Patronaty

Filozofuj!” patronem medialnym III Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej Episteme

Pracownicy nauki, studenci i doktoranci z całej Polski zgromadzą się w najbliższą sobotę i niedzielę 4–5 czerwca w Lublinie na 3. konferencji filozoficznej „Episteme”. Będą dyskutować na temat niemal każdej z dyscyplin filozoficznych. Jest to inicjatywa realizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Zakład Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zachęcamy do wszystkich miłośników filozofii do udziału w obradach konferencji. Nasz magazyn objął wydarzenie patronatem medialnym. 
Infor­ma­c­ja na tem­at try­bu udziela­nia patronatów jest > tutaj.

Poprzed­nie edy­c­je wydarzenia cieszyły się dużą pop­u­larnoś­cią wśród pasjonatów filo­zofii, a sama Kon­fer­enc­ja wpisała się, miejmy nadzieje, że na stałe, w kalen­darz wydarzeń pop­u­laryzu­ją­cych filo­zofię.

W Kon­fer­encji udzi­ał wezmą pra­cown­i­cy nau­ki, stu­den­ci i dok­toran­ci z całej Pol­s­ki. Wygłoszą oni wys­tąpi­enia w 7 sekc­jach tem­aty­cznych:

  • Epis­te­molo­gia, filo­zofia umysłu, filo­zofia języ­ka, kog­ni­ty­wisty­ka
  • Metafizy­ka i ontolo­gia
  • Ety­ka, aksjolo­gia
  • Filo­zofia poli­ty­ki, filo­zofia prawa
  • Filo­zofia przy­rody i nauk przy­rod­niczych
  • Filo­zofia religii
  • Filo­zofia kul­tu­ry, este­ty­ka, antropolo­gia

Nad prze­biegiem obrad w sekc­jach czuwali będą Opiekunowie mery­to­ryczni. Pod­czas Kon­fer­encji będziemy mieli również okazję wysłuchać ciekawych wys­tąpień zapros­zonych Goś­ci:

  • Dr hab. Andrzej Chmi­elec­ki, prof. Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego– Kil­ka uwag o naturze poz­na­nia
  • Dr hab. Tadeusz Bar­toś, prof. Akademii Human­isty­cznej im. Alek­san­dra Gieysz­to­ra w Puł­tusku – O human­izmie, poczu­ciu wartoś­ci ludzkiego życia, i dumie jako chorob­li­wych objawach resen­ty­men­tu

Jesteśmy przeko­nani, że tak jak poprzed­nie edy­c­je III Kon­fer­enc­ja „Epis­teme” będzie wspani­ałą okazją do wymi­any myśli, idei, zaw­iąza­nia nowych, ciekawych zna­jo­moś­ci, pro­mocji filo­zofii i coraz lep­szej inte­gracji środowiska jej pasjonatów.

Miejsce: Wydzi­ał Filo­zofii i Socjologii, Uni­w­er­sytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublin­ie, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20–031 Lublin
Czas: 4–5 czer­w­ca 2016 r.
Orga­ni­za­tor kon­fer­encji: Fun­dac­ja na rzecz pro­mocji nau­ki i roz­wo­ju TYGIEL, Wydzi­ał Filo­zofii i Socjologii UMCS w Lublin­ie, Zakład Ety­ki i Filo­zofii Człowieka UM w Lublin­ie.
Strona kon­fer­encji dostęp­na jest > tutaj.
 Pro­fil kon­fer­encji na Face­booku > tutaj.
Szczegółowy har­mono­gram kon­fer­encji:

 

1

2

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy