Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #211

16 stycznia 1896 r. – w Warszawie urodziła się Maria Ossowska, filozofka zajmująca się teorią moralności. Było jej bliskie stanowisko emotywistyczne, to znaczy zakładające, że oceny i normy etyczne wyrażają jedynie emocjonalną postawę podmiotu, skłaniającą innych do zajęcia podobnej postawy. Wypowiedzi takie są tylko „pseudozdaniami”, to znaczy są pozbawione wartości logicznej (nie są ani prawdziwe, ani fałszywe). Uprawiała etykę opisową i metaetykę, pozostając sceptyczna w kwestii możliwości zbudowania etyki normatywnej. (M.R-S.)

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: styczeń–luty dostęp­ne jest w nr 1 (31)/2020 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Całe kalen­dar­i­um możesz prze­jrzeć tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.),   Anna Falana-Jafra (A.F‑J.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Tak, ciekaw­ie, tylko co na to klasy­cz­na ety­ka, czyli nau­ka o moral­noś­ci /chrześcijańskiej — katolick­iej, pra­wosławnej, protestanckiej/ i tamte­jsi ety­cy?! Sprzecznoś­ci, wyk­luczenia się, podobieńst­wa?! I dla nas jed­nak najważniejsze: Deka­log, ST/NT Bib­lia, KKK, Bre­viar­i­um Fidei, ety­ka Ojców Koś­cioła Wschodu i Zachodu?! Zatem źródła!
    Et ratio — fides?!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy