Aktualności Ogłoszenia Patronaty

Filozofuj!” patronem medialnym konferencji „Filozofia Boga i religii w twórczości Stanisława Lema”

Z okazji obchodu 10. rocznicy śmierci Stanisława Lema 20 maja 2016 r. (piątek) przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie odbędzie się konferencja „Filozofia Boga i religii w twórczości Stanisława Lema”. Gościem specjalnym będzie słynny lemolog prof. Jerzy Jarzębski. Jeszcze przez 6 dni (do 21 kwietnia włącznie) można przesyłać propozycje wystąpień w formie abstraktu! Organizatorem konferencji jest Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Konferencja stanowi równocześnie jedno z wydarzeń „Festiwalu Nauki”. Patronem medialnym konferencji jest magazyn „Filozofuj!”.

Do czyn­nego uczest­nict­wa w kon­fer­encji (co wiąże się z wygłosze­niem refer­atu) zaprasza­my stu­den­tów, dok­toran­tów i pra­cown­ików naukowych (wszys­t­kich dyscy­plin aka­demic­kich) zain­tere­sowanych twór­c­zoś­cią Stanisława Lema – zarówno jej „poważną” częś­cią (m.in. Filo­zofia przy­pad­ku, Sum­ma tech­nolo­giae), jak i tą bardziej humorysty­czną (Dzi­en­ni­ki gwiaz­dowe, Baj­ki robot­ów i in.).

Sug­erowane obszary badaw­cze:

  • dowody na ist­nie­nie Boga z per­spek­ty­wy Lema
  • kon­cepc­ja Boga/boskości
  • czy Stanisław Lem był ateistą/agnos­tykiem?
  • relac­ja nau­ka-wiara
  • kry­ty­ka religii
  • Lem a Koś­cioł katolic­ki
  • tem­aty­ka grzechu i nieczys­toś­ci

Powyższe tem­aty stanow­ią jedynie przykład­owe zawęże­nia tem­atu kon­fer­encji. Zachę­camy do for­mułowa­nia włas­nych pomysłów.

Ter­min przesyła­nia zgłoszeń (tem­at, abstrakt A4 + bib­lig­o­rafia): 21 kwiet­nia 2016

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: filozofia.lema@gmail.com.

Czas wys­tąpi­enia: 20 min­ut + 10 min­ut na dyskusję

Do biernego udzi­ału w kon­fer­encji zaprasza­my miłośników twór­c­zoś­ci Stanisława Lema i wszys­t­kich zain­tere­sowanych tem­atem. Udzi­ał taki jest bezpłat­ny i nie wyma­ga rejes­tracji.

 

[icon size=“18” icon=“icon-facebook” display=“true” ][/icon] Zob. pro­fil kon­fer­encji na Face­booku.

 

[icon size=“18” icon=“icon-page” display=“true” ][/icon] Pro­gram [aktu­al­iza­c­ja 10.05.2016]
09:30 mgr Bar­tosz Toboła (Kraków)
Stanisław Lem wobec religii i Boga – anal­iza treś­ci artykułów pra­sowych z lat 1952–1961

09:50 mgr Mar­iusz Kli­mas (Kraków)
Wpływ ewolucjoniz­mu na reflek­sję Stanisława Lema na tem­at religii

10:10 Łukasz Gomuł­ka (UO, Opole)
Lem vs Heller – między religią, filo­zofią a matem­atyką

10:30 dyskus­ja

10:50 prz­er­wa na kawę

11:10 mgr Jakub Sokołows­ki (UJ, Kraków)
Inteligent­ny pro­jekt czy przy­padek? Głos Lema na pod­staw­ie Kataru

11:30 mgr Sła­womir Wilk (UPJPII, Kraków)
Sukcesy nau­ki a sprawa Boga w myśli Stanisława Lema

11:50 mgr Zofia Sajdek (UPJPII, Kraków)
Dzi­en­ni­ki gwiaz­dowe a prob­lem relacji między nauką a wiarą

12:10 lic. Jakub Palm (UPJPII, Kraków)
Trans­gresyj­na Ewoluc­ja kon­tra tran­scen­dent­na autoe­woluc­ja. Stanisław Lem kon­tra GOLEM XIV

12:30 dyskus­ja

13:00 prz­er­wa obi­ad­owa

14:00 mgr Natalia Kiedyk (UPJPII, Kraków)
Kale­ki Bóg – obraz abso­lu­tu w opowiada­niu Pamięt­nik Stanisława Lema

14:20 Prze­mysław Zawadz­ki (UJ, Kraków)
Kon­cepc­ja Ułom­nego Boga w uni­w­er­sum Lemowskiej filo­zofii

14:40 mgr Mag­dale­na Świer­czek (UP, Kraków)
Twory o atrybu­tach bos­kich w lit­er­aturze fan­tasty­cznonaukowej Lema

15:00 dyskus­ja

15:20 prz­er­wa na kawę

15:40 dr Lech Keller-Kraw­czyk (UTAD, Vila Real, Por­tu­galia)
Reli­gia i nowe tech­nolo­gie w Dialo­gach i Fan­tastyce i Futur­ologii Stanisława Lema

16:00 dr Fil­ip Kobiela (AWF, Kraków)
137 sekund abso­lu­tu

16:20 dr Jakub Gomuł­ka (UPJPII, Kraków)
Czy argu­ment Pas­cala da się obronić przed zarzu­ta­mi Stanisława Lema?

16:40 dyskus­ja

17:00 roz­mowa z prof. Jerzym Jarzęb­skim

19:00 zakończe­nie kon­fer­encji


Zachę­camy do dyskusji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy