Akcje Aktualności

Filozofuj w bibliotece 2016 – zapytaj bibliotekarza o magazyn

Rozpoczynamy drugą edycję akcji pod hasłem: „Filozofuj w bibliotece – zapytaj bibliotekarza o magazyn”, która ma na celu doinformowanie bibliotek o istnieniu naszego magazynu. Zachęcamy do przyłączenia się do niej.

Zapisz się do naszego newslettera

Oto treść odezwy:

Drodzy Czytel­ni­cy,

mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!” pow­sta­je wysiłkiem pasjonatów, którym leży na ser­cu pop­u­laryza­c­ja filo­zofii. Chce­my, aby „Filo­zo­fuj!” docier­ało do jak najsz­er­szego kręgu odbior­ców, aby każdy, bez wzglę­du na miejsce zamieszka­nia, mógł sięgnąć po nasze pis­mo, także w wer­sji drukowanej. Dlat­ego zależy nam na obec­noś­ci „Filo­zo­fuj!” w bib­liotekach, których zbio­ry ksz­tał­tu­ją poglądy wszys­t­kich pokoleń. Chce­my dotrzeć z infor­ma­cją do bib­liotek. Potrze­bu­je­my Waszego wspar­cia.

Pomóż­cie nam dotrzeć z infor­ma­cją o „Filo­zo­fuj!” do bib­liotek!

Udostęp­nij to wydarze­nie, zaproś zna­jomych, a przede wszys­tkim zapy­taj w swo­jej bib­liotece o mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”.

Dołącz do akcji już dziś!

Dzięku­je­my za wspar­cie,
Zało­ga F
www.filozofuj.eu

Kon­takt ws. prenu­mer­aty:

Robert Kryńs­ki
E‑mail: redakcja@filozofuj.eu
Tele­fon: 603 072 530


Przyłącz się do akcji >


Wszys­t­kich, którzy nie zna­ją jeszcze „Filo­zo­fuj!”, zachę­camy do lek­tu­ry bezpłat­nej wer­sji online dostęp­nej na naszej stron­ie: https://filozofuj.eu/wydania/.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy