Filozofia języka Filozofia współczesna Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #195

6 października 1976 r. – zmarł filozof angielski i przedstawiciel brytyjskiej szkoły analitycznej Gilbert Ryle. Filozof uważał, że nieodpowiednie stosowanie potocznych wyrazów może prowadzić do błędów kategorialnych. Sądził, że w głównej mierze błędy te popełniają filozofowie. Nie ma kategorii rzeczy, są tylko kategorie mówienia o rzeczach. Na przykład gdy mówimy, że człowiek jest podzielony na dwie różne rzeczy (ciało, dusza), popełniamy wspomniany błąd kategorialny, ponieważ człowiek jest całością psychofizyczną. Inne ważniejsze kwestie, do których doszedł Ryle, to to, że: dane zmysłowe mają charakter niepostrzegalnego instrumentu; umysł nie jest rzeczą, a pojęciem; oprócz wiedzy typu „wiedza, że” („knowing what”) istnieje też „wiedza, jak” („knowing how”). (D.K.)

Całe kalen­da­rium za okres: październik–listopad dostęp­ne jest w nr 5 (29)/2019 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch (M.R‑S.), Alek­san­der Wandt­ke (A.W.),  Domi­ni­ka Kopań­ska (D.K.)

Ilu­stra­cja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Kie­dyś naj­więk­si filo­zo­fo­wie, choć nie jedy­nie, zaj­mo­wa­li się całą filo­zo­fią ze wszel­ki­mi moż­li­wy­mi i dostęp­ny­mi, ist­nie­ją­cy­mi kon­te­xta­mi; dziś, od pew­ne­go cza­su, tyl­ko jej frag­men­ta­mi, seg­men­ta­mi, działami…”.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy