Aktualności Ogłoszenia Patronaty

Filozofuj!” patronem medialnym wyprawy badawczej w indyjskie Himalaje – Chota Char Dham

Celem naszego magazynu jest popularyzacja filozofii i filozofowania, ale jeśli możemy pomóc naukowcom zrealizować projekt badawczy ich marzeń, chętnie to robimy. Dlatego z przyjemnością objęliśmy patronat medialny nad wyprawą naukową w indyjskie Himalaje, by dotrzeć do serca oryginalnej jogi indyjskiej. Jej uczestniczką będzie nasza felietonistka – Nina Budziszewska z Zakładu Filologii Indyjskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, badaczka filozofii indyjskiej. Zachęcamy do croudfundingowego wsparcia projektu!

Odda­je­my teraz głos badaczce:

Sza­now­ni Państwo,

nazy­wam się Nina Budzi­szew­ska, jestem wykła­dow­cą na filo­lo­gii indyj­skiej (UWr.) z dok­to­ra­tem w teo­rii jogi oraz redak­to­rem rubry­ki poświę­co­nej myśli indyj­skiej w cza­so­pi­śmie Filo­zo­fuj!. Kil­ka dni temu na crown­fun­din­go­wym por­ta­lu ruszył mój autor­ski pro­jekt wypra­wy badaw­czej w indyj­skie Hima­la­je do Cho­ta Char Dham (link wraz ze wszyst­ki­mi infor­ma­cja­mi tutaj: https://polakpotrafi.pl/projekt/wyprawa-badawcza-w-indyjskie-himalaje-chota-char-dham ). Celem tej dwu­oso­bo­wej wypra­wy (bada­nia pro­wa­dzić będę wraz z magi­strant­ką filo­lo­gii indyj­skiej oraz sty­pen­dyst­ką Rzą­du Indyj­skie­go na rocz­ny pobyt na uni­wer­sy­te­cie w Agrze), jest dotar­cie do ory­gi­nal­nej nauki jogicz­nej prak­ty­ko­wa­nej i kul­ty­wo­wa­nej w bar­dzo zawi­łych roz­wa­ża­niach myśli indyj­skiej na tere­nie hima­laj­skim, czy­li w ojczyź­nie i ser­cu jogi. Dzię­ki wspar­ciu i pomo­cy Amba­sa­dy Indyj­skiej oraz dwóch pro­fe­so­rów indyj­skich (z Radża­sta­nu oraz Ben­ga­lu) będzie­my mia­ły moż­li­wość zamiesz­ka­nia w aśra­mach (ośrod­kach medy­ta­cyj­nych) rejo­nu Cho­ta Char Dham, czy­li Czte­rech Boskich Miejsc (Kedar­nath, Bada­ri, Ban­go­tri i Yamu­no­tri, a tak­że Rishi­kesh uwa­ża­ny za świa­to­wą sto­li­cę jogi), by tam popro­sić poszcze­gól­nych mistrzów prak­ty­ki i teo­rii jogi o:

– roz­mo­wy doty­czą­ce kwe­stii jogicz­nych, filo­zo­ficz­nych oraz inter­pre­ta­cje istot­nych tek­stów jogi, roz­mo­wy te (sat­san­gi) czę­sto będą nagry­wa­ne na fil­mi­kach wideo, a następ­nie udo­stęp­nio­ne na blo­gu (utwo­rzo­nym na potrze­by wyprawy),

– uka­za­nie nam kil­ku spe­cy­ficz­nych prak­tyk cie­le­sno-odde­cho­wych, któ­re mistrzo­wie uwa­ża­ją za istot­ne dla czło­wie­ka Zachodu,

– udo­stęp­nie­nie wybra­nych przez nich tek­stów post-kla­sycz­nej jogi, któ­re rzu­ca­ją nowe świa­tło na kla­sy­kę jogi.

Joga to nie tyl­ko zna­ne tek­sty (Upa­ni­sza­dy, Maha­bha­ra­ta, Joga­su­try, Hatha­jo­ga­pra­di­pi­ka), to tak­że krót­sze i nie­mal w ogó­le nie­zna­ne krót­sze tek­sty po-kla­sycz­ne, tu i tak stwo­rzo­ne na potrze­by prak­ty­ki dane­go aśra­mu. Część z nich oczy­wi­ście nie zosta­nie nam udo­stęp­nio­na, nato­miast ist­nie­ją poucze­nia dostęp­ne dla bada­czy, czy­tel­ni­ków czy osób zain­te­re­so­wa­nych nie­prak­ty­ku­ją­cych w danym aśra­mie. Uni­kal­ność naszej wypra­wy badaw­czej pole­ga na tzw. bada­niach w tere­nie — bada­niu jogi w rejo­nie, będą­cym sto­li­cą jogi, lecz nadal nie­prze­ba­da­nym, nie­obec­nym na kar­tach opra­co­wań filo­zo­fii indyj­skiej, a tak­że lite­ra­tu­ry przed­mio­tu dot. jogi. Rezul­ta­tem wypra­wy będzie publi­ka­cja książ­ki w ogól­no­pol­skim wydaw­nic­twie bele­try­stycz­no-podróż­ni­czym, oraz oczy­wi­ście zebra­nie mate­ria­łów do arty­ku­łów nauko­wych (publi­ku­ję w Phi­lo­so­phy East and West, Stu­diach Indo­lo­gicz­nych, Acta Orien­ta­lia Vil­nien­sia, Zograph Readings, a nie­daw­no prze­szłam pozy­tyw­nie pro­ces recen­zji do Prze­glą­du Orien­ta­li­stycz­ne­go).

Celem publi­ko­wa­nia pro­jek­tu na crowd­fun­din­go­wym por­ta­lu polak­po­tra­fi jest zebra­nie środ­ków finan­so­wych na dany pro­jekt: pro­jek­to­daw­ca pro­po­nu­je nagro­dy w zamian za okre­ślo­ne wspar­cie finan­so­we. I taka jest też moja proś­ba do Pań­stwa, ponie­waż każ­de (nawet drob­ne) wspar­cie ma zna­cze­nie dla pro­jek­tu. Chęt­nie odpo­wiem na wszyst­kie Pań­stwa pyta­nia (rigpa8@gmail.com).

Z powa­ża­niem,


Opis projektu na polakpotrafi.pl i możliwość jego wsparcia > tutaj.


Numer 6 „Filo­zo­fuj!” (Bóg i reli­gia) dostęp­ny jest onli­ne tutaj. Kto woli czy­tać na papie­rze, niech zamó­wi egzem­plarz dru­ko­wa­ny, kom­plet nume­rów z 2015 lub pre­nu­me­ra­tę. Naj­now­szy numer jest też dostęp­ny w sprze­da­ży w salo­nach Empi­ku na tere­nie w całej Polski.


  Zachę­ca­my do dys­ku­sji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy