Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #162

George Berkeley

Zapisz się do naszego newslettera

12 mar­ca 1685 r. – urodz­ił się George Berke­ley, filo­zof i biskup Koś­cioła anglikańskiego. W myślach filo­zoficznych prze­ci­w­staw­iał się ateiz­mowi, scep­ty­cyz­mowi oraz racjon­al­isty­czne­mu deiz­mowi. Jego poglądy moż­na określić jako empiryzm, nom­i­nal­izm, imma­te­ri­al­izm, spiry­tu­al­izm, teizm lub ide­al­izm. Myśl Berkeley’a wywarła znaczą­cy wpływ na ksz­tałt europe­jskiej myśli filo­zoficznej od J. Locke’a do D. Hume’a, a później na kry­ty­czną filo­zofię Kan­ta.

 

Całe kalen­dar­i­um za okres: luty–marzec dostęp­ne jest w nr 1 (25) / 2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch , Maciej Wój­cik, Patryk Kruk

Ilus­trac­ja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy