Konferencje Ogłoszenia Patronaty

Filozofuj!” obejmuje patronat nad sympozjum „Krnąbrne dzieci filozofii. Neutralizować czy naturalizować?”

„Krnąbrne dzieci filozofii. Neutralizować czy naturalizować?” – to tytuł sympozjum, które odbędzie się 26 lutego 2016 w Rzeszowie, na temat granicy między nauką a filozofią. Tę ostatnią, jako matkę nauk, próbuje się odsunąć w cień za pomocą komputerowego cyrkla i narzędzi neurobiologii. Proces naturalizacji scharakteryzował świadek XX wiecznej rewolucji naukowej, Ernst Bloch, słowami: „Filozofia niosła niegdyś pochodnię nauki, teraz niesie tren jej sukni”. Redakcja „Filozofuj!” objęła sympozjum patronatem medialnym.

Zapisz się do naszego newslettera

Infor­ma­c­ja na tem­at try­bu udziela­nia patronatów jest > tutaj.

 Wyda­je się, że filo­zofia utraciła swą autonomię, czy jed­nak oznacza to, że filo­zo­fowie nie mają już nic więcej do powodzenia światu, naukow­com, ale też samym sobie? Czyż nie jest tak, że nawet i – wydawało­by się odporni na wszelkiego rodza­ju mitolo­gie – naukow­cy padli ofi­arą wsze­chog­a­r­ni­a­jącej iluzji uwol­nienia się od przesądów, świato­poglądów, ukry­tych założeń i subiek­ty­wnych racji?

Jaka więc i czy pozosta­je jakaś rola (dla) filo­zofii? Czy nie jest konieczne jej uwol­nie­nie od total­i­taryz­mu i auto­ry­taryz­mu nau­ki? Jeśli tak, to na postaw­ie jakich zasad i kry­ter­iów? Czy wobec sza­leńczej tech­ni­cyza­cji i ros­nącego zach­wytu nad sukce­sa­mi nauk pre­tendu­ją­cych do ostate­cznego wyjaśnienia zasad (wszech)świata filo­zof ma coś jeszcze do powiedzenia? Czy wobec zaist­ni­ałych pro­cesów filo­zofia win­na być jeszcze obec­na w aka­demic­kich murach? Na te i inne pyta­nia – ważne nie tylko dla pra­cown­ików naukowych, ale całego społeczeńst­wa – będą starali się odpowiedzieć uczest­niczy orga­ni­zowanego sym­pozjum.

Z kolei brak odpowiedzi na te pyta­nia może łat­wo zaprowadz­ić nas w rzeczy­wis­tość znaną z hux­ley­owskiego „Nowego wspani­ałego świa­ta”, w której tech­ni­ka i hedo­nisty­cz­na użyteczność domin­u­je nad ludzkim życiem, uzna­jąc obiek­ty­wne wartoś­ci za niebez­pieczne.

Miejsce: Uni­w­er­sytet Rzes­zows­ki, budynek A1, Duża Aula, al. Rej­tana 16c

Czas: 26 lutego 2016 r., rozpoczę­cie o godz. 15.00

Orga­ni­za­tor kon­fer­encji jest Dyskusyjne Koło Filo­zoficzne „Eudai­mo­nia” dzi­ała­jące przy Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Rzes­zowskiego (Wydzi­ał Socjo­log­iczno-His­to­ryczny).

 

Aktu­al­iza­c­ja 4.02.2016

Szczegółowy pro­gram sym­pozjum wraz z prezen­tacją jego prele­gen­tów dostęp­ny jest > tutaj [pdf].

Har­mono­gram moż­na pobrać > tutaj [pdf].

 

Ramowy pro­gram sym­pozjum

15:00 – otwar­cie sym­pozjum i przy­wi­tanie goś­ci oraz uczest­ników

15:20 – prof. dr. hab. Andrzej L. Zachari­asz (UR): Roz­droża filo­zofii: nat­u­ral­izm – (a) anty­nat­u­ral­izm
15:40 – dr hab. Cezary Mord­ka (UMCS): Surowy urok nat­u­ral­iz­mu
16:00 – dr Michał Zem­brzus­ki (UKSW): Akwina­ta o zmysłach wewnętrznych – śred­niowieczne nat­u­ral­i­zowanie augustyńskiej kon­cepcji umysłu?

16:20 – dyskus­ja

16:45 – prz­er­wa kawowa

17:00 – dr Andrzej Dąbrows­ki (WSI­iZ): Geneza i charak­ter współczes­nego nat­u­ral­iz­mu
17:20 – dr Włodz­imierz Zię­ba (UR): Nat­u­ral­i­zowanie filo­zofii: rac­je i kon­sek­wenc­je
17:40 – dr Paweł Bal­cer­ak (UR): Rola kog­ni­ty­wisty­ki w filo­zofii i filo­zofii w kog­ni­ty­wistyce
18:00 – mgr Daw­id Kru­pa, mgr Mag­dale­na Krzosek: Life coach­ing – nat­u­ral­iza­c­ja czy komer­c­jal­iza­c­ja filo­zofii? [głos członków DKF „Eudai­mo­nia”]

18:20 – dyskus­ja
18:45 – zakończe­nie sym­pozjum


Patroni kon­fer­encji:

Patronat mery­to­ryczny: Amor fati (http://www.amorfati-journal.com/)

Patronat medi­al­ny: Super Nowoś­ci (http://supernowosci24.pl/)

Part­ner: Rzes­zows­ki Dom Kul­tu­ry (http://www.rdk.rzeszow.pl/)


Strona kon­fer­encji dostęp­na jest > tutaj.


 Pro­fil kon­fer­encji na Face­booku > tutaj.


 

krnabrne-plakat

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy