Aktualności Ogłoszenia Patronaty

Filozofuj!” patronem medialnym wyprawy badawczej w indyjskie Himalaje – Chota Char Dham

Celem naszego magazynu jest popularyzacja filozofii i filozofowania, ale jeśli możemy pomóc naukowcom zrealizować projekt badawczy ich marzeń, chętnie to robimy. Dlatego z przyjemnością objęliśmy patronat medialny nad wyprawą naukową w indyjskie Himalaje, by dotrzeć do serca oryginalnej jogi indyjskiej. Jej uczestniczką będzie nasza felietonistka – Nina Budziszewska z Zakładu Filologii Indyjskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, badaczka filozofii indyjskiej. Zachęcamy do croudfundingowego wsparcia projektu!

Zapisz się do naszego newslettera

Odd­a­je­my ter­az głos badaczce:

Szanowni Państ­wo,

nazy­wam się Nina Budziszews­ka, jestem wykład­ow­cą na filologii indyjskiej (UWr.) z dok­toratem w teorii jogi oraz redak­torem rubry­ki poświę­conej myśli indyjskiej w cza­sopiśmie Filo­zo­fuj!. Kil­ka dni temu na crown­fundin­gowym por­talu ruszył mój autors­ki pro­jekt wyprawy badaw­czej w indyjskie Himala­je do Cho­ta Char Dham (link wraz ze wszys­tki­mi infor­ma­c­ja­mi tutaj: https://polakpotrafi.pl/projekt/wyprawa-badawcza-w-indyjskie-himalaje-chota-char-dham ). Celem tej dwu­osobowej wyprawy (bada­nia prowadz­ić będę wraz z mag­is­tran­tką filologii indyjskiej oraz stype­ndys­tką Rzą­du Indyjskiego na roczny pobyt na uni­w­er­syte­cie w Agrze), jest dotar­cie do ory­gi­nal­nej nau­ki jog­icznej prak­tykowanej i kul­ty­wowanej w bard­zo zaw­iłych rozważa­ni­ach myśli indyjskiej na tere­nie himala­jskim, czyli w ojczyźnie i ser­cu jogi. Dzię­ki wspar­ciu i pomo­cy Ambasady Indyjskiej oraz dwóch pro­fe­sorów indyjs­kich (z Radżas­tanu oraz Ben­galu) będziemy miały możli­wość zamieszka­nia w aśra­mach (ośrod­kach medy­ta­cyjnych) rejonu Cho­ta Char Dham, czyli Czterech Bos­kich Miejsc (Kedar­nath, Badari, Ban­gotri i Yamunotri, a także Rishikesh uważany za świa­tową stolicę jogi), by tam poprosić poszczegól­nych mis­trzów prak­ty­ki i teorii jogi o:

– roz­mowy doty­czące kwestii jog­icznych, filo­zoficznych oraz inter­pre­tac­je istot­nych tek­stów jogi, roz­mowy te (sat­san­gi) częs­to będą nagry­wane na filmikach wideo, a następ­nie udostęp­nione na blogu (utwor­zonym na potrze­by wyprawy),

– ukazanie nam kilku specy­ficznych prak­tyk cielesno-odd­e­chowych, które mis­tr­zowie uważa­ją za istotne dla człowieka Zachodu,

– udostęp­nie­nie wybranych przez nich tek­stów post-klasy­cznej jogi, które rzu­ca­ją nowe światło na klasykę jogi.

Joga to nie tylko znane tek­sty (Upaniszady, Mahab­hara­ta, Joga­sutry, Hatha­jo­gapradipi­ka), to także krót­sze i niemal w ogóle niez­nane krót­sze tek­sty po-klasy­czne, tu i tak stwor­zone na potrze­by prak­ty­ki danego aśra­mu. Część z nich oczy­wiś­cie nie zostanie nam udostęp­niona, nato­mi­ast ist­nieją pouczenia dostęp­ne dla badaczy, czytel­ników czy osób zain­tere­sowanych nieprak­tyku­ją­cych w danym aśramie. Unikalność naszej wyprawy badaw­czej pole­ga na tzw. bada­ni­ach w tere­nie — bada­niu jogi w rejonie, będą­cym stolicą jogi, lecz nadal nieprze­badanym, nieobec­nym na kar­tach opra­cow­ań filo­zofii indyjskiej, a także lit­er­atu­ry przed­mio­tu dot. jogi. Rezul­tatem wyprawy będzie pub­likac­ja książ­ki w ogólnopol­skim wydawnictwie beletrysty­czno-podróżniczym, oraz oczy­wiś­cie zebranie mate­ri­ałów do artykułów naukowych (pub­liku­ję w Phi­los­o­phy East and West, Stu­di­ach Indo­log­icznych, Acta Ori­en­talia Vil­nien­sia, Zograph Read­ings, a niedawno przeszłam pozy­ty­wnie pro­ces recen­zji do Przeglą­du Ori­en­tal­isty­cznego).

Celem pub­likowa­nia pro­jek­tu na crowd­fundin­gowym por­talu polakpo­trafi jest zebranie środ­ków finan­sowych na dany pro­jekt: pro­jek­to­daw­ca pro­ponu­je nagrody w zami­an za określone wspar­cie finan­sowe. I taka jest też moja proś­ba do Państ­wa, ponieważ każde (nawet drob­ne) wspar­cie ma znacze­nie dla pro­jek­tu. Chęt­nie odpowiem na wszys­tkie Państ­wa pyta­nia (rigpa8@gmail.com).

Z poważaniem,


Opis projektu na polakpotrafi.pl i możliwość jego wsparcia > tutaj.


Numer 6 „Filo­zo­fuj!” (Bóg i reli­gia) dostęp­ny jest online tutaj. Kto woli czy­tać na papierze, niech zamówi egzem­plarz drukowany, kom­plet numerów z 2015 lub prenu­mer­atę. Najnowszy numer jest też dostęp­ny w sprzedaży w salonach Empiku na tere­nie w całej Pol­s­ki.


  Zachę­camy do dyskusji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy