Aktualności Historia filozofii starożytnej Patronaty Wydarzenia

Filozofuj!” patronem medialnym „Spacerów z Arystotelesem” w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci w Poznaniu

Poznańskich archeologów i filozofów połączyła idea ukazania dorobku kultury intelektualnej. Cykl spotkań „Archeologia myśli” to inicjatywa popularyzująca dziedzictwo filozoficzne. Ogłoszony przez UNESCO Rok Arystotelesowski, związany z 2400. rocznicą Jego urodzin, był inspiracją do zorganizowania otwartych prelekcji w otoczeniu historii, skupionych pod wspólnym hasłem: „Spacery z Arystotelesem”. Będziemy śledzić myśl Filozofa, jego dzieła, ich recepcję i ich aktualność. Patronem medialnym cyklu jest magazyn „Filozofuj!”.

Zapisz się do naszego newslettera

Spac­ery z Arys­tote­le­sem” to nazwa dzi­ała­nia zaplanowanego od październi­ka 2016 do czer­w­ca 2017, obe­j­mu­jącego dziewięć wykładów oraz wys­tawę fotograficzną. Przewidziane prelekc­je stworzą spójną całość. Staramy się spo­jrzeć na Arys­tote­le­sa przez pryz­mat jego odd­zi­ały­wa­nia na kul­turę europe­jską Wschodu i Zachodu. Do pro­jek­tu zaproszeni zostali badacze z różnych środowisk.

Zaczy­namy 14 październi­ka o godz. 18.00 od pro­gramowej prezen­tacji Arys­tote­le­sa poprzez wie­ki, którą przed­stawi prof. Mar­i­an Wesoły (UAM).

25 listopa­da będziemy goś­cić jed­nego z najwięk­szych dziś znaw­ców Arys­tote­le­sa – prof. Enri­co Bertiego z Pad­wy, który zaprezen­tu­je swo­je Spac­ery z Arys­tote­le­sem.

9 grud­nia powita­my prof. Katarzynę Pach­ni­ak (UW), która przy­bliży nam Arys­tote­le­sa w myśli arab­skiej. Na rok 2017 planowane są dal­sze „spac­ery”, które opisze­my w następ­nych wyda­ni­ach cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj”, dzię­ki jego patrona­towi.

Tem­aty i „prze­wod­ni­cy” najbliższych spotkań to:

  • Arys­tote­les w Bizancjum (dr Mag­dale­na Jawors­ka-Wołoszyn),
  • Arys­tote­les łacińs­ki (dr Maciej Przy­był),
  • Arys­tote­les w pol­skim Rene­san­sie (prof. Dani­lo Fac­ca),
  • Arys­tote­les i współczes­ność (dr Paweł Ble­ja),
  • Recepc­ja reto­ry­ki (mgr Alek­san­dra Math­iesen).

W wyniku tych dzi­ałań ma pow­stać mate­ri­ał mery­to­ryczny, który będzie uzu­pełnie­niem wys­tawy fotograficznej Kateriny Zisop­u­lu zaty­tułowanej Ślada­mi Arys­tote­le­sa”. Zamierza­my stworzyć ekspozy­cję, która ukazy­wała­by postać Arys­tote­le­sa, miejs­ca z nim związane oraz atrak­cyjność i aktu­al­ność jego myśli.

Całe to przed­sięwz­ię­cie możli­we jest dzię­ki gościn­noś­ci Rez­er­watu Arche­o­log­icznego Genius loci, którego mot­tem jest hasło PRZEKRÓJ POZNANIA w całej swej wieloz­nacznoś­ci. W Genius loci prezen­towane są relik­ty drew­ni­ano-ziem­nych forty­fikacji poz­nańskiego gro­du z 2 poł. X w., jed­nak mis­ja placów­ki wykracza poza ramy kul­tu­ry mate­ri­al­nej, łącząc począt­ki państ­wa pol­skiego z otwar­ciem na bogact­wo kul­tur­owe śred­niowiecznej Europy, co poz­woliło na recepcję Antyku. Zaprasza­my na SPACERY z Arys­tote­le­sem po POZNANIU.


rok-arysototelesaAkc­ja: Pop­u­laryzu­je­my Arys­tote­le­sa! Zachę­camy do przesyła­nia wszel­kich mate­ri­ałów związanych z życiem i twór­c­zoś­cią Arys­tote­le­sa: tek­stów, ilus­tracji, cytatów, memów, komik­sów, aneg­dot, linków do audy­cji i filmów, relacji z wydarzeń, a nawet pry­wat­nych objaw­ień intelek­tu­al­nych. 😉 Moż­na je przesyłać na adres: redakcja@filozofuj.eu.


 Rez­er­wat Arche­o­log­iczny Genius loci, ul. Księdza Ignacego Posadzego 3, 61–108, Poz­nań
14 październi­ka 2016, godz. 18.00
Strona inter­ne­towa wydarzenia
 Wydarze­nie na Face­booku

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy