Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #151

Gabriel Marcel był głównym przedstawicielem chrześcijańskiego egzystencjalizmu we Francji. Żył w latach 1889 – 1973.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

8 październi­ka 1973 r. – zmarł Gabriel Mar­cel, filo­zof i dram­atopis­arz, główny przed­staw­iciel chrześ­ci­jańskiego egzys­tenc­jal­iz­mu we Francji. Prze­wod­nim tem­atem swoich prac uczynił relację między osoba­mi, w tym tę pomiędzy człowiekiem i Bogiem – spotkanie i obec­ność. Jest to sfera „tajem­ni­cy” – wejrze­nie w nią pozosta­je zasad­niczym zadaniem człowieka. Dowodz­ił, że we współczes­nym świecie uległa zapom­nie­niu ludz­ka oso­ba jako inte­gral­na całość, a jej życie rozbito na odd­zielne sfery, przez co stało się ono „nieau­t­en­ty­czne”.

 


Całe kalen­dar­i­um za okres: październik–listopad dostęp­ne jest w nr 5 (23) / 2018 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Opra­cow­anie: Karoli­na Gadu­la, Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch, Alek­sander Wandtke

Źródło fot.: commons.wikimedia.org, CCo

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy