Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #216

24 lutego 1463 r. – w Mirandoli w północnych Włoszech urodził się jeden z najwybitniejszych przedstawicieli Odrodzenia – Giovanni Pico della Mirandola. Był prawdziwym człowiekiem Renesansu – filozofem, teologiem, przyrodnikiem, poetą i poliglotą. Dzięki swej niebanalnej powierzchowności z łatwością zdobywał również serca dam. Za jego najważniejsze dzieło filozoficzne uznawana jest mowa O godności człowieka, traktowana przez wielu historyków jako ówczesny manifest humanizmu. Mirandola twierdził, że droga człowieka do ideału obejmuje trzy etapy: oświecenie (możliwe do osiągnięcie dzięki filozofii i dialektyce), doskonałość (możliwą do osiągnięcia na drodze teologii) oraz oczyszczenie (dostępne dla istoty ludzkiej dzięki etyce). Głosił też popularną w starożytności i średniowieczu wizję człowieka jako mikrokosmosu, zgodnie z którą struktura człowieka stanowi odzwierciedlenie struktury kosmosu. Myśliciel zmarł w wieku zaledwie 31 lat. Został otruty arszenikiem na polecenie swego nieprzyjaciela i zaciekłego krytyka – władcy Florencji Piotra II Medyceusza, zwanego również Piotrem Nieszczęśliwym. (A.F.-J., M.R-S.)

Całe kalen­da­rium za okres: styczeń–luty dostęp­ne jest w nr 1 (31)/2020 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch (M.R‑S.), Anna Fala­na-Jafra (A.F‑J.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Ilu­stra­cja: wikipedia.org

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Czło­wiek nie ma god­no­ści, stra­cił ją po/w grze­chu pier­wo­rod­nym i jakieś 2 tysią­ce lat temu zabi­ja­jąc Czło­wie­ka — Boga, Jezu­sa Chrystusa.
    Vide ST/NT Biblia, KKK, Bre­via­rium Fidei, nauka Ojców Kościo­ła Wscho­du i Zacho­du, 2 tysią­ce lat chrze­ści­jań­stwa, Tra­dy­cji, Wia­ry, Poboż­no­ści, Zasad etc.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy