Aktualności Audycja

Meandry percepcji – rozmowa o najnowszym numerze „Filozofuj!” w Radiowej Czwórce

Dzisiaj wieczorem 07.06. o godzinie 20:05 w Czwórce na falach Polskiego Radia w Strefie prywatnej (audycji Jakuba Jamrożka) będziecie mogli posłuchać rozmowy na temat „Meandrów percepcji”, czyli czternastego numeru magazynu „Filozofuj!”. Gośćmi programu będą prof. Robert Piłat oraz dr Paweł Gładziejewski. Audycji będzie można wysłuchać online na stronie Polskiego Radia.

7 czerw­ca o godzi­nie 20:05 będzie moż­na posłu­chać roz­mo­wy na tema­ty skon­cen­tro­wa­ne wokół ostat­nie­go nume­ru maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”– „Mean­dry per­cep­cji”.  Redak­tor Jakub Jam­ro­żek roz­ma­wiał będzie z prof. Rober­tem Piła­tem oraz dr. Paw­łem Gła­dzie­jew­skim. Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia i śle­dze­nia jutrzej­sze­go spotkania.


Audycji można wysłuchać > tutaj.

Wystarczy kliknąć  jutro o godz. 20.05!


Opra­co­wa­ła: Kami­la Dylewska

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy