkur­sowi Filo­zoficzne­mu “Filo­zofi­a­da” dla uczniów Gim­nazjum nr 4 im. ONZ we Włocławku, a także wydawanym książkom dla odbior­ców w różnym wieku, np. w ramach stałej współpra­cy PWN czy Coper­ni­cus Cen­ter Press. Osob­ny rozdzi­ał to współpra­ca z uczel­ni­a­mi, insty­tuc­ja­mi i sto­warzyszeni­a­mi badaw­czy­mi, w tym — Pol­skim Towarzys­t­wem Filo­zoficznym oraz Komitetem Nauk Filo­zoficznych PAN. W jej ramach redakc­ja patronu­je lokalnym i ogólnopol­skim kon­fer­encjom filo­zoficznym i wykładom, także poświę­conym dydak­tyce i skierowanym do nauczy­cieli. Redakc­ja patronu­je także ogólnopol­skiej Olimpiadzie Filo­zoficznej.

Nato­mi­ast w ramach współpra­cy z insty­tu­ta­mi dzi­en­nikarst­wa (UGKUL) pop­u­laryzu­je filo­zofię z pomocą repor­taży ze spotkań Klubów “Filo­zo­fuj!”, sond ulicznych, nagry­wa­nia pop­u­laryza­tors­kich audy­cji radiowych czy audio­fon­icznych wer­sji numerów mag­a­zynu. Przed­sięwz­ię­cie “Filo­zo­fuj” real­izu­je Fun­dac­ja Aca­d­e­mi­con przy wspar­ciu Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego. Choć filo­zofia może nie kojarzyć się z pop­u­larnoś­cią, to o sukce­sie “Filo­zo­fuj” świad­czy licz­ba “pol­u­bień” na Face­booku, która przekroczyła 18 tys. W orga­ni­zowanych w różnych mias­tach debat­ach bierze tym­cza­sem udzi­ał od 50 do 150 osób. Mag­a­zyn drukowany roz­chodzi się w nagładzie 2,8 tys. egzem­plarzy.

PAP — Nau­ka w Polsce, Marek Mat­acz

mat/ zan/

Źródło: PAP Nau­ka w Polsce

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • ps. W obec­nym chorym i para­noicznym ustroju/systemie, czyli demokracji i soc­jal­izmie każdy zada­je “trudne pyta­nia”. Signum tem­po­ris. ‘A pri­ori.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy