Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #169

7 kwietnia 1776 r. – Immanuel Kant został dziekanem fakultetu filozoficznego po raz pierwszy. Do jego zadań oprócz spraw naukowych należało nadzorowanie umów handlowych i cenzurowanie wprowadzanych w obieg tekstów. Jednocześnie intensywnie pracował nad projektem filozofii krytycznej, która – jak ją później określił – „utorowała drogę do konfrontacji empirii z zasadami, a spekulacji z doświadczeniem”. Zajął stanowisko umiarkowanego aprioryzmu, przyjmując obok twierdzeń opartych na empirii twierdzenia niewynikające z doświadczenia: zarówno sądy analityczne, jak i syntetyczne a priori. Właśnie kwestię wytłumaczenia możności tych ostatnich uważał za najważniejsze zadanie epistemologii.

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­da­rium za okres: kwiecień–maj dostęp­ne jest w nr 2 (26) / 2019 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch

Ilu­stra­cja: Patry­cja Waleszczak

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy