Akcje Aktualności Ogłoszenia Zapowiedzi wydawnicze

Filozofuj z dziećmi 2” – wesprzyj projekt na Zrzutka.pl

Przed nami wydanie drugiego tomu podręcznika pod redakcją Łukasza Krzywonia na temat filozofowania z dziećmi: „Filozofuj z dziećmi 2. 100 pomysłów na dociekania filozoficzne”. Od dziś można wesprzeć jego wydanie na zbiórce prowadzonej przez portal Zrzutka.pl. Bez waszego wsparcia finansowego nam nie uda się!

Zapisz się do naszego newslettera

Dru­gi tom serii Filo­zo­fia dla dzie­ci Wydaw­nic­twa Aca­de­mi­con, będą­cy kon­tu­nu­acją publi­ka­cji Łuka­sza Krzy­wo­nia „Filo­zo­fuj z dzieć­mi. Porad­nik do pro­wa­dze­nia filo­zo­ficz­nych docie­kań z dzieć­mi i mło­dzie­żą”, zawie­ra aż 100 kon­spek­tów zajęć lek­cyj­nych do wyko­rzy­sta­nia w pra­cy z gru­pą dzie­ci (w szko­le lub poza nią). 

Książ­ka skie­ro­wa­na jest do nauczy­cie­li szkół pod­sta­wo­wych, wycho­waw­ców, edu­ka­to­rów czy ani­ma­to­rów kul­tu­ry, któ­rzy pod­czas swo­ich zajęć z dzieć­mi chcą wyko­rzy­stać filo­zo­fię do wspie­ra­nia ich rozwoju.

Tym razem Łukasz Krzy­woń, redak­tor tomu, zapro­sił do współ­pra­cy sze­ro­kie gro­no spe­cja­li­stów i wie­lo­let­nich prak­ty­ków filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi. Wśród nich zna­leź­li się:  Doro­ta Mon­kie­wicz-Cybul­ska, Maria Bart­kow­ska, Joan­na Jawi­czuk, Anna Jurek, Ewe­li­na Grądz­ka, Woj­ciech Rut­kie­wicz, Filip Jach, Iza­be­la Nawrot, Kry­stian Karcz, Moni­ka Strze­żyk, Mał­go­rza­ta Kamiń­ska, Alek­san­dra Lewan­dow­ska, Ewa Kosie­dow­ska-Terek, Dag­ma­ra Więc­kow­ska, Agniesz­ka Gąsio­rek, Marze­na Tyl, Joan­na Chrza­now­ska-Vol­kers, Ali­cja Skrzyp­czak, Mar­ta Szop­ka, Mał­go­rza­ta Nowak, Pau­li­na Sko­ru­piń­ska, Doro­ta Kujawa-Weinke.

Pla­no­wa­ne wyda­nie książ­ki: 1 wrze­śnia 2021 roku

 

Link do Zrzut­ki: https://zrzutka.pl/z/filozofuj-z-dziecmi‑2  (Fore­ign Pay­ment Instructions)

Ser­decz­nie zachę­ca­my do wspar­cia pro­ce­su wydaw­ni­cze­go książki!

Najnowszy numer można nabyć od 4 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy