Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #162

George Berkeley

Zapisz się do naszego newslettera

12 mar­ca 1685 r. – uro­dził się Geo­r­ge Ber­ke­ley, filo­zof i biskup Kościo­ła angli­kań­skie­go. W myślach filo­zo­ficz­nych prze­ciw­sta­wiał się ate­izmo­wi, scep­ty­cy­zmo­wi oraz racjo­na­li­stycz­ne­mu deizmo­wi. Jego poglą­dy moż­na okre­ślić jako empi­ryzm, nomi­na­lizm, imma­te­ria­lizm, spi­ry­tu­alizm, teizm lub ide­alizm. Myśl Berkeley’a wywar­ła zna­czą­cy wpływ na kształt euro­pej­skiej myśli filo­zo­ficz­nej od J. Locke’a do D. Hume’a, a póź­niej na kry­tycz­ną filo­zo­fię Kanta.

 

Całe kalen­da­rium za okres: luty–marzec dostęp­ne jest w nr 1 (25) / 2019 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch , Maciej Wój­cik, Patryk Kruk

Ilu­stra­cja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy