Filozofia religii Patronaty

Filozofuj!” patronem ogólnopolskiej konferencji „Obraz między sacrum i profanum”

Jak w kulturze zmienia się obraz tego, co święte, i tego, co świeckie? Odpowiedzi na to pytanie będzie poświęcona konferencja „Obraz między sacrum i profanum”, która odbędzie się w dniach 12–14 października 2016 r. w Lublinie oraz Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Patronem medialnym konferencji jest nasz magazyn, którego kolejny numer będzie poświęcony kulturze. Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się do naszego newslettera

Celem kon­fer­encji jest wielostron­na anal­iza zjawisk, które tworzą dokonu­ją­cy się w kul­turze zwrot ikon­iczny (tzn. zwrot w obra­zowa­niu) obszarów sacrum (tj. świę­toś­ci, wierzeń, obrzędów i prak­tyk religi­jnych) i pro­fanum (tj. wol­nych od sacrum), a także określe­nie, na czym pole­ga recepc­ja rzeczy­wis­toś­ci, która odwołu­je się do obrazów, a nie tylko słów i pojęć.

Kon­fer­enc­ja należy do cyk­lu kon­fer­encji „Co i jak poz­na­je­my przez obrazy?”, których orga­ni­za­torem jest Zakład Filo­zofii Kul­tu­ry na Wydziale Filo­zofii i Socjologii UMCS w Lublin­ie.

Jej patronem jest Muzeum Lubel­skiego w Lublin­ie, zaś patron­a­mi medi­al­ny­mi: TVP 3 Lublin i Pol­skie Radio Lublin oraz Mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”

Lublin, Uni­w­er­sytet Marii Curie-Skłodowskiej, budynek „Starej” Human­isty­ki, parter, sala nr 4, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4 (pier­wszy dzień) – Kaz­imierz Dol­ny nad Wisłą, Dom Dzi­en­nikarza,
ul. Mała­chowskiego 17 (dru­gi i trze­ci dzień kon­fer­encji)
12–14 październi­ka 2016
Strona inter­ne­towa kon­fer­encji

projekt3

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy