Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #160

Wilhelm Dilthey

Zapisz się do naszego newslettera

19 lutego 1833 r. – w Biebrich w Wies­baden urodz­ił się Wil­helm Dilthey, filo­zof, metodolog, his­to­ryk kul­tu­ry i kry­tyk lit­er­ac­ki. Wsław­ił się pra­ca­mi nad stworze­niem teo­ri­opoz­naw­czych pod­staw nauk human­isty­cznych, wskazu­jąc na ich przed­miotową i metodolog­iczną autonomię wobec nauk przy­rod­niczych. Metodą poz­na­nia w naukach human­isty­cznych jest jego zdaniem rozu­mie­nie, a nie wyjaś­ni­an­ie – jak w naukach przy­rod­niczych. Dilthey nigdy nie ukończył prac nad swo­ją teorią – ukazał się tylko pier­wszy tom dzieła zakro­jonego na więk­szą skalę.

 


Całe kalen­dar­i­um za okres: luty–marzec dostęp­ne jest w nr 1 (25) / 2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch , Maciej Wój­cik, Patryk Kruk

Ilus­trac­ja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy