Konferencje Ogłoszenia Patronaty

Filozofuj!” obejmuje patronat nad sympozjum „Krnąbrne dzieci filozofii. Neutralizować czy naturalizować?”

„Krnąbrne dzieci filozofii. Neutralizować czy naturalizować?” – to tytuł sympozjum, które odbędzie się 26 lutego 2016 w Rzeszowie, na temat granicy między nauką a filozofią. Tę ostatnią, jako matkę nauk, próbuje się odsunąć w cień za pomocą komputerowego cyrkla i narzędzi neurobiologii. Proces naturalizacji scharakteryzował świadek XX wiecznej rewolucji naukowej, Ernst Bloch, słowami: „Filozofia niosła niegdyś pochodnię nauki, teraz niesie tren jej sukni”. Redakcja „Filozofuj!” objęła sympozjum patronatem medialnym.
Infor­ma­cja na temat try­bu udzie­la­nia patro­na­tów jest > tutaj.

 Wyda­je się, że filo­zo­fia utra­ci­ła swą auto­no­mię, czy jed­nak ozna­cza to, że filo­zo­fo­wie nie mają już nic wię­cej do powo­dze­nia świa­tu, naukow­com, ale też samym sobie? Czyż nie jest tak, że nawet i – wyda­wa­ło­by się odpor­ni na wszel­kie­go rodza­ju mito­lo­gie – naukow­cy padli ofia­rą wszech­ogar­nia­ją­cej ilu­zji uwol­nie­nia się od prze­są­dów, świa­to­po­glą­dów, ukry­tych zało­żeń i subiek­tyw­nych racji?

Jaka więc i czy pozo­sta­je jakaś rola (dla) filo­zo­fii? Czy nie jest koniecz­ne jej uwol­nie­nie od tota­li­ta­ry­zmu i auto­ry­ta­ry­zmu nauki? Jeśli tak, to na posta­wie jakich zasad i kry­te­riów? Czy wobec sza­leń­czej tech­ni­cy­za­cji i rosną­ce­go zachwy­tu nad suk­ce­sa­mi nauk pre­ten­du­ją­cych do osta­tecz­ne­go wyja­śnie­nia zasad (wszech)świata filo­zof ma coś jesz­cze do powie­dze­nia? Czy wobec zaist­nia­łych pro­ce­sów filo­zo­fia win­na być jesz­cze obec­na w aka­de­mic­kich murach? Na te i inne pyta­nia – waż­ne nie tyl­ko dla pra­cow­ni­ków nauko­wych, ale całe­go spo­łe­czeń­stwa – będą sta­ra­li się odpo­wie­dzieć uczest­ni­czy orga­ni­zo­wa­ne­go sympozjum.

Z kolei brak odpo­wie­dzi na te pyta­nia może łatwo zapro­wa­dzić nas w rze­czy­wi­stość zna­ną z hux­ley­ow­skie­go „Nowe­go wspa­nia­łe­go świa­ta”, w któ­rej tech­ni­ka i hedo­ni­stycz­na uży­tecz­ność domi­nu­je nad ludz­kim życiem, uzna­jąc obiek­tyw­ne war­to­ści za niebezpieczne.

Miej­sce: Uni­wer­sy­tet Rze­szow­ski, budy­nek A1, Duża Aula, al. Rej­ta­na 16c

Czas: 26 lute­go 2016 r., roz­po­czę­cie o godz. 15.00

Orga­ni­za­tor kon­fe­ren­cji jest Dys­ku­syj­ne Koło Filo­zo­ficz­ne „Euda­imo­nia” dzia­ła­ją­ce przy Insty­tu­cie Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Rze­szow­skie­go (Wydział Socjologiczno-Historyczny).

 

Aktu­ali­za­cja 4.02.2016

Szcze­gó­ło­wy pro­gram sym­po­zjum wraz z pre­zen­ta­cją jego pre­le­gen­tów dostęp­ny jest > tutaj [pdf].

Har­mo­no­gram moż­na pobrać > tutaj [pdf].

 

Ramo­wy pro­gram sympozjum

15:00 – otwar­cie sym­po­zjum i przy­wi­ta­nie gości oraz uczestników

15:20 – prof. dr. hab. Andrzej L. Zacha­riasz (UR): Roz­dro­ża filo­zo­fii: natu­ra­lizm – (a) antynaturalizm
15:40 – dr hab. Ceza­ry Mord­ka (UMCS): Suro­wy urok naturalizmu
16:00 – dr Michał Zembrzu­ski (UKSW): Akwi­na­ta o zmy­słach wewnętrz­nych – śre­dnio­wiecz­ne natu­ra­li­zo­wa­nie augu­styń­skiej kon­cep­cji umysłu?

16:20 – dyskusja

16:45 – prze­rwa kawowa

17:00 – dr Andrzej Dąbrow­ski (WSIiZ): Gene­za i cha­rak­ter współ­cze­sne­go naturalizmu
17:20 – dr Wło­dzi­mierz Zię­ba (UR): Natu­ra­li­zo­wa­nie filo­zo­fii: racje i konsekwencje
17:40 – dr Paweł Bal­ce­rak (UR): Rola kogni­ty­wi­sty­ki w filo­zo­fii i filo­zo­fii w kognitywistyce
18:00 – mgr Dawid Kru­pa, mgr Mag­da­le­na Krzo­sek: Life coaching – natu­ra­li­za­cja czy komer­cja­li­za­cja filo­zo­fii? [głos człon­ków DKF „Euda­imo­nia”]

18:20 – dyskusja
18:45 – zakoń­cze­nie sympozjum


Patro­ni konferencji:

Patro­nat mery­to­rycz­ny: Amor fati (http://www.amorfati-journal.com/)

Patro­nat medial­ny: Super Nowo­ści (http://supernowosci24.pl/)

Part­ner: Rze­szow­ski Dom Kul­tu­ry (http://www.rdk.rzeszow.pl/)


Stro­na kon­fe­ren­cji dostęp­na jest > tutaj.


 Pro­fil kon­fe­ren­cji na Face­bo­oku > tutaj.


 

krnabrne-plakat

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy