Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #162

George Berkeley

Zapisz się do naszego newslettera

12 mar­ca 1685 r. – urodz­ił się George Berke­ley, filo­zof i biskup Koś­cioła anglikańskiego. W myślach filo­zoficznych prze­ci­w­staw­iał się ateiz­mowi, scep­ty­cyz­mowi oraz racjon­al­isty­czne­mu deiz­mowi. Jego poglądy moż­na określić jako empiryzm, nom­i­nal­izm, imma­te­ri­al­izm, spiry­tu­al­izm, teizm lub ide­al­izm. Myśl Berkeley’a wywarła znaczą­cy wpływ na ksz­tałt europe­jskiej myśli filo­zoficznej od J. Locke’a do D. Hume’a, a później na kry­ty­czną filo­zofię Kan­ta.

 

Całe kalen­dar­i­um za okres: luty–marzec dostęp­ne jest w nr 1 (25) / 2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch , Maciej Wój­cik, Patryk Kruk

Ilus­trac­ja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy