Aktualności Relacje i reportaże

Filozofuj! na 10. Polskim Zjeździe Filozoficznym w Poznaniu

Przedwczoraj zakończył się 10. Polski Zjazd Filozoficzny w Poznaniu, w którym uczestniczyło ponad tysiąc osób, wygłoszono setki referatów i przeprowadzono jeszcze więcej dyskusji. W Zjeździe brała też udział redakcja „Filozofuj!”. (Dlatego niewiele się działo w serwisie czasopisma i na profilu FB). Zapraszamy do zapoznania się z krótką (foto)relacją pozjazdową z naszej perspektywy.

Zapisz się do naszego newslettera

Jest­że w tobie […] jakaś filo­zo­fia?” – z tym pyta­niem Touchstone’a ludzie zawsze powin­ni zwra­cać się do sie­bie przy powi­ta­niu. Czło­wiek nie­ma­ją­cy w sobie żad­nej filo­zo­fii jest naj­mniej obie­cu­ją­cym i naj­mniej uży­tecz­nym pośród moż­li­wych kom­pa­nów.

Ten cytat z książ­ki Z wybra­nych pro­ble­mów filo­zo­fii Wil­lia­ma Jame­sa tłu­ma­czy, dla­cze­go sze­ścio­go­dzin­na podróż z Lubli­na do Pozna­nia 15 wrze­śnia 2015 minę­ła mi bar­dzo szyb­ko i dla­cze­go pobyt na Zjeź­dzie był tak cie­ka­wy i inspi­ru­ją­cy. Filo­zo­fo­wie to naj­lep­si z moż­li­wych kom­pa­nów.

Spraw­na reje­stra­cja i… „10. Pol­ski Zjazd Filo­zo­ficz­ny w Pozna­niu uzna­je się za otwar­ty” – zabrzmia­ło w Auli UAM przy ul. Wie­niaw­skie­go. Po uro­czy­sto­ści otwar­cia odby­ła się kola­cja, na któ­rej było tłocz­no i gło­śno. Nic dziw­ne­go – kie­dy set­ki osób „filo­zo­fu­je” jed­no­cze­śnie.  

Dru­gie­go dnia uczest­ni­czy­li­śmy w kier­ma­szu wydaw­nictw. Przy naszym sto­isku był spo­ry ruch. Wyeks­po­no­wa­ne czte­ry nume­ry cza­so­pi­sma budzi­ły zain­te­re­so­wa­nie, u nie­któ­rych – nie­do­wie­rza­nie. Spe­cjal­nie na spo­tka­nie z nami przy­je­cha­ła z War­sza­wy Han­na Urban­kow­ska, autor­ka tek­stów w „Filo­zo­fuj!” i rów­nie wspa­nia­łych ilu­stra­cji. 

Trze­cie­go dnia Joan­na Chrza­now­ska z prof. Pio­trem Gutow­skim zapre­zen­to­wa­li „Filo­zo­fuj!” w poznań­skim liceum. Uczest­ni­cy zajęć otrzy­ma­li egzem­pla­rze cza­so­pi­sma i naklej­ki. Przy kier­ma­szu uzy­ska­li­śmy wspar­cie Mar­ty­ny Zim­mer­man i Karo­la Gre­gor­czu­ka. 

W sesji popo­łu­dnio­wej w sek­cji Dydak­ty­ka filo­zo­fii i dydak­ty­ka ety­ki prof. Adam Gro­bler nawią­zał do „Filo­zo­fuj!”, zachę­ca­jąc uczest­ni­ków wykła­du do lek­tu­ry i publi­ko­wa­nia na łamach nasze­go cza­so­pi­sma.

Czwar­ty dzień to kon­ty­nu­acja kier­ma­szu. Tym razem pod okiem Celi­ny Gło­gow­skiej, któ­ra nie­stru­dze­nie nama­wia­ła wszyst­kich do zain­te­re­so­wa­nia się „Filo­zo­fuj!”. W porze obia­do­wej zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy sesję nagra­nio­wą o cza­so­pi­śmie i idei popu­la­ry­za­cji filo­zo­fii. Wyszedł z tego mały hap­pe­ning, bo nie prze­czu­wa­ją­cych „zagro­że­nia” uczest­ni­ków Zjaz­du „pory­wa­li­śmy” i usta­wia­li­śmy w świe­tle kamer, na tle naszych roll-upów, pro­sząc o wypo­wiedź. Wpraw­dzie nie wszy­scy dali się porwać, ale samo zamie­sza­nie z tym zwią­za­ne nie uszło uwa­dze każ­dej oso­by, któ­ra była w pobli­żu. Już zapo­wia­da­my, że nie­ba­wem obej­rzy­cie fil­mik, któ­ry z tego powstał.

No Sli­de Found In Sli­der.

Pią­te­go dnia odbył się panel dys­ku­syj­ny poświę­co­ny cza­so­pi­smu i samej popu­la­ry­za­cji filo­zo­fii. Wzię­li w nim udział: prof. Aldo­na Pobo­jew­ska, dr hab. Krzysz­tof Saja, dr Artur Szut­ta, a tak­że prof. Adam Gro­bler, prof. Maciej Woź­nicz­ka oraz dr Michał Urbań­czyk. Panel sfil­mo­wa­li­śmy. Po mon­ta­żu opu­bli­ku­je­my go w naszym ser­wi­sie.

Nale­ży dodać, że w trak­cie Zjaz­du odby­li­śmy set­ki spo­tkań i roz­mów kulu­aro­wych, w któ­rych mówi­li­śmy o naszym cza­so­pi­śmie. Zachę­ca­li­śmy do publi­ko­wa­nia w nim i jego upo­wszech­nia­nia.

Nie ma co ukry­wać, haro­wa­li­śmy do póź­na w noc. Pięk­na sce­ne­ria poznań­skie­go ryn­ku, ople­cio­ne­go wian­kiem sto­li­ków restau­ra­cyj­nych, mie­nią­ce­go się mnó­stwem kolo­rów i oży­wio­ne­go set­ka­mi roz­mów, cie­płe, jesz­cze let­nie powie­trze, przed­nie piwo oraz – nade wszyst­ko – dobre towa­rzy­stwo osła­dza­ły nam ten znoj­ny czas 😉 Reda­go­wa­nie jest faj­ne.

Robert Kryń­ski


Rela­cja Kami­la Szy­mań­skie­go:

Co się sta­nie jeśli umie­ści­cie oko­ło tysiąc filo­zo­fów w jed­nym miej­scu? – Odbę­dzie się zjazd filo­zo­ficz­ny! No i się odbył. W dniach 15–19 wrze­śnia 2015 r. w Pozna­niu został zor­ga­ni­zo­wa­ny X Pol­ski Zjazd Filo­zo­ficz­ny.

Idea Zjaz­dów pocho­dzi od zało­ży­cie­la szko­ły lwow­sko-war­szaw­skiej, Kazi­mie­rza Twar­dow­skie­go. Choć Pierw­szy Zjazd Filo­zo­ficz­ny odbył się w 1923 roku we Lwo­wie, to jed­nak tra­dy­cja orga­ni­zo­wa­nia regu­lar­nych spo­tkań powró­ci­ła dopie­ro w 2004 wraz z VII Pol­skim Zjaz­dem Filo­zo­ficz­nym (wcze­śniej odby­wa­ły się one nie­re­gu­lar­nie). Nie­daw­no mie­li­śmy oka­zję uczest­ni­czyć dopie­ro w dzie­sią­tej odsło­nie tego zna­mie­ni­te­go wyda­rze­nia.

Opra­wa pierw­sze­go dnia Zjaz­du, zgod­nie z ran­gą wyda­rze­nia, była przy­go­to­wa­na z wiel­ką pom­pą. Inau­gu­ra­cja odby­ła się w pięk­nej i prze­stron­nej „Auli Uni­wer­sy­tec­kiej” Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza, neo­re­ne­san­so­wym budyn­ku, któ­ry jest rów­nież salą kon­cer­to­wą Fil­har­mo­nii Poznań­skiej. Otwar­cie roz­po­czę­ło się od wystą­pień takich oso­bi­sto­ści jak: Prze­wod­ni­czą­cy Komi­te­tu Pro­gra­mo­we­go, Rek­tor UAM oraz Dyrek­tor Insty­tu­tu Filo­zo­fii. Odczy­ta­no rów­nież listy skie­ro­wa­ne do filo­zo­fów od Pre­zy­den­ta Andrze­ja Dudy oraz Mini­ster Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go, prof. Leny Kolar­skiej-Bobiń­skiej. Otwar­ciu towa­rzy­szy­ło rów­nież wrę­cze­nie meda­li Opti­me Meri­tis de Phi­lo­so­phia dla trzy­na­stu „nesto­rów” pol­skiej filo­zo­fii za zasłu­gi w roz­wo­ju tej dys­cy­pli­ny. Po uro­czy­stej czę­ści otwar­cia Zjaz­du przy­szedł czas na wykład inau­gu­ra­cyj­ny prof. Jana Woleń­skie­go pod tytu­łem: „Natu­ra­lizm: bla­ski i cie­nie”. Następ­nie uczest­ni­cy mogli posłu­chać wystę­pu Poznań­skie­go Chó­ru Chło­pię­ce­go pod dyrek­cją Jac­ka Sykul­skie­go, wraz z pre­mie­ro­wą „pio­sen­ką filo­zo­ficz­ną” skom­po­no­wa­ną do wier­sza Bogu­sła­wa Michal­ca Pośpiesz­ny do filo­zo­fii. Po czę­ści ofi­cjal­nej roz­po­czę­ła się uro­czy­sta kola­cja inau­gu­ra­cyj­na. Była to wyśmie­ni­ta oka­zja do roz­mo­wy przy lamp­ce wina.

Kolej­ne dni Zjaz­du odby­wa­ły się w oddziel­nych sek­cjach tema­tycz­nych. Ich ilość była tak duża, że praw­do­po­dob­nie każ­dy mógł zna­leźć tema­ty­kę, któ­rą się inte­re­su­je. Były to: dydak­ty­ka filo­zo­fii i dydak­ty­ka ety­ki, eko­fi­lo­zo­fia, epi­ste­mo­lo­gia, este­ty­ka i filo­zo­fia sztu­ki, ety­ka sto­so­wa­na, ety­ka biz­ne­su, ety­ka teo­re­tycz­na, bio­ety­ka, filo­zo­fia czło­wie­ka, filo­zo­fia femi­ni­stycz­na i gen­der stu­dies, filo­zo­fia języ­ka, filo­zo­fia kul­tu­ry, filo­zo­fia pol­ska, filo­zo­fia pra­wa, filo­zo­fia przy­ro­dy, filo­zo­fia reli­gii, filo­zo­fia spo­łe­czeń­stwa i poli­ty­ki, filo­zo­fia tech­ni­ki, filo­zo­fia umy­słu i kogni­ty­wi­sty­ka, filo­zo­fia współ­cze­sna, filo­zo­fie wscho­du, histo­ria filo­zo­fii antycz­nej, bizan­tyj­skiej i śre­dnio­wiecz­nej, histo­ria filo­zo­fii nowo­żyt­nej, logi­ka i histo­ria logi­ki, meta­fi­zy­ka i onto­lo­gia, meto­do­lo­gia oraz filo­zo­fia nauki, polish phi­lo­so­phy: past and pre­sent. Dodat­ko­wo oso­by zain­te­re­so­wa­ne mogły wziąć udział w licz­nych wykła­dach, sym­po­zjach spe­cjal­nych oraz pane­lach dys­ku­syj­nych. Dla tych, któ­rych nie wykoń­czy­ły całe dnie „filo­zo­fo­wa­nia”, przy­go­to­wa­no rów­nież dodat­ko­we impre­zy, jak zwie­dza­nie zabyt­ków Pozna­nia czy udział w licz­nych wyda­rze­niach kul­tu­ral­nych.

Wra­ca­jąc do sek­cji tema­tycz­nych – mia­ły one już kame­ral­ny cha­rak­ter. Odby­wa­ły się one w poszcze­gól­nych salach Col­le­gium Iuri­di­cum Novum i Col­le­gium Da Vin­ci. Z uwa­gi na ogrom­ną ilość sek­cji tema­tycz­nych licz­ba uczest­ni­ków poszcze­gól­nych pane­li waha­ła się w gra­ni­cach 10–20 osób.

Mia­łem zaszczyt wygło­sze­nia refe­ra­tu w sek­cji filo­zo­fii tech­ni­ki. Atmos­fe­ra była bar­dzo przy­jem­na, wszy­scy trak­to­wa­li się z sza­cun­kiem (podob­nie było w innych sek­cjach, w któ­rych bra­łem udział), a nie – moż­na było się oba­wiać – na kry­ty­ce i wyty­ka­niu błę­dów. Zauwa­ży­łem rów­nież, że dok­to­ran­ci byli trak­to­wa­ni raczej „ulgo­wo” przez pro­fe­so­rów – rzad­ko kie­dy zada­wa­li pyta­nia (zapew­ne dla­te­go, że sami byli obe­zna­ni w tema­ty­ce danej sek­cji), a jeśli już się to dzia­ło, pyta­nia były ogól­ne, ale jed­nak czę­sto bar­dzo traf­ne, napro­wa­dza­ją­ce mło­dych adep­tów filo­zo­fii na wła­ści­we tory myśle­nia.

Sądzę, że X Pol­ski Zjazd Filo­zo­ficz­ny był wyjąt­ko­wo uda­nym wyda­rze­niem, któ­re­go mogli pozaz­dro­ścić filo­zo­fom wszy­scy inni przed­sta­wi­cie­le dys­cy­plin huma­ni­stycz­nych. Dzię­ki takim wyda­rze­niom pro­fe­so­ro­wie roz­rzu­ce­ni po całym kra­ju mają moż­li­wość spo­tka­nia i pody­sku­to­wa­nia na wznio­słe i bar­dziej przy­ziem­ne tema­ty, zaś dla dok­to­ran­tów oraz stu­den­tów filo­zo­fii jest to nie­zwy­kle wzbo­ga­ca­ją­ce doświad­cze­nie, pozwa­la­ją­ce poznać spo­sób myśle­nia i wypo­wia­da­nia się „wybit­nych nazwisk” pol­skiej filo­zo­fii, szli­fo­wać swój warsz­tat filo­zo­ficz­ny pod „okiem mistrzów” czy po pro­stu poroz­ma­wiać z ludź­mi, któ­rzy aktu­al­nie two­rzą pol­ską myśl filo­zo­ficz­ną.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy