Aktualności Ogłoszenia Patronaty

Filozofuj!” patronem medialnym wyprawy badawczej w indyjskie Himalaje – Chota Char Dham

Celem naszego magazynu jest popularyzacja filozofii i filozofowania, ale jeśli możemy pomóc naukowcom zrealizować projekt badawczy ich marzeń, chętnie to robimy. Dlatego z przyjemnością objęliśmy patronat medialny nad wyprawą naukową w indyjskie Himalaje, by dotrzeć do serca oryginalnej jogi indyjskiej. Jej uczestniczką będzie nasza felietonistka – Nina Budziszewska z Zakładu Filologii Indyjskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, badaczka filozofii indyjskiej. Zachęcamy do croudfundingowego wsparcia projektu!

Zapisz się do naszego newslettera

Odda­je­my teraz głos badaczce:

Sza­now­ni Państwo,

nazy­wam się Nina Budzi­szew­ska, jestem wykła­dow­cą na filo­lo­gii indyj­skiej (UWr.) z dok­to­ra­tem w teo­rii jogi oraz redak­to­rem rubry­ki poświę­co­nej myśli indyj­skiej w cza­so­pi­śmie Filo­zo­fuj!. Kil­ka dni temu na crown­fun­din­go­wym por­ta­lu ruszył mój autor­ski pro­jekt wypra­wy badaw­czej w indyj­skie Hima­la­je do Cho­ta Char Dham (link wraz ze wszyst­ki­mi infor­ma­cja­mi tutaj: https://polakpotrafi.pl/projekt/wyprawa-badawcza-w-indyjskie-himalaje-chota-char-dham ). Celem tej dwu­oso­bo­wej wypra­wy (bada­nia pro­wa­dzić będę wraz z magi­strant­ką filo­lo­gii indyj­skiej oraz sty­pen­dyst­ką Rzą­du Indyj­skie­go na rocz­ny pobyt na uni­wer­sy­te­cie w Agrze), jest dotar­cie do ory­gi­nal­nej nauki jogicz­nej prak­ty­ko­wa­nej i kul­ty­wo­wa­nej w bar­dzo zawi­łych roz­wa­ża­niach myśli indyj­skiej na tere­nie hima­laj­skim, czy­li w ojczyź­nie i ser­cu jogi. Dzię­ki wspar­ciu i pomo­cy Amba­sa­dy Indyj­skiej oraz dwóch pro­fe­so­rów indyj­skich (z Radża­sta­nu oraz Ben­ga­lu) będzie­my mia­ły moż­li­wość zamiesz­ka­nia w aśra­mach (ośrod­kach medy­ta­cyj­nych) rejo­nu Cho­ta Char Dham, czy­li Czte­rech Boskich Miejsc (Kedar­nath, Bada­ri, Ban­go­tri i Yamu­no­tri, a tak­że Rishi­kesh uwa­ża­ny za świa­to­wą sto­li­cę jogi), by tam popro­sić poszcze­gól­nych mistrzów prak­ty­ki i teo­rii jogi o:

– roz­mo­wy doty­czą­ce kwe­stii jogicz­nych, filo­zo­ficz­nych oraz inter­pre­ta­cje istot­nych tek­stów jogi, roz­mo­wy te (sat­san­gi) czę­sto będą nagry­wa­ne na fil­mi­kach wideo, a następ­nie udo­stęp­nio­ne na blo­gu (utwo­rzo­nym na potrze­by wyprawy),

– uka­za­nie nam kil­ku spe­cy­ficz­nych prak­tyk cie­le­sno-odde­cho­wych, któ­re mistrzo­wie uwa­ża­ją za istot­ne dla czło­wie­ka Zachodu,

– udo­stęp­nie­nie wybra­nych przez nich tek­stów post-kla­sycz­nej jogi, któ­re rzu­ca­ją nowe świa­tło na kla­sy­kę jogi.

Joga to nie tyl­ko zna­ne tek­sty (Upa­ni­sza­dy, Maha­bha­ra­ta, Joga­su­try, Hatha­jo­ga­pra­di­pi­ka), to tak­że krót­sze i nie­mal w ogó­le nie­zna­ne krót­sze tek­sty po-kla­sycz­ne, tu i tak stwo­rzo­ne na potrze­by prak­ty­ki dane­go aśra­mu. Część z nich oczy­wi­ście nie zosta­nie nam udo­stęp­nio­na, nato­miast ist­nie­ją poucze­nia dostęp­ne dla bada­czy, czy­tel­ni­ków czy osób zain­te­re­so­wa­nych nie­prak­ty­ku­ją­cych w danym aśra­mie. Uni­kal­ność naszej wypra­wy badaw­czej pole­ga na tzw. bada­niach w tere­nie — bada­niu jogi w rejo­nie, będą­cym sto­li­cą jogi, lecz nadal nie­prze­ba­da­nym, nie­obec­nym na kar­tach opra­co­wań filo­zo­fii indyj­skiej, a tak­że lite­ra­tu­ry przed­mio­tu dot. jogi. Rezul­ta­tem wypra­wy będzie publi­ka­cja książ­ki w ogól­no­pol­skim wydaw­nic­twie bele­try­stycz­no-podróż­ni­czym, oraz oczy­wi­ście zebra­nie mate­ria­łów do arty­ku­łów nauko­wych (publi­ku­ję w Phi­lo­so­phy East and West, Stu­diach Indo­lo­gicz­nych, Acta Orien­ta­lia Vil­nien­sia, Zograph Readings, a nie­daw­no prze­szłam pozy­tyw­nie pro­ces recen­zji do Prze­glą­du Orien­ta­li­stycz­ne­go).

Celem publi­ko­wa­nia pro­jek­tu na crowd­fun­din­go­wym por­ta­lu polak­po­tra­fi jest zebra­nie środ­ków finan­so­wych na dany pro­jekt: pro­jek­to­daw­ca pro­po­nu­je nagro­dy w zamian za okre­ślo­ne wspar­cie finan­so­we. I taka jest też moja proś­ba do Pań­stwa, ponie­waż każ­de (nawet drob­ne) wspar­cie ma zna­cze­nie dla pro­jek­tu. Chęt­nie odpo­wiem na wszyst­kie Pań­stwa pyta­nia (rigpa8@gmail.com).

Z powa­ża­niem,


Opis projektu na polakpotrafi.pl i możliwość jego wsparcia > tutaj.


Numer 6 „Filo­zo­fuj!” (Bóg i reli­gia) dostęp­ny jest onli­ne tutaj. Kto woli czy­tać na papie­rze, niech zamó­wi egzem­plarz dru­ko­wa­ny, kom­plet nume­rów z 2015 lub pre­nu­me­ra­tę. Naj­now­szy numer jest też dostęp­ny w sprze­da­ży w salo­nach Empi­ku na tere­nie w całej Polski.


  Zachę­ca­my do dys­ku­sji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.

 

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy