Filozofia języka Filozofia współczesna Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #166

Barthes
26 marca 1980 r. – w Paryżu zmarł Roland Barthes, francuski filozof i krytyk literacki, semiotyk, estetyk. Jego pisma semiotyczne stanowiły jedne z pierwszych ogólniejszych zastosowań strukturalizmu, czyli koncepcji zakładającej, że zjawiska związane z ludzką egzystencją dają się zrozumieć jedynie za pośrednictwem ich wzajemnych powiązań, tworzących pewną strukturę. Barthes wiele swych badań poświęcił pojęciu mitu, który jego zdaniem pozostał nieredukowalną cząstką współczesnych społeczeństw.

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: luty–marzec dostęp­ne jest w nr 1 (25) / 2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch , Maciej Wój­cik, Patryk Kruk

Ilus­trac­ja: en.wikipedia.org/

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • RB to jest przede wszys­tkim his­to­ria i teo­ria lit­er­atu­ry, nieste­ty post­mod­ern­izm, takież zain­tere­sowa­nia i anal­izy. To jest ślepa ulicz­ka i koniec nor­mal­nej, nowoczes­nej (!) lit­er­atu­ry, pisa­nia oraz twór­c­zoś­ci. Amen!
    RIP współczes­ne­mu pis­arst­wu, mimo iż jest nagradzane nagro­da­mi Nobla/jobla, spod spod znaku OT… Zgroza! i potęż­na nuda, wypociny i dzi­wact­wa…

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy