Festiwale Patronaty

Filozofuj!” patronem medialnym Festiwalu Filmu Filozoficznego

W dniach 19–21 marca w Krakowie odbędzie się już po raz dziewiąty Międzynarodowy Festiwal Filmu Filozoficznego. Czasopismo „Filozofuj!” objęło patronat medialny nad wydarzeniem. Tym razem organizatorzy kierują uwagę w stronę Włoch, a zwłaszcza jednego z najwybitniejszych włoskich twórców Pier Paolo Pasoliniego. Hasłem przewodnim nadchodzącej edycji jest: amor fati/fatum amoris. Celem takiego tematu jest zwrócenie uwagi na uniwersalność i ponadczasowość zagadnienia roli losu w życiu człowieka – zmaganiom z nim, akceptacji bądź niemożliwości pogodzenia się z nim, afirmacji życia ze wszystkim, co przynosi, bądź odrzucaniu go.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Fil­mowanie jest filo­zo­fowaniem.

Nie ma przekazu, który nie niósł­by w sobie pewnej wiz­ji świa­ta. Nie ma ustaw­ienia kamery, które jest bez znaczenia. Nie ma wyboru, który były­by tylko czys­to este­ty­cznym rozstrzyg­nię­ciem.

Pro­gram fes­ti­walu obfi­tu­je w liczne wydarzenia poświę­cone różnym aspek­tom twór­c­zoś­ci Pasolin­iego, który znany jest głównie jako reżyser ory­gi­nal­nych filmów, pod­czas gdy jego twór­c­zość dra­matur­gicz­na, poe­t­y­c­ka czy malars­ka jest równie ciekawa. W ramach fes­ti­walu odbędzie się spotkanie autorskie z  Piotrem Kle­towskim połąc­zone z pro­mocją jedynej w Polsce mono­grafii Pasolin­iego Pier Pao­lo Pasoli­ni. Twór­c­zość fil­mowa. Wydarze­nie wzbo­gaci dwugłos Pio­tra Kle­towskiego i Krzyszto­fa Bielawskiego, którzy będą dysku­tować, który z członów hasła tegorocznej edy­cji lep­iej opisu­je postawę życiową i twór­czą Pasolin­iego. Fig­urę głównego bohat­era będzie moż­na także lep­iej poz­nać dzię­ki pro­jekcji poświę­conego mu fil­mu doku­men­tal­nego „Prochy Pasolin­iego” i spotka­niu z jego twór­ca­mi: reży­serem Pasqualem Mis­uracą oraz pro­du­cen­tką Alexan­drą Zam­bą. Pol­s­ki odd­źwięk dra­matów autorstwa Pasolin­iego będzie moż­na poz­nać dzię­ki przy­woła­niu zapisów i archi­wal­iów spek­tak­li: Affab­u­lazione w reży­serii Krzyszto­fa Babick­iego z Nar­o­dowego Starego Teatru w Krakowie, Affab­u­lazione w reży­serii Tadeusza Łom­nick­iego z Teatru Stu­dio w Warsza­w­ie, T.E.O.R.E.M.A.T. w reży­serii Grze­gorza Jarzyny z Teatru Roz­maitoś­ci w Warsza­w­ie oraz Orgia w reży­serii Wik­to­ra Rubi­na z Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Dra­matur­giczny obszar sztu­ki Pasolin­iego pomogą przy­bliżyć tłu­macze jego dra­matów: Ewa Bal i Józef Opal­s­ki oraz ekspert­ki z Włoch: Erminia Pas­san­nan­ti i Ste­fa­nia Pari­gi. Okazją do zapoz­na­nia się z poezją Pasolin­iego będzie wieczór poświę­cony odczy­tom jego wier­szy w tłu­macze­niu Jarosława Mikoła­jew­skiego z tomu Bluźnierst­wo, a także poe­t­y­ck­iej twór­c­zoś­ci artys­tów pol­s­kich i włos­kich inspiru­ją­cych się tym aspek­tem jego sztu­ki. Dodatkowo pojaw­ią się pro­jekc­je filmów młodego nieza­leżnego twór­cy pol­sko-włoskiego Mar­iusza (Mario) Woj­tow­icza, aspiru­jącego do tworzenia kina filo­zoficznego.

CZAS: 19–21 mar­ca 2015 r.
MIEJSCE: Muzeum Mang­gha, Nar­o­dowy Stary Teatr, Kinokaw­iar­nia KIKA, Kon­fed­er­ac­ka 4
WSPÓŁORGANIZATORZY: Włos­ki Insty­tut Kul­tu­ry w Krakowie, por­tal inter­ne­towy Nowa Zofia
INFO: www.festiwalfilmufilozoficznego.com

PROGRAM:

19 mar­ca, czwartek
Muzeum Sztu­ki i Tech­ni­ki Japońskiej Mang­gha, ul. Konop­nick­iej 26

godz­i­na 18.00
Inau­gu­rac­ja fes­ti­walu

AMOR FATI/FATUM AMORIS

Pro­moc­ja książ­ki Pio­tra Kle­towskiego „Pier Pao­lo Pasoli­ni. Twór­c­zość fil­mowa”, Wydawnict­wo SEDNO. Dyskus­ja z udzi­ałem pub­licznoś­ci.
Dwugłos: Krzysztof Bielaws­ki || Piotr Kle­tows­ki
Pokaz spec­jal­ny

20 mar­ca, piątek

Muzeum Sztu­ki i Tech­ni­ki Japońskiej Mang­gha, ul. Konop­nick­iej 26

godz­i­na 18.00
PATHOS-PASSIO-PASOLINI
Pro­jekc­ja fil­mu Prochy Pasolin­iego (Le ceneri di Pasoli­ni, 87’)
Spotkanie z twór­ca­mi fil­mu- reży­serem Pasquale Mis­uracą i pro­du­cen­tką Alexan­drą Zam­bą.

21 mar­ca, sob­o­ta

Kinokaw­iar­nia KIKA, ul. Ignacego Kra­sick­iego 18

godz­i­na 15.00*
Pokaz filmów młodego nieza­leżnego fil­mow­ca pol­sko-włoskiego Mar­iusza (Mario) Woj­tow­icza i spotkanie z twór­cą.
Mar­i­onet­ka (15’), Światła (8’), Screen­play (2’)
*bile­ty – Kinokaw­iar­nia KIKA

Nar­o­dowy Stary Teatr , Nowa Sce­na, ul. Jagiel­lońs­ka 1

godz­i­na 18.00
T.E.A.T.R. || PRZYWOŁANIA
“Affab­u­lazione” — reży­se­ria Krzysztof Babic­ki, Nar­o­dowy Stary Teatr w Krakowie, tłu­macz dra­matu: Józef Opal­s­ki
“Affab­u­lazione” — reży­se­ria Tadeusz Łom­nic­ki, Teatr Stu­dio w Warsza­w­ie, tłu­macz dra­matu: Józef Opal­s­ki
“T.E.O.R.E.M.A.T.” — reży­se­ria Grze­gorz Jarzy­na, Teatru Roz­maitoś­ci w Warsza­w­ie
“Orgia” — reży­se­ria Wik­tor Rubin, Teatr Wybrzeże w Gdańsku, tłu­macz dra­matu: Ewa Bal

Dyskus­ja prowad­zona przez Ewę Bal z udzi­ałem goś­ci: Erminii Pas­san­nan­ti, Ste­fanii Pari­gi, Józe­fa Opal­skiego.

Winiarnia/kawiarnia Kon­fed­er­ac­ka 4, ul. Kon­fed­er­ac­ka 4

godz­i­na 21.00
PIEŚŃ NIEBOSZCZYKA || INSPIRACJE
“Bluźnierst­wo” — tłu­macze­nie: Jarosław Mikoła­jew­s­ki, Wydawnict­wo Teta Vele­ta
Spotkanie wokół poezji Pier Pao­lo Pasolin­iego z poet­a­mi inspiru­ją­cy­mi się jego twór­c­zoś­cią: Erminią Pas­san­nan­ti, Kon­ra­dem Górą, Robertem Rybickim.

WSTĘP WOLNY

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy