Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #186

Mikołaj z Kuzy
17 sierpnia 1464 r. – w Todi we Włoszech zmarł Mikołaj z Kuzy, filozof, teolog, kardynał i biskup Brixten. W swoim głównym dziele, O uczonej niewiedzy z 1440 r., które stanowi wykład teologii negatywnej, stwierdza nieuchwytność istoty Boga w kategoriach skończonego ludzkiego pojmowania, gdyż wiedza ludzka jest z natury względna, złożona i przybliżona, natomiast Prawda – absolutna, prosta i jedyna. Mikołaj z Kuzy jest też autorem doktryny o istniejącej w Bogu „jedności przeciwieństw” (coincidentia oppositorum), stanowiącej atak na arystotelesowską zasadę sprzeczności: zdaniem Kuzańczyka nieskończoność Boga powoduje, że zawiera on w sobie nawet sprzeczne własności. (M. R.-S.)

Zapisz się do naszego newslettera

Miko­łaj z Kuzy – wię­cej prze­czy­tasz o nim np. tutaj.

Całe kalen­da­rium za okres: czerwiec–lipiec dostęp­ne jest w nr 4 (28)/2019 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch (M.R‑S.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Ilu­stra­cja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • MzK… Może to banal i tru­izm jak chce wie­lu /!/, ale kie­dyś to były oso­bo­wo­ści, indy­wi­du­al­no­ści, któ­re wytwa­rza­ły praw­dzi­we dzie­ła! Cie­ka­we, waż­ne, uni­wer­sal­ne, wzno­szą­ce coś kon­kret­nie nowe­go, gdyż to tak napraw­dę tyl­ko liczy się w Nauce!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy