Nowości wydawnicze

Filozofuj z dziećmi 2 – już jest!

Zgodnie z planem 1 września, w pierwszy dzień szkoły, ukazał się drugi z serii „Filozofia dla dzieci”, wydawanej przez Wydawnictwo Academicon. Książka nosi tytuł „Filozofuj z dziećmi 2. 100 pomysłów na dociekania filozoficzne”. Jej redaktorem jest Łukasz Krzywoń. Wydanie książki zostało sfinansowane dzięki zbiórce crowdfundingowej. Wszystkim Darczyńcom i Wspierającym bardzo serdecznie dziękujemy! To nasz wspólny sukces.

Dru­gi tom serii „Filo­zo­fia dla dzie­ci” jest kon­ty­nu­acją publi­ka­cji Łuka­sza Krzy­wo­nia „Filo­zo­fuj z dzieć­mi. Porad­nik do pro­wa­dze­nia filo­zo­ficz­nych docie­kań z dzieć­mi i mło­dzie­żą”. Zawie­ra aż 100 kon­spek­tów zajęć lek­cyj­nych do wyko­rzy­sta­nia w pra­cy z gru­pą dzie­ci (w szko­le lub poza nią).

Książ­ka zosta­ła podzie­lo­na na pięć rozdziałów:

  1. Kim jestem – podej­mu­ją­cy głów­nie tema­ty onto­lo­gicz­ne, metafizyczne
  2. Ja i inni – podej­mu­ją­cy głów­nie tema­ty natu­ry etycz­nej i rela­cji z innymi
  3. Pozna­ję świat – sku­pia się głów­nie na zagad­nie­niach epi­ste­mo­lo­gii, teo­rii pozna­nia i filo­zo­fii nauki
  4. Pięk­ny świat – podej­mu­je głów­nie zagad­nie­nia este­ty­ki i sztuki
  5. Żyję w świe­cie – podej­mu­je zagad­nie­nia jak żyć we współ­cze­snym świe­cie, pyta o rela­cję z ota­cza­ją­cą nas rze­czy­wi­sto­ścią i naszą rela­cję ze śro­do­wi­skiem naturalnym

Każ­dy kon­spekt zajęć, oprócz mate­ria­łu inspi­ru­ją­ce­go do myśle­nia i pytań do pra­cy z gru­pą, zawie­ra pro­po­zy­cje roz­ma­itych aktyw­no­ści dają­cych oka­zję do roz­wi­nię­cia tema­tu, czę­sto przy­bie­ra­ją­cych for­mę arty­stycz­ną albo for­mę gru­po­we­go projektu.

Książ­ka skie­ro­wa­na jest do nauczy­cie­li szkół pod­sta­wo­wych, wycho­waw­ców, edu­ka­to­rów czy ani­ma­to­rów kul­tu­ry, któ­rzy pod­czas swo­ich zajęć z dzieć­mi chcą wyko­rzy­stać filo­zo­fię do wspie­ra­nia ich rozwoju.

Tym razem Łukasz Krzy­woń, redak­tor tomu, zapro­sił do współ­pra­cy sze­ro­kie gro­no spe­cja­li­stów i wie­lo­let­nich prak­ty­ków filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi. Wśród nich zna­leź­li się: Doro­ta Mon­kie­wicz-Cybul­ska, Maria Bart­kow­ska, Joan­na Jawi­czuk, Anna Jurek, Ewe­li­na Grądz­ka, Woj­ciech Rut­kie­wicz, Filip Jach, Iza­be­la Nawrot, Kry­stian Karcz, Moni­ka Strze­żyk, Mał­go­rza­ta Kamiń­ska, Alek­san­dra Lewan­dow­ska, Ewa Kosie­dow­ska-Terek, Dag­ma­ra Więc­kow­ska, Agniesz­ka Gąsio­rek, Marze­na Tyl, Joan­na Chrza­now­ska-Vol­kers, Ali­cja Skrzyp­czak, Mar­ta Szop­ka, Mał­go­rza­ta Nowak, Pau­li­na Sko­ru­piń­ska, Doro­ta Kujawa-Weinke.

Książ­ka sta­no­wi twór­czą i prak­tycz­ną kon­ty­nu­ację pierw­sze­go, porad­ni­ko­we­go tomu Filo­zo­fuj z dzieć­mi. Na jej zawar­tość skła­da­ją się opra­co­wa­ne przez wie­lu eks­per­tów sce­na­riu­sze zajęć filo­zo­ficz­nych pro­po­no­wa­nych dla kon­kret­nych grup wie­ko­wych. Sce­na­riu­sze napi­sa­ne zosta­ły w taki spo­sób, że mogą sta­no­wić dla odbior­cy zarów­no goto­wą bazę do zajęć, jak i punkt wyj­ścia do wła­snej pra­cy, stąd oka­zu­ją się inte­re­su­ją­ce i inspi­ru­ją­ce zarów­no dla doświad­czo­ne­go prak­ty­ka, jak i dla adep­ta edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej. Bar­dzo cie­ka­wą wła­ści­wo­ścią książ­ki jest zacho­wa­nie indy­wi­du­al­ne­go cha­rak­te­ru poszcze­gól­nych sce­na­riu­szy – zosta­ły one uspój­nio­ne i ustruk­tu­ra­li­zo­wa­ne meto­dycz­nie, jed­nak w pro­ce­sie redak­cyj­nym, co cen­ne, zacho­wa­ny został styl kon­spek­tów poszcze­gól­nych auto­rów. Pozwa­la to zapre­zen­to­wać róż­no­rod­ność podejść i sty­lów pracy.

Oprócz zna­ko­mi­te­go dobo­ru ambit­nych tema­tów książ­kę wyróż­nia spo­śród podob­nych pro­po­zy­cji bar­dzo dobra adap­ta­cja do zain­te­re­so­wań uczniów szkół pod­sta­wo­wych i ich kano­nów kul­tu­ro­wych – obok ambit­nych nawią­zań kul­tu­ro­wych w sce­na­riu­szach odna­leźć moż­na nawią­za­nia do Harry’ego Pot­te­ra, pro­duk­cji Net­fli­xa, zom­bie, robo­tów, mediów spo­łecz­no­ścio­wych czy andro­idów. Szcze­gól­nie cen­ne i z pew­no­ścią waż­ne dla uczniów oka­zu­je się nawią­za­nie w dwóch kon­spek­tach do rze­czy­wi­sto­ści pan­de­mii, lock­dow­nu i edu­ka­cji zdalnej.

Zawar­te w książ­ce kon­spek­ty zosta­wia­ją użyt­kow­ni­kom – nauczy­cie­lom, ale tak­że uczniom, uczest­ni­kom ich zajęć – wie­le wol­no­ści. Nie ma tu goto­wych odpo­wie­dzi, narzu­ca­nych roz­wią­zań czy inter­pre­ta­cji, jest za to duża prze­strzeń do dys­ku­sji i pre­zen­to­wa­nia wła­sne­go zdania.

Z recen­zji dr Marii Pleskaczyńskiej

Zob. spis tre­ści, przed­mo­wę i wpro­wa­dze­nie.


Zamów książkę terazZamów oba tomy w pakiecie z rabatem


Raz jesz­cze dzię­ku­je­my wszyst­kim Dar­czyń­com, któ­rzy zechcie­li wes­przeć wyda­nie tej książ­ki. Ich nazwi­ska są ozdo­bą naszej Gale­rii Chwa­ły.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy