Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #160

Wilhelm Dilthey

19 lutego 1833 r. – w Biebrich w Wies­baden urodz­ił się Wil­helm Dilthey, filo­zof, metodolog, his­to­ryk kul­tu­ry i kry­tyk lit­er­ac­ki. Wsław­ił się pra­ca­mi nad stworze­niem teo­ri­opoz­naw­czych pod­staw nauk human­isty­cznych, wskazu­jąc na ich przed­miotową i metodolog­iczną autonomię wobec nauk przy­rod­niczych. Metodą poz­na­nia w naukach human­isty­cznych jest jego zdaniem rozu­mie­nie, a nie wyjaś­ni­an­ie – jak w naukach przy­rod­niczych. Dilthey nigdy nie ukończył prac nad swo­ją teorią – ukazał się tylko pier­wszy tom dzieła zakro­jonego na więk­szą skalę.

 


Całe kalen­dar­i­um za okres: luty–marzec dostęp­ne jest w nr 1 (25) / 2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch , Maciej Wój­cik, Patryk Kruk

Ilus­trac­ja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy