Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #211

16 stycznia 1896 r. – w Warszawie urodziła się Maria Ossowska, filozofka zajmująca się teorią moralności. Było jej bliskie stanowisko emotywistyczne, to znaczy zakładające, że oceny i normy etyczne wyrażają jedynie emocjonalną postawę podmiotu, skłaniającą innych do zajęcia podobnej postawy. Wypowiedzi takie są tylko „pseudozdaniami”, to znaczy są pozbawione wartości logicznej (nie są ani prawdziwe, ani fałszywe). Uprawiała etykę opisową i metaetykę, pozostając sceptyczna w kwestii możliwości zbudowania etyki normatywnej. (M.R-S.)

Całe kalen­da­rium za okres: styczeń–luty dostęp­ne jest w nr 1 (31)/2020 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch (M.R‑S.),   Anna Fala­na-Jafra (A.F‑J.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Tak, cie­ka­wie, tyl­ko co na to kla­sycz­na ety­ka, czy­li nauka o moral­no­ści /chrześcijańskiej — kato­lic­kiej, pra­wo­sław­nej, protestanckiej/ i tam­tej­si ety­cy?! Sprzecz­no­ści, wyklu­cze­nia się, podo­bień­stwa?! I dla nas jed­nak naj­waż­niej­sze: Deka­log, ST/NT Biblia, KKK, Bre­via­rium Fidei, ety­ka Ojców Kościo­ła Wscho­du i Zacho­du?! Zatem źródła!
    Et ratio — fides?!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy