Filozofia umysłu Zapowiedzi wydawnicze

Dwudziesty czwarty numer „Filozofuj!”: Pozaludzkie umysły już od 11 grudnia

okładka: dwudziesty czwarty numer „Filozofuj!”
Czasopismo popularyzujące filozofię.
Od 11 grudnia w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) będzie można kupić dwudziesty czwarty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Pozaludzkie umysły. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około miesiąc. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Filo­zo­fuj!” jest cza­sopis­mem pop­u­larnonaukowym o filo­zofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor prowadzą­cy numeru: Zbig­niew Wróblews­ki


Drodzy Czytel­ni­cy,

pośród wszys­t­kich bytów, jakie przyszło nam w tym świecie spotkać, najbardziej tajem­niczy i fas­cynu­ją­cy wyda­je się umysł. Mamy pewność co do ist­nienia naszego włas­nego umysłu. W końcu jesteśmy z nim na co dzień w dość intym­nym (pier­ws­zoosobowym) kon­tak­cie. Mamy też silne przeko­nanie, że umysła­mi dys­ponu­ją inni ludzie. Są prze­cież do nas podob­ni pod tylo­ma wzglę­da­mi, że nie powin­niśmy w spraw­ie posi­ada­nia umysłu czynić wyjątek i odmaw­iać go innym reprezen­tan­tom homo sapi­ens. Czy jed­nak jesteśmy skłon­ni uznać ist­nie­nie umysłów poza­ludz­kich?

Zdaniem Kartezjusza wszys­tkie isto­ty żywe z wyjątkiem człowieka to jedynie mech­a­nizmy, bardziej lub mniej skom­p­likowane, wciąż jed­nak mech­a­nizmy. Zda­ją się one myśleć, odczuwać – jest to jed­nak złudze­nie, które­mu ulegamy. Czy Kartezjusz miał rację? Skąd ta pewność, że poza człowiekiem (przy­na­jm­niej tu, na Zie­mi) nie ma żad­nych istot obdar­zonych umysłem?

Czyż nie zdarzyło się Wam, przy­na­jm­niej w dziecińst­wie, zaprzy­jaźnić z psem (albo kotem), patrzeć mu pros­to w oczy i odczuwać, że spoza jego czarnych źrenic spoglą­da na nas isto­ta świado­ma tego spotka­nia? Czy nie byliś­cie nigdy świad­ka­mi sytu­acji, w której Wasz zwierzak próbował rozwikłać jakąś zagad­kę, np. nie mogąc znaleźć swo­jej ulu­bionej zabaw­ki w miejs­cu, w którym zawsze ona była, spoglą­da na Was wymown­ie, obchodzi Was dookoła, zaglą­da­jąc za ple­cy, jak­by w nadziei, że zna­jdzie ją ukry­tą w Waszych rękach? Czy moż­na powiedzieć, że te „inteligentne” zachowa­nia to tylko pozo­ry posi­ada­nia umysłu?

Aby sobie odpowiedzieć na tak postaw­ione pytanie, należy bardziej wnikli­wie się zas­tanow­ić nad naturą samego umysłu. Czy jest nią myśle­nie w języku, zdol­noś­ci uch­wyty­wa­nia abstrak­cyjnych sen­sów, czy też raczej do posi­ada­nia umysłem wystar­czy jakaś min­i­mal­na zdol­ność do inter­pre­towa­nia otacza­jącego świa­ta, konkret­nych zdarzeń bądź – mówiąc językiem kog­ni­ty­wistów – do przetwarza­nia infor­ma­cji? Przy­datne w poszuki­wa­niu poza­ludz­kich umysłów są także bardziej wnikli­we obserwac­je i ekspery­men­ty, które co praw­da nie leżą już w kom­pe­tenc­jach filo­zofów, tylko przed­staw­icieli nauk empirycznych, stanow­ią jed­nak (szczegól­nie ich wyni­ki) pomoc­ny mate­ri­ał dla filo­zoficznej reflek­sji. W świ­etle tych badań okazu­je się, że podobieńst­wo do istot posi­ada­ją­cych umysł prze­jaw­ia się nie tylko u naszych psów, kotów czy wyższych ssaków (np. człekok­sz­tałt­nych), ale także u zwierząt ewolucyjnie bard­zo odległych od ludzi. Więcej nawet: mamy przesłan­ki, aby o posi­adanie umysłów pode­jrze­wać także rośliny.

Nasze poszuki­wa­nia umysłów wykracza­ją poza świat istot bio­log­icznych. Czy powin­niśmy się spodziewać spotkań trze­ciego stop­nia między umysła­mi ludzki­mi a umysła­mi maszyn, stwor­zony­mi przez ludzi pro­gra­ma­mi kom­put­erowy­mi, które niczym dusze te maszyny oży­wia­ją? Na tym nasze poszuki­wa­nia umysłów się nie kończą, bo moż­na prze­cież postaw­ić pytanie o umysły się­ga­jące poza granice jed­nos­tkowych ciał. Czy mój tele­fon komórkowy, w którym prze­chowu­ję pewne infor­ma­c­je (czyli część swo­jej pamię­ci), mogę uznać za część mojego umysłu? A może ist­nieje coś takiego jak umysł grupowy? Nad tymi wszys­tki­mi pyta­ni­a­mi pochy­la­ją się nasi autorzy w 24. już numerze „Filo­zo­fuj!”, który – mamy nadzieję – stanow­ić będzie ist­ną ucztę intelek­tu­al­ną dla ludzi ciekawych świa­ta i siebie.

Oczy­wiś­cie pole­camy Wam także nasze stałe dzi­ały: kurs sztu­ki argu­men­tacji, ekspery­ment myślowy, etykę w lit­er­aturze, filo­zofię w filmie, feli­etony, filo­zoficzny rysunek, dow­cipy oraz krzyżówkę. Dla nauczy­cieli jak zwyk­le przy­go­towal­iśmy sce­nar­iusz lekcji oraz objaśnie­nie kole­jnego frag­men­tu pod­stawy pro­gramowej z filo­zofii. Mamy nadzieję, że spotkanie z „Filo­zo­fuj!” będzie dla Was kole­jną przy­jem­ną i wartoś­ciową przy­godą.

Z redak­cyjnym pozdrowie­niem – filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis treś­ci numeru 6(24)/2018:

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy