Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #161

Umberto Eco

19 lutego – mija trze­cia roczni­ca śmier­ci Umber­to Eco – wybit­nego semi­olo­ga, filo­zo­fa, mediewisty i jed­nego z najważniejszych współczes­nych pis­arzy. W cza­sie studiów (w trak­cie których szczegól­ną uwagę poświę­cił św. Tomas­zowi z Akwinu) został apos­tatą i ateistą. W 1967 r. Eco wygłosił słyn­ny odczyt W kierunku semi­o­log­icznej wojny par­tyzanck­iej, w cza­sie którego mówił, jak uży­wa­jąc metod znanych strate­gii z wojny par­tyzanck­iej, wal­czyć z kul­turą masową. Tezy zawarte w wykładzie opisał w książce Il cos­tume di casa.

 


Całe kalen­dar­i­um za okres: luty–marzec dostęp­ne jest w nr 1 (25) / 2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch , Maciej Wój­cik, Patryk Kruk

Ilus­trac­ja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy