Audycje Filozofia dla dzieci Filozofia w szkole Popularyzacja

Audycja w TOK FM o poradniku „Filozofuj z dziećmi”

Zapisz się do naszego newslettera

Już dzi­siaj o godz. 23.00 moż­na będzie wysłu­chać audy­cji „Wie­czór Radio TOK FM” poświę­co­nej filo­zo­fo­wa­niu z dzieć­mi. Pre­zen­tu­je­my w niej pro­jekt pro­wa­dzo­nej przez Redak­cję „Filo­zo­fuj!” akcji crowd­fun­din­go­wej na por­ta­lu Polak­Po­tra­fi, mają­cej na celu zebra­nie środ­ków na wyda­nie prak­tycz­ne­go porad­ni­ka do zajęć filo­zo­ficz­nych z dzieć­mi. Gościem pro­gra­mu Han­ny Zie­liń­skiej będzie Doro­ta Mon­kie­wicz-Cybul­ska, koor­dy­na­tor­ka akcji oraz dzia­łu „Edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej” na naszym por­ta­lu. Zachę­ca­my do wysłuchania!

Jak się oka­za­ło redak­tor pro­wa­dzą­ca, Han­na Zie­liń­ska, ukoń­czy­ła stu­dia filo­zo­ficz­ne i wspie­ra jej popu­la­ry­za­cję oraz dostrze­ga sens wpro­wa­dze­nia edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej od naj­młod­szych lat.

Podcastu można wysłuchać tutaj (konto premium)tutaj.


Zapraszamy na stronę poradnika „Filozofuj z dziećmi”


 

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy